Gå direkt till innehållet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhetsartikel13 november 2023Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkluderingLästid: 3 min

Vad är det senaste om gränsöverskridande distansarbete och social trygghet?

Även när covid-19-restriktionerna har lättat är distansarbete fortfarande vanligt, särskilt vid gränsöverskridande anställningar. Den här artikeln kommer att vägleda dig genom de viktigaste reglerna om distansarbete.

What’s the latest on cross-border telework and social security?

Försäkringsstat

Enligt EU:s bestämmelser om samordning av de sociala trygghetssystemen bestäms den stat där en arbetstagare är försäkrad i första hand av var arbetet utförs. När det gäller gränsöverskridande anställningar kan distansarbete potentiellt leda till en förändring av försäkringsstaten. Denna förändring är särskilt sannolikt om distansarbetet utgör mer än 25 procent av en anställds arbetstid, eftersom arbete som normalt utförs i arbetsgivarens lokaler nu utförs på distans från den anställdes bosättningsland.

Tillfälliga åtgärder under pandemin

För att hantera denna utmaning antog den administrativa kommissionen tillfälliga åtgärder under covid‑19-pandemin. Genom dessa åtgärder förtydligades att distansarbete som utförs i en annan medlemsstat än arbetsgivarens stat på grund av covid-19 inte bör leda till en förändring av försäkringsstaten. Dessa exceptionella pandemirelaterade åtgärder upphörde dock att gälla den 30 juni 2023.

Introduktion av den nya ramverket

Den administrativa kommissionen erkände att distansarbete blir allt viktigare och införde en ny ramen för att säkerställa flexibilitet. Från och med den 1 juli 2023 gäller vägledningsdokumentet om distansarbete och ramavtalet om gränsöverskridande distansarbete.

Huvudpunkterna i ramavtalet

 • Ramavtalet gäller situationer där både den stat där arbetsgivaren har sitt säte och den stat där arbetstagaren är bosatt har undertecknat ramavtalet, och arbetet är uppdelat mellan distansarbete och arbete på plats.
 • Det gäller inte för egenföretagare.
 • Förteckningen över signatärstaterna finns på den  officiella webbplatsen.

Bedömning av gränsöverskridande distansarbete inom ramen för ramavtalet

Distansarbetets omfattning spelar en avgörande roll när det gäller att fastställa tillämpningen av ramavtalet om gränsöverskridande distansarbete:

 • Distansarbete i arbetstagarens bosättningsland utgör mindre än 25 procent av arbetstiden. I detta scenario fortsätter arbetstagaren att vara försäkrad i sin arbetsgivares stat enligt standardreglerna. Arbetstagarens bosättningsland bör underrättas.
 • Distansarbete i arbetstagarens bosättningsland utgör mellan 25 procent och 49 procent av arbetstiden, och båda staterna har undertecknat ramavtalet. I detta fall kan arbetstagaren, på begäran till arbetsgivarens stat enligt ramavtalet, vara försäkrad i arbetsgivarens stat (med samtycke från både arbetstagaren och arbetsgivaren) under en period på högst tre år, som kan förlängas.
 • Distansarbete i arbetstagarens bosättningsland utgör 25 procent eller mer av arbetstiden, och en/båda staterna har inte undertecknat ramavtalet, eller distansarbetet utgör minst 50 procent. I sådana fall bör arbetstagarens bosättningsland underrättas. I allmänhet är arbetstagaren försäkrad i det land där han eller hon är bosatt. Ansökningar om undantag enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 883/2004 kan dock göras, vilket skulle kunna göra det möjligt för dem att vara försäkrade i arbetsgivarens land. Båda de berörda staterna måste godkänna detta.

Komplicerade ärenden

I komplicerade ärenden som rör verksamhet i mer än två medlemsstater, arbete för olika arbetsgivare i olika stater eller samtidigt arbete som anställd och egenföretagare måste bosättningsstaten underrättas.

Rättsliga bedömningar måste göras för att fastställa försäkringsläget. I alla situationer kan en begäran om undantag från standardreglerna göras enligt artikel 16 i förordning 883/2004, vilket kommer att övervägas av de berörda staterna.

Sammantaget ger avtalet både flexibilitet och tydlighet för arbetstagare och arbetsgivare som arbetar med gränsöverskridande anställningar. Avtalet finns att läsa här.

 

Länkar:

Förordningarna om samordning av de sociala trygghetssystemen

Vägledning om distansarbete

Ramavtal om gränsöverskridande distansarbete (TWA)

Förteckning över signatärstater som har undertecknat ramavtalet

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Hitta Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eures tjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på Linkedin

Teman
 • Företag /Entreprenörskap
 • Arbetsmarknadsnyheter/mobilitetsnyheter
 • Nyheter/rapporter/statistik
Relaterade avsnitt
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.