Ugrás a fő tartalomra
EURES (EURopean Employment Services)

Adatvédelmi nyilatkozat - Chatek EURES-tanácsadókkal az EURES portálon

Az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti személyes adatai kezelésével és védelmével kapcsolatos tudnivalókat.

Adatkezelési műveletek:

  • Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) álláskeresők és munkáltatók számára
  • Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) az EURES munkatársai számára

Adatkezelő: Európai Munkaügyi Hatóság – Tájékoztatási és EURES Osztály

Hivatkozási szám: DPR-ELA-2022- 0009 és DPR-ELA-2022-0044

1. Bevezetés

Az Európai Munkaügyi Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) elkötelezett a személyes adatok védelme és a magánélet tiszteletben tartása mellett. A Hatóság a személyes adatok gyűjtését és további kezelését a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (valamint a 45/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján végzi.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti személyes adatai kezelésének indokait, az összes rendelkezésre bocsátott személyes adat gyűjtésének, kezelésének és védelmének módját, az adatok felhasználásának módját, valamint az Ön személyes adataival kapcsolatos jogait. Tartalmazza továbbá a felelős adatkezelő elérhetőségi adatait is, akihez Ön jogai érvényre juttatásával kapcsolatban fordulhat, valamint az adatvédelmi tisztviselő és az európai adatvédelmi biztos elérhetőségi adatait.

Az alábbiakban az Európai Munkaügyi Hatóság Tájékoztatási és EURES-osztálya által végzett, „Európai foglalkoztatási hálózat (EURES): Chat az EURES portálon” adatkezelési művelettel kapcsolatos információk találhatók.

2. Milyen célból és hogyan kezeljük személyes adatait?

Az adatkezelés célja: A Tájékoztatási és EURES Osztály az Ön személyes adatait az EURES portálon keresztül biztonságos módon lebonyolított, az álláskeresők, munkavállalók, diákok, munkáltatók vagy az EURES munkatársai között esetlegesen megkeresések/üzenetváltások feldolgozásához gyűjti és használja fel.

Az Ön személyes adatait nem használjuk fel sem automatizált döntéshozatalra, sem profilalkotásra.

3. Mi a jogalapja személyes adatai gyűjtésének és kezelésének?

Személyes adatait azért kezeljük, mert:

Álláskeresők és munkáltatók számára:

az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében Ön hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

Az EURES-hálózat felhasználói (EURES-alkalmazottak) számára:

az adatkezelés az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint közérdekből vagy az uniós intézményre vagy szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat teljesítéséhez szükséges.

Jogalap:

  • Az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1149 európai parlamenti és tanácsi rendelet
  • Az (EU) 2016/589 rendelet, „az EURES-rendelet” és különösen annak III. fejezete meghatározza az adatkezelés céljait, nevezetesen az állásajánlatok és önéletrajzok/álláskeresői profilok közötti megfeleltetés lehetővé tételét, valamint megállapítja az adatkezelés általános feltételeit.
  • További rendelkezések kerültek megállapításra az adatkezelésre vonatkozóan – különös tekintettel az adatkezelésben érintett különböző felek szerep- és felelősségi körére – az (EU) 2017/1257 bizottsági végrehajtási határozatban.

Személyes adatok különleges kategóriáit nem kezeljük, ezért a rendelet 10. cikke nem alkalmazandó.

4. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Jelen adatkezelési művelet végrehajtása érdekében a Tájékoztatási és EURES Osztály a személyes adatok alábbi kategóriáit gyűjti:

Vezetéknév, utónév, e-mail cím, lakóhely szerinti ország, megkeresés.

Álláskeresők és munkáltatók számára:

A személyes adatok megadása nem kötelező.

Az EURES-hálózat felhasználói (EURES-alkalmazottak) számára:

A személyes adatok szolgáltatása kötelező, ahogyan az az EURES-portál kezeléséhez szükséges, az EURES-rendelet ((EU) 2016/589 rendelet) és különösen a 12. cikk (4) bekezdése által létrehozott struktúrát követve.

Az Ön személyes adatait az adott EURES nemzeti koordinációs irodától kaptuk meg.

5. Mennyi ideig őrizzük meg személyes adatait?

A Tájékoztatási és EURES Osztály csak a gyűjtés vagy további feldolgozás céljának eléréséhez szükséges ideig, azaz a beszélgetéshez kapcsolódó legutóbbi üzenettől számított 12 hónapig őrzi meg az Ön személyes adatait. Vannak olyan konkrét esetek, amikor egy konkrét vizsgálathoz a beszélgetéseket tovább is meg lehet őrizni.

6. Hogyan biztosítjuk személyes adatai védelmét?

Valamennyi elektronikus formátumú személyes adat (e-mailek, dokumentumok, adatbázisok, feltöltött adatfájlok stb.) tárolása vagy az Európai Munkaügyi Hatóság, vagy az általa megbízott vállalkozók szerverein történik.

Az Európai Munkaügyi Hatósággal szerződő vállalkozóknak be kell tartaniuk az Ön adatainak az Európai Munkaügyi Hatóság nevében történő kezelésére vonatkozó külön szerződéses kikötést, valamint az általános adatvédelmi rendelet(„GDPR”, az (EU) 2016/679 rendelet)uniós tagállamokban történő átültetéséből közvetlenül következő titoktartási kötelezettségeket.

Az Ön személyes adatainak védelme érdekében a Hatóság technikai és szervezeti intézkedéseket léptetett életbe. A technikai intézkedések többek között az online biztonsággal, az adatvesztés és -módosulás kockázatával, illetve a jogosulatlan hozzáféréssel kapcsolatosak, és figyelembe veszik az adatkezelés által jelentett kockázatot és a kezelt személyes adatok jellegét. A szervezeti intézkedések közé tartozik, hogy a személyes adatokhoz csakis azok a feljogosított személyek férhetnek hozzá, akiknek erre indokoltan szükségük van az adatkezelési művelet végrehajtásához.

7. Ki fér hozzá személyes adataihoz és azok kivel közölhetők?

Az Ön személyes adataihoz a Hatóság ezen adatkezelési művelet végrehajtásáért felelős személyzete és a szükséges ismeret elvének megfelelően a felhatalmazott személyzet férhet hozzá. Ezekre a munkatársakra a jogszabályok szerinti, és amennyiben szükséges, további titoktartási szabályok is vonatkoznak.

Nemzetközi adattovábbítás:

Álláskeresőknek és munkáltatóknak:

Amennyiben beleegyezett, az adatkezelő továbbítja személyes adatait az érintett izlandi, liechtensteini, norvég és svájci érdekelt feleknek.
Az adatkezelő az Európai Bizottság Svájcra vonatkozó megfelelőségi határozata alapján továbbítja az Ön személyes adatait1.

Az EURES-hálózat felhasználói (EURES-alkalmazottak) számára:

Az adatkezelő továbbítja az Ön személyes adatait az érintett izlandi, liechtensteini, norvégiai és svájci érdekelt feleknek.

Az összegyűjtött információkat csak olyan mértékben és célra adjuk át harmadik feleknek, amelyre jogszabály kötelez bennünket.

8. Milyen jogok illetik meg a felhasználót, és miként gyakorolhatja azokat?

Önt „érintettként” megilletik bizonyos, az (EU) 2018/1725 rendelet III. fejezetében (14–25. cikk) meghatározott jogok, különösen a személyes adataihoz való hozzáférés joga, valamint a személyes adatainak helyesbítéséhez fűződő jog abban az esetben, ha személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak. Ön adott esetben jogosult arra, hogy törölje személyes adatait, korlátozza személyes adatainak a kezelését, kifogást emeljen az adatkezelés ellen, valamint megilleti az adathordozhatósághoz való jog is.

Álláskeresőknek és munkáltatóknak:

Ön hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait a jelen adatkezelési művelet céljaira a Tájékoztatási és EURES Osztály rendelkezésére bocsássa. Ezt a hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja úgy, hogy erről értesíti az adatkezelőt. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az EURES-hálózat felhasználói (EURES-alkalmazottak) számára:

Emellett joga van ahhoz is, hogy egyedi helyzetére hivatkozva tiltakozzék az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján jogszerűen végzett adatkezelés ellen.

Ha úgy ítéli meg, hogy jogai sérültek, azok érvényre juttatásáért lépjen kapcsolatba az adatkezelővel, illetve nézeteltérés esetén forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz. Szükség esetén az európai adatvédelmi biztoshoz is fordulhat. Az elérhetőségeiket az alábbi 9. pont tartalmazza.

Amennyiben egy vagy több konkrét adatkezelési művelettel kapcsolatban szeretné gyakorolni jogait, kérjük, hogy kérelmében adja meg azok leírását (azaz az alábbi 10. pontban foglaltak szerinti nyilvántartási hivatkozási számukat).

9. Elérhetőségi adatok

Az adatkezelő

Ha Ön gyakorolni szeretné az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogait, illetve ha észrevételei, kérdései vagy aggályai vannak vagy panaszt kíván benyújtani személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az adatkezelővel: euresatela [dot] europa [dot] eu (eures[at]ela[dot]europa[dot]eu)

A Hatóság adatvédelmi tisztviselője

Személyes adatainak az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti kezeléséhez kapcsolódó kérdésekkel, problémákkal az adatvédelmi tisztviselőhöz (data-protectionatela [dot] europa [dot] eu (data-protection[at]ela[dot]europa[dot]eu)) fordulhat

Az Európai adatvédelmi biztos (EDPS)

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogait a személyes adatainak az adatkezelő általi kezelése következtében megsértették, jogorvoslati kérelemmel (azaz panasz benyújtásával) az európai adatvédelmi biztoshoz (edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)) fordulhat.

10. Hol lehet részletesebben tájékozódni?

Az Európai Munkaügyi Hatóság adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást vezet és tesz közzé a Hatóságnál végzett összes olyan személyesadat-kezelési műveletről, amelyet dokumentáltak és amelyről értesítették. A nyilvántartás a következő linken érhető el: https://www.ela.europa.eu/en/privacy-policy

Ez a konkrét adatkezelési művelet a következő hivatkozási számon szerepel az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartásában: DPR-ELA-2022- 0009 Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) álláskeresők és munkáltatók számára, valamint DPR-ELA-2022-0044 Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) az EURES munkatársai számára.

Lábjegyzetek

1 2000/518/EK: A Bizottság határozata (2000. július 26.) a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a személyes adatok Svájcban biztosított megfelelő védelméről