Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES (EURopean Employment Services)
Alt nuachta13 Samhain 2023An tÚdarás Eorpach Saothair, Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Cad é an scéala is déanaí maidir le teilea-obair thrasteorann agus slándáil shóisialta?

Cé go bhfuil maolú déanta ar shrianta COVID-19, tá an teilea-obair fós i réim, go háirithe san fhostaíocht trasteorann. San alt seo, gheofar treoir faoi na príomhrialacha maidir leis an teilea-obair.

What’s the latest on cross-border telework and social security?

Stát an árachais

Faoi Rialacháin an Aontais Eorpaigh maidir le Comhordú na Slándála Sóisialta, is ar bhonn na háite a ndéantar an obair a chinntear go príomha an stát ina bhfuil oibrí faoi árachas. I gcomhthéacs na fostaíochta trasteorann, d’fhéadfadh athrú a theacht ar stát an árachais de bharr na teilea-oibre. D’fhéadfadh an t-athrú sin a theacht i gceist go háirithe más rud é go gcuimsíonn an teilea-obair níos mó ná 25 % d’uaireanta oibre fostaí, ós rud é gurb amhlaidh anois gur ar bhonn cianda, ó stát cónaithe an fhostaí, a dhéantar obair a dhéanfaí de ghnáth in áitreabh an fhostóra.

Bearta sealadacha le linn na paindéime

Chun aghaidh a thabhairt ar an dúshlán thuas, d’achtaigh an Coimisiún Riaracháin bearta sealadacha le linn phaindéim COVID‑19. Leis na bearta sin, soiléiríodh nár cheart go bhfágfadh teilea-obair a rinneadh i mBallstát eile seachas stát an fhostóra, de bharr COVID-19, go spreagfaí athrú ar stát an árachais. Scoir na bearta eisceachtúla sin a bhain leis an bpaindéim d’fheidhm a bheith acu ar an 30 Meitheamh 2023, áfach.

An creat nua a thabhairt isteach

Agus é á aithint aige go bhfuil tábhacht na teilea-oibre ag dul i méid, thug an Coimisiún Riaracháin creat nua isteach chun solúbthacht a chinntiú. Amhail ón 1 Iúil 2023, tá feidhm ag an Nóta Treorach maidir leis an Teilea-obair agus an Creat Chomhaontú maidir le Teilea-obair Thrasteorann (TWA).

Príomhphointí an Chreat-Chomhaontaithe maidir le Teilea-obair Thrasteorann

  • Tá feidhm ag an gCreat-Chomhaontú maidir le Teilea-obair Thrasteorann i leith cásanna ina bhfuil an Creat-Chomhaontú sin sínithe ag an stát ina bhfuil an fostóir suite  agus ag stát cónaithe an fhostaí araon, agus ina bhfuil obair chianda agus obair ar an láthair araon i gceist leis an obair.
  • Níl feidhm aige maidir le daoine féinfhostaithe.
  • Tá liosta na stát a shínigh an Creat-Chomhaontú ar an suíomh gréasáin oifigiúil.

Measúnú a dhéanamh ar theilea-obair thrasteorann faoin gCreat-Chomhaontú maidir le Teilea-obair Thrasteorann

Tá ról ríthábhachtach ag méid na cianoibre i dtaobh a chinneadh cén fheidhm atá ag an gCreat-Chomhaontú maidir le Teilea-obair Thrasteorann:

  • Cuimsíonn an teilea-obair i stát cónaithe an oibrí níos lú ná 25 % den am oibre. Sa chás seo, tá an t-oibrí fós faoi árachas i stát a fhostóra nó a fostóra de réir rialacha caighdeánacha. Ba cheart fógra a thabhairt dá stát cónaithe.
  • Cuimsíonn an teilea-obair i stát cónaithe an oibrí idir 25 % agus 49 % den am oibre, agus tá an Creat Chomhaontú maidir le Teilea-obair Thrasteorann sínithe ag an dá stát. Sa chás seo, arna iarraidh sin ar stát an fhostóra faoin gCreat-Chomhaontú maidir le Teilea-obair Thrasteorann, féadfaidh an t-oibrí a bheith faoi árachas i stát an fhostóra (le toiliú ón oibrí agus ón bhfostóir araon) ar feadh tréimhse uasta trí bliana, tréimhse ar féidir í a athnuachan.
  • Cuimsíonn an teilea-obair i stát cónaithe an oibrí 25 % nó níos mó den am oibre, agus níl an Creat-Chomhaontú maidir le Teilea-obair Thrasteorann sínithe ag ceann den dá stát nó ag ceachtar acu, nó cuimsíonn an teilea-obair 50% nó níos mó den am oibre. Sna cásanna sin, ba cheart fógra a thabhairt do stát cónaithe an oibrí. Go ginearálta, beidh an t-oibrí faoi árachas ina stát cónaithe. Féadfar, áfach, iarrataí ar dhíolúine faoi Airteagal 16 de Rialachán 883/2004 a dhéanamh, rud a d’fhéadfadh a fhágáil go bhféadfaidís a bheith faoi árachas i stát an fhostóra. Ní mór don dá stát lena mbaineann an méid sin a fhormheas.

Cásanna casta

I gcásanna casta a bhaineann le gníomhaíochtaí i níos mó ná dhá Bhallstát, le hobair d’fhostóirí éagsúla i stáit éagsúla, nó le bheith ag obair an tráth céanna mar fhostaí agus mar dhuine féinfhostaithe, ní mór fógra a thabhairt don stát cónaithe.

Ní mór measúnuithe dlíthiúla a dhéanamh chun stát an árachais a chinneadh. I ngach cás, féadfar iarraidh a dhéanamh ar dhíolúine ó rialacha caighdeánacha faoi Airteagal 16 de Rialachán 883/2004, agus breithneoidh na stáit lena mbaineann an iarraidh sin.

Ar an iomlán, tugann an Creat Chomhaontú maidir le Teilea-obair Thrasteorann solúbthacht agus soiléireacht d’fhostaithe agus d’fhostóirí atá ag gabháil d’fhostaíocht trasteorann. Is féidir é a léamh anseo.

 

Naisc ghaolmhara:

Rialacháin maidir le Comhordú Slándála Sóisialta

Nóta Treorach maidir leis an Teilea-obair

An Creat-Chomhaontú maidir le Teilea-obair Thrasteorann (TWA)

Liosta de na stáit a shínigh an Creat Chomhaontú maidir le Teile-obair Thrasteorann

 

Léigh tuilleadh:

Laethanta Fostaíochta Eorpacha

Aimsigh Comhairleoirí EURES

Dálaí maireachtála agus oibre i dtíortha EURES

Bunachar Sonraí Post EURES

Seirbhísí EURES le haghaidh fostóirí

Féilire Imeachtaí EURES

Imeachtaí ar Líne a bheidh ar siúl go luath

EURES ar Facebook

EURES ar Twitter

EURES ar LinkedIn

Ábhair
Gnó / FiontraíochtNuacht an mhargaidh saothair/nuacht soghluaisteachtaNuacht/tuarascálacha/staitisticí
Cuid(eanna) gaolmhara
Seirbhísí EURESCúnamh agus tacaíochtLeideanna agus MoltaíEolas faoin margadh saothairMaireachtáil & Obair
Earnáil
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.