Przejdź do treści głównej
EURES (EURopean Employment Services)

Oświadczenie o ochronie danych – Rozmowy z doradcami EURES na portalu EURES

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu i ochronie Twoich danych osobowych.

Operacja przetwarzania: 

  • Europejska sieć służb zatrudnienia (EURES) dla osób poszukujących pracy i pracodawców
  • Europejska sieć służb zatrudnienia (EURES) dla pracowników EURES

Administrator danych: Europejski Urząd ds. Pracy – Dział Informacji i EURES

Nr referencyjny: DPR-ELA-2022- 0009 i protokół DPR-ELA-2022-0044

1. Wprowadzenie

Europejski Urząd ds. Pracy („ELA”) zobowiązuje się do ochrony twoich danych osobowych i poszanowania twojej prywatności. ELA gromadzi, a następnie przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych (oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001).

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności objaśnia się powód przetwarzania Twoich danych osobowych; sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i chronimy wszystkie przekazane dane osobowe; jak te informacje są wykorzystywane; i jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych. Zawiera ono również dane kontaktowe właściwego administratora danych, za pośrednictwem którego można wykonywać swoje prawa, inspektora ochrony danych oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Informacje dotyczące operacji przetwarzania 'Europejska sieć służb zatrudnienia (EURES): Poniżej przedstawiono rozmowy na portalu EURES, prowadzone przez Europejski Urząd ds. Pracy, Dział Informacji i EURES.

2. Cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych

Cel operacji przetwarzania: Dział Informacji i EURES gromadzi i wykorzystuje dane osobowe do przetwarzania zapytań/wiadomości, które mogą być wymieniane między osobami poszukującymi pracy, pracownikami, studentami, pracodawcami lub pracownikami EURES w bezpieczny sposób za pośrednictwem portalu EURES.

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania.

3. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ:

Dla osób poszukujących pracy i pracodawców przetwarzających dane:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 2018/1725 udzieliłeś(-aś) zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach.

Dla użytkowników sieci EURES (pracowników EURES):

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2018/1725 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej przysługującej instytucji lub organowi Unii.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1149 z dnia 20 czerwca 2019 r. ustanawiające Europejski Urząd ds. Pracy.
  • W rozporządzeniu (UE) 2016/589 – zwanym „rozporządzeniem EURES” – a w szczególności w jego rozdziale III, określono cele przetwarzania, a mianowicie umożliwienie dopasowania ofert pracy z życiorysami / profilami osób poszukujących pracy oraz określono ogólne warunki przetwarzania.
  • Dalsze przepisy dotyczące przetwarzania danych, w szczególności w odniesieniu do ról i obowiązków różnych stron zaangażowanych w przetwarzanie, określono w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1257.

Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych, w związku z czym nie ma zastosowania ma art. 10 rozporządzenia.

4. Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy dalej?

W celu przeprowadzenia tej operacji przetwarzania Dział Informacji i EURES gromadzi następujące kategorie danych osobowych:

imię, nazwisko, adres e-mail, państwo zamieszkania, zapytanie.

Dla osób poszukujących pracy i pracodawców:

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe.

Dla użytkowników sieci EURES (pracowników EURES):

Udostępnienie danych osobowych jest obowiązkowe, ponieważ jest niezbędne do zarządzania portalem EURES zgodnie ze strukturą utworzoną na mocy rozporządzenia EURES (rozporządzenie (UE) 2016/589), w szczególności art. 12 ust. 4.

Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od konkretnego krajowego urzędu koordynacji EURES.

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dział Informacji i EURES przechowuje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu gromadzenia lub dalszego przetwarzania, a mianowicie przez 12 miesięcy od ostatniej wiadomości dotyczącej rozmowy. W niektórych szczególnych przypadkach, na potrzeby konkretnego dochodzenia, rozmowy mogą być dłużej przechowywane.

6. Jak chronimy i zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe w formacie elektronicznym (e-maile, dokumenty, bazy danych, przesłane zbiory danych itp.) są przechowywane na serwerach Europejskiego Urzędu ds. Pracy lub jego kontrahentów. Kontrahenci ELA są związani szczegółową klauzulą umowną dotyczącą operacji przetwarzania twoich danych osobowych w imieniu ELA oraz obowiązkami poufności bezpośrednio wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w państwach członkowskich UE („RODO” – rozporządzenie (UE) 2016/679).

Aby chronić twoje dane osobowe, ELA wprowadził liczne środki techniczne i organizacyjne. Środki techniczne obejmują odpowiednie działania w zakresie bezpieczeństwa w internecie, ryzyka utraty danych, zmiany uprawnień do danych lub nieuprawnionego dostępu do danych, przy uwzględnieniu ryzyka związanego z przetwarzaniem danych oraz z charakterem przetwarzanych danych. Do środków organizacyjnych należy ograniczenie dostępu do danych osobowych wyłącznie do osób uprawnionych mających uzasadniony cel i zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu na potrzeby danej operacji przetwarzania.

7. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych i komu są one ujawniane?

Dostęp do twoich danych osobowych mają pracownicy ELA odpowiedzialni za przeprowadzenie tej operacji przetwarzania oraz upoważnieni pracownicy zgodnie z zasadą „wiedzy koniecznej”. Personel ten musi przestrzegać zobowiązań regulaminowych dotyczących poufności danych, a w razie potrzeby – dodatkowych postanowień umownych w tym zakresie.

Międzynarodowe przekazywanie danych:

Dla osób poszukujących pracy i dla pracodawców:

Po wyrażeniu zgody administrator przekaże twoje dane osobowe do odpowiednich zainteresowanych stron w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.

Administrator będzie przekazywać dane osobowe użytkownika na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do Szwajcarii1.

Dla użytkowników sieci EURES (pracowników EURES):

Administrator przekaże dane osobowe odpowiednim zainteresowanym stronom z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

Gromadzone przez nas informacje nie będą przekazywane żadnej stronie trzeciej, z wyjątkiem zakresu i celu, w jakich możemy być do tego zobowiązani przez prawo.

8. Jakie masz prawa i jak je możesz wykonać?

Jako „osoba, której dane dotyczą” masz szczególne prawa określone w rozdziale III (art. 14–25) rozporządzenia (UE) 2018/1725, w szczególności prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, gdy dane te będą niedokładne lub niepełne. W stosownych przypadkach masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Dla osób poszukujących pracy i dla pracodawców:

Zgodziłeś(-aś) się na przekazanie danych osobowych Działowi Informacji i EURES na potrzeby obecnej operacji przetwarzania. W dowolnej chwili możesz wycofać zgodę przez powiadomienie administratora danych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania prowadzonych przed wycofaniem zgody.

Dla użytkowników sieci EURES (pracowników EURES):

Przysługuje ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które odbywa się zgodnie z prawem na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Swoje prawa możesz wykonywać za pośrednictwem administratora danych lub, w przypadku sporu, inspektora ochrony danych. W razie konieczności możesz też zwrócić się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe są podane w pkt 9 poniżej.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw w odniesieniu do jednej lub kilku konkretnych operacji przetwarzania, w swoim wniosku zamieść ich opis (tj. ich numer(-y) referencyjny(e) zgodnie z opisem w pkt 10 poniżej.

9. Dane kontaktowe

Administrator danych

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw wynikających z rozporządzenia (UE) 2018/1725 lub jeśli masz uwagi, pytania lub wątpliwości, lub jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą gromadzenia i wykorzystywania twoich danych osobowych, prosimy o kontakt z administratorem danych: euresatela [dot] europa [dot] eu (eures[at]ela[dot]europa[dot]eu)

Inspektor ochrony danych Urzędu

Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych (data-protectionatela [dot] europa [dot] eu (data-protection[at]ela[dot]europa[dot]eu)) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1725.

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)

Masz prawo odwołać się (tj. wnieść skargę) do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)), jeśli uznasz, że twoje prawa wynikające z rozporządzenia (UE) 2018/1725 zostały naruszone w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych przez administratora danych.

10. Gdzie można znaleźć więcej szczegółowych informacji?

Inspektor ochrony danych (IOD) ELA publikuje rejestr wszystkich prowadzonych przez ELA operacji przetwarzania danych osobowych, które zostały udokumentowane i o których go powiadomiono. Rejestr jest dostępny pod następującym linkiem: https://www.ela.europa.eu/en/privacy-policy

Ta konkretna operacja przetwarzania została zapisana w publicznym rejestrze inspektora ochrony danych pod następującym numerem referencyjnym: DPR-ELA-2022- 0009 Europejska sieć służb zatrudnienia (EURES) dla osób poszukujących pracy i pracodawców i protokół DPR-ELA-2022-0044 Europejska sieć służb zatrudnienia (EURES) dla pracowników EURES.

przypisy

1 2000/518/WE: Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii