Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok17. marca 2022Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenieOdhadovaný čas čítania: 5 min

EÚ navrhuje smernicu na ochranu práv pracovníkov pre platformy

Pri príležitosti Európskeho roka mládeže chceme predstaviť tému, ktorá sa týka mnohých mladých ľudí – prácu pre platformy. V tomto článku sa dozviete, čo je práca pre platformy, akým výzvam čelia pracovníci pre platformy a ako ich chce EÚ riešiť.

EU proposes directive to protect the rights of platform workers
Unsplash

Čo je práca pre platformy?

Práca pre platformy je novou formou organizácie platenej práce prostredníctvom digitálnych platforiem. Pracovníci pre platformy majú prístup online, aby mohli poskytovať širokú škálu platených služieb. Medzi príklady takýchto platforiem patrí  UberBolt a Upwork.

Platformová ekonomika má mnoho výhod pre pracovníkov aj spotrebiteľov. Vďaka nízkym požiadavkám na začatie vykonávania práce a pružnému pracovnému času digitálne platformy uľahčujú situáciu ľuďom, ktorí sa chcú stať samostatne zárobkovo činnými osobami a získať príjem bez ohľadu na sociálne postavenie.

Podľa Európskej komisie sa príjmy z platformovej ekonomiky v EÚ v roku 2020 odhadovali na 20 miliárd EUR. Len v EÚ existuje viac ako 500 platforiem digitálnej práce, na ktorých pracuje viac ako 28 miliónov pracovníkov pre platformy.

Aké sú niektoré z výziev, ktorým čelia pracovníci pre platformy?

Platformy takmer vždy zaradia pracovníkov pre platformy ako samostatne zárobkovo činné osoby. Vo väčšine právnych systémov v Európe to znamená, že nemajú žiadny alebo len obmedzený prístup k pracovnej ochrane, napríklad právam na kolektívne vyjednávanie, ochrane zdravia a bezpečnosti a systémom sociálneho zabezpečenia.

Okrem toho zamestnanosť a príjem sú často nepredvídateľné a určujú ich algoritmy, ktoré sú mimo kontroly pracovníkov. Pracovné podmienky sa líšia v závislosti od typu platformy, povahy úloh a úrovne zručností potrebných na vykonávanie týchto úloh.

Smernica EÚ o zlepšení pracovných podmienok pri práci pre platformy

V decembri 2021 Európska komisia navrhla smernicu na zlepšenie pracovných podmienok pri práci pre platformy. V navrhovanej smernici sa uvádza zoznam kritérií na určenie toho, či je platforma zamestnávateľom. Ak platforma spĺňa potrebné kritériá, právne sa predpokladá, že je zamestnávateľom. V dôsledku navrhovanej smernice sa odhaduje, že 1,7 až 4,1 milióna osôb by sa mohlo preradiť na pracovníkov. Iné sa môžu stať skutočne samostatne zárobkovo činnými osobami, keďže niektoré platformy môžu prispôsobiť svoje obchodné modely.

Zaradenie medzi pracovníkov znamená, že pracovníci pre platformy budú mať prístup k:

 • zaručenému času odpočinku a platenej dovolenke,
 • aspoň vnútroštátnej alebo odvetvovej minimálnej mzde (v zodpovedajúcom prípade),
 • bezpečnosti a ochrane zdravia,
 • dávkam v nezamestnanosti a nemocenským dávkam,
 • rodičovskej dovolenke,
 • dôchodkovým právam,
 • dávkam súvisiacim s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania.

Cieľom navrhovanej smernice Komisie je tiež zvýšiť transparentnosť pri používaní algoritmov platformami, čím sa zabezpečí monitorovanie vykonávané človekom a právo napadnúť automatizované rozhodnutia.

Vnútroštátne orgány majú často problémy s prístupom k údajom týkajúcim sa platforiem a osôb, ktoré prostredníctvom nich pracujú. Cieľom návrhu Komisie je zvýšiť transparentnosť platforiem tým, že sa objasnia existujúce povinnosti deklarovať prácu vnútroštátnym orgánom. V nových pravidlách sa bude od platforiem vyžadovať, aby vnútroštátnym orgánom sprístupnili určité informácie o svojich činnostiach a o osobách, ktoré prostredníctvom nich pracujú.

Ďalšie zdroje týkajúce sa práv pracovníkov pre platformy

Iniciatívy v oblasti platformovej ekonomiky: Tento webový archív nadácie Eurofound obsahuje širokú škálu vnútroštátnych iniciatív v súvislosti s platformovou ekonomikou. Môžete si nastaviť filter na vyhľadávanie podľa jednotlivých krajín.

Iniciatívy na zlepšenie podmienok pre pracovníkov pre platformy: Ciele, metódy, silné a slabé stránky: V tejto správe nadácie Eurofound sa posudzujú niektoré iniciatívy v členských štátoch, ktorých cieľom je riešiť negatívne stránky práce pre platformy, a uvádzajú sa v nej odporúčania na ďalšie opatrenia.

Otázky a odpovede: Zlepšenie pracovných podmienok pri práci pre platformy: Európska komisia odpovedá na najčastejšie otázky o platformovej ekonomike a prináša viac informácií o navrhovanej smernici, ako aj odkazy na zdroje.

Práca pre platformy je len jednou z možností, ktoré majú mladí uchádzači o zamestnanie k dispozícii na začatie kariéry. Viac informácií o možnostiach stáží pre mladých ľudí v EÚ nájdete v tomto článku.

 

Súvisiace odkazy:

Zlepšenie pracovných podmienok pri práci pre platformy

Iniciatívy na zlepšenie podmienok pre pracovníkov pre platformy: Ciele, metódy, silné a slabé stránky

Iniciatívy v oblasti platformovej ekonomiky

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení pracovných podmienok pri práci pre platformy

Otázky a odpovede: Iniciatívy na zlepšenie podmienok pri práci pre platformy

Európsky rok mládeže: Stáže

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Vyhľadať poradcov siete EURES

Životné a pracovné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce online podujatia

EURES na Facebooku

EURES na Twitteri

EURES na LinkedIn

Témy
 • Obchod / Podnikanie
 • Správy z trhu práce/správy o mobilite
 • Správy/reportáže/štatistiky
 • Mladosti
Súvisiace sekcie
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Arts, entertainment and recreation
 • Education
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Transportation and storage

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.