Pāriet uz galveno saturu
EURES (EURopean Employment Services)

Datu aizsardzības paziņojums — Sazināties ar EURES padomdevējiem EURES portālā

Šajā paziņojumā par privātumu ir sniegta informācija par jūsu personas datu apstrādi un aizsardzību.

Apstrādes darbība: 

  • Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls (EURES) darba meklētājiem un darba devējiem
  • Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls (EURES) EURES darbiniekiem

Datu pārzinis: Eiropas Darba iestādes Informācijas un EURES nodaļa

Ieraksta atsauce: DPR-ELA-2022- 0009 un ieraksts DPR-ELA-2022-0044

1. Ievads

Eiropas Darba iestāde (turpmāk “EDI”) ir apņēmusies aizsargāt jūsu personas datus un ievērot jūsu privātumu. EDI vāc un turpmāk apstrādā personas datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību saistībā ar personas datu apstrādi Eiropas Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001).

Šajā paziņojumā par privātumu ir izskaidroti jūsu personas datu apstrādes iemesli un tas, kā mēs vācam, apstrādājam visus sniegtos personas datus un nodrošinām to aizsardzību, kā šādi dati tiek izmantoti un kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz saviem personas datiem. Šajā paziņojumā ir norādīta arī kontaktinformācija saziņai ar atbildīgo datu pārzini, pie kura varat vērsties, lai izmantotu savas tiesības, kā arī datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.

Informācija par apstrādes darbību “Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls (EURES): Tērzēšana EURES portālā”, ko veic Eiropas Darba iestādes Informācijas un EURES nodaļa, ir izklāstīta turpmāk.

2. Kāpēc un kā apstrādājam jūsu personas datus

Apstrādes darbības nolūks: Informācijas un EURES nodaļa apkopo un izmanto jūsu personisko informāciju, lai apstrādātu pieprasījumus/ziņojumus, ar kuriem var apmainīties darba meklētāji, darba ņēmēji, studenti, darba devēji vai EURES darbinieki un kuri tiek veikti drošā veidā EURES portālā.

Jūsu personas dati netiek izmantoti automatizētai lēmumu pieņemšanai, tostarp profilēšanai.

3. Kāds ir jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamatojums

Mēs apstrādājam jūsu personas datus šādu iemeslu dēļ:

Darba meklētājiem un datu darba devējiem:

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta d) apakšpunktu jūs esat devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

EURES tīkla lietotājiem (EURES darbiniekiem):

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu apstrāde ir nepieciešama, lai veiktu uzdevumu sabiedrības interesēs vai īstenotu Eiropas Savienības iestādei vai struktūrai piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Juridiskais pamats:

  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Regula (ES) 2019/1149, ar ko tiek izveidota Eiropas Darba iestāde.
  • Regulā (ES) 2016/589 (EURES regula) un jo īpaši tās III nodaļā ir noteikti apstrādes mērķi, proti, mērķis nodrošināt brīvo darbvietu piedāvājumu piemeklēšanu atbilstīgiem CV / darba meklētāju profiliem, kā arī izklāstīti vispārīgie apstrādes nosacījumi.
  • Papildu noteikumi par datu apstrādi, jo īpaši attiecībā uz dažādo apstrādes procesā iesaistīto personu lomām un pienākumiem, ir noteikti Komisijas Īstenošanas lēmumā (ES) 2017/1257.

Mēs neapstrādājam īpašas personas datu kategorijas, tādēļ tiek piemērots regulas 10. pants.

4. Kurus personas datus vācam un turpmāk apstrādājam

Lai veiktu šo apstrādes darbību, Informācijas un EURES nodaļa vāc šādu kategoriju personas datus:

Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, dzīvesvietas valsts, pieprasījums.

Darba meklētājiem un darba devējiem:

Personas datu sniegšana nav obligāta.

EURES tīkla lietotājiem (EURES darbiniekiem):

Personas datu sniegšana ir obligāta, jo tā ir nepieciešama EURES portāla pārvaldībai, ievērojot struktūru, kas izveidota ar EURES regulu (Regula (ES) 2016/589), jo īpaši tās 12. panta 4. punktu.

Mēs esam ieguvuši jūsu personas datus no konkrētā EURES valsts koordinācijas biroja.

5. Cik ilgi glabājam jūsu personas datus

Informācijas un EURES nodaļa glabā jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu vākšanas vai turpmākas apstrādes mērķi, proti, 12 mēnešus no pēdējā ziņojuma, kas saistīts ar sarunu. Dažos īpašos gadījumos, lai veiktu konkrētu izmeklēšanu, sarunas var tikt saglabātas ilgāk.

6. Kā aizsargājam un glabājam jūsu personas datus

Visi personas dati, kas ir elektroniskā formātā (e-pasta ziņojumi, dokumenti, datubāzes, augšupielādētas datu partijas u. tml.), tiek glabāti Eiropas Darba iestādes vai tās līgumslēdzēja serveros.
EDI līgumpartneriem ir saistoša īpaša līgumiska klauzula par jūsu datu apstrādes darbībām EDI vārdā un konfidencialitātes nodrošināšanas pienākumi, kas izriet tieši no Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“VDAR”, Regula (ES) 2016/679) ES dalībvalstīs.

Lai aizsargātu jūsu personas datus, EDI ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Tehniski pasākumi ir attiecīgas darbības saistībā ar drošību tiešsaistē un datu zaudēšanas risku, datu pārveidošanu vai neatļautu piekļuvi tiem, ņemot vērā apstrādes radīto risku un apstrādāto personas datu veidu. Organizatoriski pasākumi ir piekļuves personas datiem ierobežošana, piekļuvi atļaujot tikai pilnvarotām personām, kurām ir likumīgs pamats personas datus zināt šīs apstrādes darbības vajadzībām.

7. Kurš var piekļūt jūsu personas datiem, un kam tos izpauž

Piekļuve jūsu personas datiem tiek nodrošināta EDI darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par šīs apstrādes darbības veikšanu, un pilnvarotajiem darbiniekiem saskaņā ar “vajadzības zināt” principu. Minētie darbinieki ievēro likumā noteiktos un, vajadzības gadījumā, papildu konfidencialitātes nolīgumus.

Starptautiskie datu pārvedumi:

Darba meklētājiem un darba devējiem:

Ja tam piekrītat, pārzinis nosūtīs savus personas datus attiecīgajām ieinteresētajām personām Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē.

Pārzinis pārsūtīs jūsu personas datus, pamatojoties uz Eiropas Komisijas lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību attiecībā uz Šveici1.

EURES tīkla lietotājiem (EURES darbiniekiem):

Pārzinis nosūtīs jūsu personas datus attiecīgajām ieinteresētajām personām Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē.

Mūsu vāktā informācija netiks nodota nevienai trešai personai, izņemot tādā apmērā un nolūkā, kāds var atbilst likuma prasībām.

8. Kādas ir jūsu tiesības, un kā tās varat izmantot

Jums ir īpašas tiesības kā “datu subjektam” saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļu (14.–25. pantu), jo īpaši tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos labot, ja šie personas dati ir neprecīzi vai nepilnīgi. Attiecīgā gadījumā jums ir tiesības dzēst savus personas datus, ierobežot to apstrādi un iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Darba meklētājiem un darba devējiem:

Jūs esat piekritis sniegt savus personas datus Informācijas un EURES nodaļai šai apstrādes darbībai. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, par to informējot datu pārzini. Atsaukšana neietekmē tās apstrādes likumību, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas.

EURES tīkla lietotājiem (EURES darbiniekiem):

Jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas tiek likumīgi veikta saskaņā ar 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu, pamatojoties uz jūsu konkrēto situāciju.

Jūs varat īstenot savas tiesības, sazinoties ar datu pārzini vai – domstarpību gadījumā – datu aizsardzības speciālistu. Ja nepieciešams, jūs varat vērsties arī pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. Kontaktinformācija ir norādīta tālāk 9. punktā.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, norādiet tās savā pieprasījumā (proti, miniet atsauces numuru, kas norādīts 10. punktā tālāk).

9. Kontaktinformācija

Datu pārzinis

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725 vvai jums ir komentāri, jautājumi vai bažas, vai vēlaties iesniegt sūdzību par jūsu personas datu vākšanu un izmantošanu, lūdzam sazināties ar datu pārzini: euresatela [dot] europa [dot] eu (eures[at]ela[dot]europa[dot]eu)

Iestādes datu aizsardzības speciālists (DAS)

Par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu personas datu apstrādi atbilstoši Regulai (ES) 2018/1725, varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu (data-protectionatela [dot] europa [dot] eu (data-protection[at]ela[dot]europa[dot]eu)).

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)

Ja uzskatāt, ka datu pārziņa veiktas jūsu personas datu apstrādes dēļ ir pārkāptas jūsu tiesības, kas paredzētas Regulā (ES) 2018/1725, jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)) (t. i., jūs varat iesniegt sūdzību).

10. Kur uzzināt sīkāku informāciju

EDI datu aizsardzības speciālists (DAS) publicē visu to EDI veikto personas datu apstrādes darbību reģistru, kuras ir dokumentētas un viņam paziņotas. Reģistram var piekļūt šādā saitē: https://www.ela.europa.eu/en/privacy-policy

Šī konkrētā apstrādes darbība ir iekļauta DAS publiskajā reģistrā ar šo atsauces numuru: DAR-ELA-2022- 0009 Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls (EURES) darba meklētājiem un darba devējiem un Record DPR-EDI-2022-0044 Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls (EURES) EURES darbiniekiem.

zemsvītras piezīmes

1 2000/518/EK: Komisijas 2000. gada 26. jūlija Lēmums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par Šveicē sniegto personas datu pienācīgu aizsardzību