Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο
EURES (EURopean Employment Services)
Ειδησεογραφικό άρθρο17 Μαρτίου 2022Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης1' χρόνος ανάγνωσης

Η ΕΕ εκπονεί πρόταση οδηγίας για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε πλατφόρμες

Για τον εορτασμό του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, θα παρουσιάσουμε ένα θέμα που αφορά πολλούς νέους — την εργασία σε πλατφόρμα. Στο παρόν άρθρο θα μάθετε τι είναι η εργασία σε πλατφόρμα, με ποιες προκλήσεις έρχονται αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες και πώς σκοπεύει η ΕΕ να τις αντιμετωπίσει.

EU proposes directive to protect the rights of platform workers
Unsplash

Τι είναι η εργασία σε πλατφόρμα;

Η εργασία σε πλατφόρμα είναι μια νέα μορφή οργάνωσης αμειβόμενης εργασίας μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες είναι προσβάσιμοι διαδικτυακά για να παρέχουν ευρύ φάσμα αμειβόμενων υπηρεσιών. Ορισμένα παραδείγματα τέτοιων πλατφορμών είναι η Uber, η Bolt, και η Upwork.

Η οικονομία των πλατφορμών έχει πολλά οφέλη τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους καταναλωτές. Χάρη στις χαμηλές απαιτήσεις για την είσοδο στην πλατφόρμα και στα ευέλικτα ωράρια εργασίας, οι ψηφιακές πλατφόρμες διευκολύνουν τα άτομα να στραφούν προς την αυτοαπασχόληση και να αποκτούν εισόδημα ανεξάρτητα από την κοινωνική τους θέση.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα έσοδα από την οικονομία των πλατφορμών στην ΕΕ το 2020 εκτιμάται ότι ανήλθαν σε 20 δισ. EUR. Μόνο στην ΕΕ υπάρχουν περισσότερες από 500 ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας και περισσότεροι από 28 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε πλατφόρμες.

Ποιες είναι οι προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες;

Οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες κατηγοριοποιούνται σχεδόν πάντα ως αυτοαπασχολούμενοι από τις πλατφόρμες. Στα περισσότερα νομικά συστήματα της Ευρώπης, αυτό σημαίνει ότι έχουν μηδενική ή περιορισμένη πρόσβαση σε εργασιακή προστασία, όπως είναι τα δικαιώματα συλλογικής διαπραγμάτευσης, η προστασία της υγείας και της ασφάλειας και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.

Επιπλέον, η απασχόληση και το εισόδημα είναι συχνά απρόβλεπτα και καθορίζονται από αλγορίθμους που εκφεύγουν του ελέγχου των εργαζομένων. Οι συνθήκες εργασίας ποικίλλουν ανάλογα με το είδος της πλατφόρμας, τη φύση των καθηκόντων και το επίπεδο των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων.

Η οδηγία της ΕΕ για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες

Τον Δεκέμβριο του 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε πρόταση οδηγίας για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες. Η πρόταση οδηγίας παρέχει κατάλογο κριτηρίων που καθορίζουν κατά πόσον η πλατφόρμα αποτελεί εργοδότη. Εάν η πλατφόρμα πληροί τα αναγκαία κριτήρια, τεκμαίρεται νομικά ότι είναι εργοδότης. Ως αποτέλεσμα της πρότασης οδηγίας, εκτιμάται ότι 1,7 έως 4,1 εκατομμύρια άτομα θα μπορούσαν να ανακατηγοριοποιηθούν ως εργαζόμενοι. Άλλοι ενδέχεται να κατηγοριοποιηθούν πραγματικά ως αυτοαπασχολούμενοι, καθώς ορισμένες πλατφόρμες ενδέχεται να προσαρμόσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα τους.

Ο χαρακτηρισμός «εργαζόμενοι» σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες θα έχουν πρόσβαση σε:

 • εγγυημένη περίοδο ανάπαυσης και άδειες μετ’ αποδοχών·
 • τουλάχιστον τον εθνικό ή κλαδικό κατώτατο μισθό (κατά περίπτωση)·
 • προστασία της ασφάλειας και υγείας·
 • επιδόματα ανεργίας, ασθένειας και υγειονομικής περίθαλψης·
 • γονική άδεια·
 • συνταξιοδοτικά δικαιώματα·
 • παροχές για εργατικά ατυχήματα ή επαγγελματικές ασθένειες.

Η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής αποσκοπεί επίσης στην αύξηση της διαφάνειας ως προς τη χρήση αλγορίθμων από τις πλατφόρμες, διασφαλίζοντας την παρακολούθηση των συστημάτων από τον άνθρωπο και το δικαίωμα αμφισβήτησης αυτοματοποιημένων αποφάσεων.

Οι εθνικές αρχές συχνά δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν τις πλατφόρμες και τα άτομα που εργάζονται μέσω αυτών. Η πρόταση της Επιτροπής επιδιώκει να αυξήσει τη διαφάνεια γύρω από τις πλατφόρμες, αποσαφηνίζοντας τις υφιστάμενες υποχρεώσεις δήλωσης της εργασίας στις εθνικές αρχές. Με βάση τους νέους κανόνες οι πλατφόρμες θα υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση των εθνικών αρχών ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές τους και τα άτομα που εργάζονται μέσω αυτών.

Άλλοι πόροι σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων σε πλατφόρμες

Πρωτοβουλίες για την οικονομία των πλατφορμών: Το παρόν διαδικτυακό αποθετήριο του Eurofound συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα εθνικών πρωτοβουλιών σχετικά με την οικονομία των πλατφoρμών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα διάφορα φίλτρα για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ανά χώρα.

Πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των συνθηκών για τους εργαζομένους σε πλατφόρμες:Στόχοι, μέθοδοι, πλεονεκτήματα και αδυναμίες: Η παρούσα έκθεση του Eurofound αξιολογεί ορισμένες από τις πρωτοβουλίες των κρατών μελών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αρνητικών πτυχών της εργασίας σε πλατφόρμα και διατυπώνει συστάσεις για την ανάληψη περαιτέρω δράσης.

Ερωτήσεις και απαντήσεις Bελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με την οικονομία των πλατφορμών και παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόταση οδηγίας, καθώς και συνδέσμους προς τους διάφορους πόρους.

Η εργασία σε πλατφόρμα αποτελεί μία μόνο από τις δυνατότητες που έχουν στη διάθεσή τους οι νέοι που αναζητούν εργασία για να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους. Διαβάστε αυτό το άρθρο για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες πρακτικής άσκησης που προσφέρονται στους νέους στην ΕΕ.

 

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Bελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες

Πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των συνθηκών για τους εργαζομένους σε πλατφόρμες: Στόχοι, μέθοδοι, πλεονεκτήματα και αδυναμίες

Πρωτοβουλίες για την οικονομία των πλατφορμών

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Bελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες

Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας: Περίοδοι πρακτικής άσκησης

 

Διαβάστε περισσότερα:

Ευρωπαϊκές ημερίδες για την απασχόληση

Αναζητήστε συμβούλους EURES

Συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στις χώρες EURES

Βάση αναζήτησης εργασίας EURES

Υπηρεσίες EURES για τους εργοδότες

Πρόγραμμα εκδηλώσεων EURES

Προσεχείς διαδικτυακές εκδηλώσεις

Το EURES στο Facebook

Το EURES στο Twitter

Το EURES στο LinkedIn

Λεπτομέρειες

Θέματα
 • Επιχειρήσεις /Επιχειρηματικότητα
 • Νέα για την αγορά εργασίας/ειδήσεις για την κινητικότητα
 • Ειδήσεις / αναφορές / στατιστικά στοιχεία
 • Νεολαία
Σχετικές ενότητες
Τομέας
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Arts, entertainment and recreation
 • Education
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Transportation and storage

Αποποίηση ευθυνών

Τα άρθρα προορίζονται να παρέχουν στους χρήστες της πύλης EURES πληροφορίες για τρέχοντα θέματα και τάσεις και να ενθαρρύνουν τη συζήτηση και τη συζήτηση. Το περιεχόμενό τους δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα την άποψη της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ELA) ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, το EURES και το ELA δεν υποστηρίζουν ιστοτόπους τρίτων που αναφέρονται παραπάνω.