Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok13. novembra 2023Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenieOdhadovaný čas čítania: 4 min

Aké sú najnovšie informácie o cezhraničnej telepráci a sociálnom zabezpečení?

Aj keď sa obmedzenia súvisiace s pandémiou COVID-19 zmiernili, telepráca naďalej prevláda, najmä pokiaľ ide o cezhraničnú zamestnanosť. Tento článok vás oboznámi s hlavnými pravidlami telepráce.

What’s the latest on cross-border telework and social security?

Štát poistenia

Podľa nariadení EÚ o koordinácii sociálneho zabezpečenia je štát, v ktorom je pracovník poistený, určený predovšetkým tým, kde sa práca vykonáva. V kontexte cezhraničného zamestnávania môže telepráca potenciálne viesť k zmene štátu poistenia. Táto zmena je obzvlášť pravdepodobná, ak telepráca predstavuje viac ako 25 % pracovného času zamestnanca, keďže práca, ktorá by sa obvykle vykonávala v priestoroch zamestnávateľa, sa teraz vykonáva na diaľku z krajiny pobytu zamestnanca.

Dočasné opatrenia počas pandémie

Správna komisia pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia v záujme vyriešenia uvedenej výzvy prijala počas pandémie ochorenia COVID‑19 dočasné opatrenia. Týmito opatreniami sa objasnilo, že práca na diaľku vykonávaná v inom členskom štáte ako v štáte zamestnávateľa v dôsledku pandémie COVID-19 by nemala viesť k zmene štátu poistenia. Tieto mimoriadne opatrenia v súvislosti s pandémiou sa však prestali uplatňovať 30. júna 2023.

Zavedenie nového rámca

Správna komisia uznala rastúci význam telepráce a zaviedla nový rámec na zabezpečenie flexibility. Od 1. júla 2023 je v platnosti usmerňujúci pokyn  o telepráci a rámcová dohoda o cezhraničnej telepráci.

Hlavné body rámcovej dohody o cezhraničnej telepráci

 • Rámcová dohoda o cezhraničnej telepráci sa vzťahuje na situácie, keď štát sídla zamestnávateľa aj krajina pobytu sú signatármi rámcovej dohody o cezhraničnej telepráci a práca sa delí na prácu na diaľku a prácu na mieste.
 • Nevzťahuje sa na samostatne zárobkovo činné osoby.
 • Zoznam signatárskych štátov nájdete na oficiálnom webovom sídle .

Posúdenie cezhraničnej telepráce podľa rámcovej dohody o cezhraničnej telepráci

Rozsah telepráce zohráva kľúčovú úlohu pri rozhodovaní o uplatňovaní rámcovej dohody o cezhraničnej telepráci:

 • Telepráca v krajine pobytu pracovníka predstavuje menej ako 25 % pracovného času. Pri tomto scenári zostáva pracovník poistený v štáte svojho zamestnávateľa podľa štandardných pravidiel. Mala by sa upovedomiť jeho krajina pobytu.
 • Telepráca v krajine pobytu pracovníka tvorí medzi 25 % a 49 % pracovného času a oba štáty sú signatármi rámcovej dohody o cezhraničnej telepráci V takom prípade môže byť pracovník na základe žiadosti podanej štátu zamestnávateľa podľa rámcovej dohody o cezhraničnej telepráci poistený v štáte zamestnávateľa (so súhlasom pracovníka aj zamestnávateľa) maximálne na obdobie troch rokov, ktoré sa môže predĺžiť.
 • Telepráca v krajine pobytu pracovníka predstavuje 25 % alebo viac pracovného času a (ani) jeden štát nie je signatárom rámcovej dohody o cezhraničnej telepráci alebo telepráca tvorí 50 % alebo viac. V takýchto prípadoch by sa mala upovedomiť krajina pobytu pracovníka. Vo všeobecnosti bude pracovník poistený v krajine pobytu. Je však možné požiadať o výnimku podľa článku 16 nariadenia 883/2004, čo by mohlo umožniť jeho poistenie v štáte zamestnávateľa. Musia to schváliť oba štáty.

Zložité prípady

V zložitých prípadoch, ktoré zahŕňajú činnosti vo viac ako dvoch členských štátoch, prácu pre rôznych zamestnávateľov v rôznych štátoch alebo súbežnú prácu ako zamestnanec a samostatne zárobkovo činná osoba, sa musí upovedomiť krajina pobytu.

Na určenie štátu poistenia sa musia vykonať právne posúdenia. Vo všetkých situáciách je možné podať žiadosť o výnimku zo štandardných pravidiel podľa článku 16 nariadenia 883/2004, ktorú posúdia príslušné štáty.

Celkovo možno povedať, že rámcová dohoda o cezhraničnej telepráci poskytuje flexibilitu a zrozumiteľnosť pre zamestnancov a zamestnávateľov zapojených do cezhraničného zamestnávania. Jej znenie nájdete tu.

 

Súvisiace odkazy:

Nariadenia o koordinácii sociálneho zabezpečenia

Usmerňujúci pokyn k telepráci

Rámcová dohoda o cezhraničnej telepráci

Zoznam signatárskych štátov rámcovej dohody o cezhraničnej telepráci

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Vyhľadať poradcov siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

Témy
 • Obchod / Podnikanie
 • Správy z trhu práce/správy o mobilite
 • Správy/reportáže/štatistiky
Súvisiace sekcie
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.