Pereiti prie pagrindinio turinio
EURES (EURopean Employment Services)

Duomenų apsaugos pareiškimas. Pokalbiai su EURES patarėjais EURES portale

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą pateikiama informacija apie jūsų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Duomenų tvarkymo operacija:

  • Europos užimtumo tarnybų tinklas (EURES) darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams
  • Europos užimtumo tarnybų tinklas (EURES) EURES darbuotojams

Duomenų valdytojas – Europos darbo institucijos Informacijos ir EURES skyrius

Įrašo nuorodos – DPR-ELA-2022-0009 ir DPR-ELA-2022-0044

1. Įvadas

Europos darbo institucija (toliau – EDI) yra įsipareigojusi saugoti jūsų asmens duomenis ir gerbti jūsų privatumą. EDI asmens duomenis renka ir toliau juos tvarko pagal 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001).

Šiame pareiškime dėl privatumo paaiškinama, kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis, kaip renkame ir tvarkome visus gaunamus asmens duomenis, kaip užtikriname jų apsaugą, kaip ta informacija naudojama ir kokias su asmens duomenimis susijusias teises turite. Jame pateikiami ir atsakingo duomenų valdytojo, į kurį galite kreiptis, kad pasinaudotumėte savo teisėmis, taip pat duomenų apsaugos pareigūno ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys.

Informacija, susijusi su duomenų tvarkymo operacija „Europos užimtumo tarnybų tinklas (EURES): pokalbiai EURES portale“, kuriuos vykdė Europos darbo institucijos Informacijos ir EURES skyrius.

2. Kodėl ir kaip tvarkome jūsų asmens duomenis?

Duomenų tvarkymo operacijos tikslas. Informacijos ir EURES skyrius renka ir naudoja jūsų asmeninę informaciją, kad galėtų tvarkyti užklausas ar pranešimus, kuriais darbo ieškantys asmenys, darbuotojai, studentai, darbdaviai arba EURES darbuotojai gali keistis saugiai EURES portale.

Jūsų asmens duomenys nebus naudojami automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant profiliavimą.

3. Kokiu teisiniu pagrindu tvarkome jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis tvarkome, nes:

Darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams

Pagal Reglamento (ES) 2018/1725 5 straipsnio 1 dalies d punktą davėte sutikimą, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais.

EURES tinklo naudotojams (EURES darbuotojams)

Pagal Reglamento (ES) 2018/1725 5 straipsnio 1 dalies a punktą tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Sąjungos institucijai ar įstaigai pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Teisinis pagrindas:

  • 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1149, kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija.
  • Reglamente (ES) 2016/589 (toliau – EURES reglamentas), o konkrečiai – jo III skyriuje apibrėžiami duomenų tvarkymo tikslai, t. y. sudaryti sąlygas laisvas darbo vietas suderinti su darbo ieškančių asmenų gyvenimo aprašymais ar profiliais, ir nustatomos bendrosios duomenų tvarkymo sąlygos.
  • Papildomos duomenų tvarkymo nuostatos, visų pirma susijusios su įvairių tvarkymo procese dalyvaujančių šalių vaidmenimis ir pareigomis, išdėstytos Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1257.

Mes netvarkome specialių kategorijų asmens duomenų, todėl Reglamento 10 straipsnis netaikomas.

4. Kokius asmens duomenis renkame ir toliau tvarkome?

Kad galėtų atlikti šią duomenų tvarkymo operaciją, Informacijos ir EURES skyrius renka šių kategorijų asmens duomenis:

vardą, pavardę, el. pašto adresą, gyvenamąją šalį, užklausą.

Darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams

Pateikti asmens duomenis neprivaloma.

EURES tinklo naudotojams (EURES darbuotojams)

Asmens duomenų teikimas yra privalomas, nes to reikia EURES portalui valdyti, laikantis pagal EURES reglamentą (Reglamentas (ES) 2016/589), visų pirma jo 12 straipsnio 4 dalį, sukurtos struktūros.

Jūsų asmens duomenis gavome iš specialaus EURES nacionalinio koordinavimo centro.

5. Kiek laiko saugomi jūsų asmens duomenys?

Informacijos ir EURES skyrius jūsų asmens duomenis saugo tik tiek, kiek tai būtina duomenų rinkimo ar tolesnio tvarkymo tikslui pasiekti, t. y. 12 mėnesių nuo paskutinio su pokalbiu susijusio pranešimo. Kai kuriais konkrečiais atvejais, atliekant konkretų tyrimą, pokalbiai gali būti saugomi ilgiau.

6. Kaip saugomi jūsų pateikti asmens duomenys ir kokios apsaugos priemonės taikomos?

Visi elektroniniai asmens duomenys (el. laiškai, dokumentai, duomenų bazės, įkelti duomenų paketai ir pan.) saugomi Europos darbo institucijos arba jos rangovų serveriuose.

EDI rangovai privalo laikytis specialios sutarties sąlygos, susijusios su bet kokiomis EDI vardu vykdomomis jūsų duomenų tvarkymo operacijomis, ir konfidencialumo įpareigojimų, tiesiogiai kylančių iš ES valstybių narių Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR, Reglamentas (ES) Nr. 2016/679).

Kad apsaugotų jūsų asmens duomenis, EDI ėmėsi tam tikrų techninių ir organizacinių priemonių. Prie techninių priemonių priskiriami atitinkami veiksmai, kuriais užtikrinamas tinklo saugumas ir mažinama duomenų praradimo, jų keitimo ar neteisėtos prieigos rizika, atsižvelgiant į su asmens duomenų tvarkymu susijusią riziką ir tvarkomų duomenų pobūdį. Prie organizacinių priemonių priskiriamas prieigos prie asmens duomenų apribojimas suteikiant prieigos teisę tik įgaliotiems asmenims, turintiems teisėtą poreikį žinoti šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais.

 

7. Kas gali naudotis jūsų asmens duomenimis ir kam jie atskleidžiami?

Prieiga prie jūsų asmens duomenų EDI darbuotojams, atsakingiems už šią duomenų tvarkymo operaciją, ir įgaliotiesiems darbuotojams suteikiama remiantis būtinybės žinoti principu. Šie darbuotojai laikosi teisiškai privalomų ir, kai reikia, papildomų konfidencialumo nuostatų.

Tarptautinis duomenų perdavimas

Darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams

Jei susitarėte, duomenų valdytojas perduos jūsų asmens duomenis atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Šveicarijoje.

Duomenų valdytojas perduos jūsų asmens duomenis remdamasis Europos Komisijos sprendimu dėl Šveicarijos tinkamumo1.

EURES tinklo naudotojams (EURES darbuotojams)

Duomenų valdytojas perduos jūsų asmens duomenis atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Šveicarijoje.

Mūsų renkama informacija nebus pateikta jokiai trečiajai šaliai, išskyrus tiek, kiek to reikia atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir tikslus.

8. Kokios yra jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Kaip duomenų subjektas turite konkrečias teises pagal Reglamento (ES) Nr. 2018/1725 III skyrių (14–25 straipsnius), visų pirma teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisyti, jei šie duomenys yra netikslūs arba neišsamūs. Kai taikytina, turite teisę ištrinti savo asmens duomenis, apriboti jų tvarkymą, prieštarauti duomenų tvarkymui ir teisę į duomenų perkeliamumą.

Darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams

Jūs sutikote pateikti savo asmens duomenis Informacijos ir EURES skyriui, kad jis atliktų dabartinę duomenų tvarkymo operaciją. Savo sutikimą galite bet kuriuo metu atšaukti, apie tai pranešę duomenų valdytojui. Atšaukimas neturės įtakos prieš jums atšaukiant sutikimą atlikto duomenų tvarkymo teisėtumui.

EURES tinklo naudotojams (EURES darbuotojams)

Turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks tvarkymas teisėtai vykdomas pagal 5 straipsnio 1 dalies a punktą, remdamiesi su jūsų konkrečia padėtimi susijusiais pagrindais.

Savo teisėmis galite pasinaudoti kreipdamiesi į duomenų valdytoją, arba, kilus nesutarimui, į duomenų apsaugos pareigūną. Prireikus galite kreiptis ir į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. Jų kontaktinė informacija pateikta 9 skirsnyje.

Jei pageidaujate pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su viena arba keliomis konkrečiomis duomenų tvarkymo operacijomis, savo prašyme apibūdinkite jas (pvz., nurodydami registracijos numerį (-ius), kaip nurodyta 10 skirsnyje).

9. Kontaktinė informacija

Duomenų valdytojas

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) Nr. 2018/1725 arba turite pastabų, klausimų ar nuogąstavimų, arba jei norite pateikti skundą dėl savo asmens duomenų rinkimo ir naudojimo, kreipkitės į duomenų valdytoją: euresatela [dot] europa [dot] eu (eures[at]ela[dot]europa[dot]eu)

Institucijos duomenų apsaugos pareigūnas (DAP)

Dėl klausimų, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamentą (ES) Nr. 2018/1725, galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną (data-protectionatela [dot] europa [dot] eu (data-protection[at]ela[dot]europa[dot]eu)).

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP)

Jei manote, kad duomenų valdytojas, tvarkydamas jūsų asmens duomenis, pažeidė jūsų teises pagal Reglamentą (ES) Nr. 2018/1725, turite teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (t. y. galite paduoti skundą) (edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)).

10. Kur rasti išsamesnės informacijos?

EDI duomenų apsaugos pareigūnas (DAP) skelbia visų EDI atliekamų asmens duomenų tvarkymo operacijų, kurios grindžiamos dokumentais ir apie kurias jam pranešta, registrą. Su šiuo registru galima susipažinti adresu https://www.ela.europa.eu/en/privacy-policy.

Ši konkreti duomenų tvarkymo operacija įtraukta į viešą DAP registrą naudojat šias įrašo nuorodas „DPR-ELA-2022-0009 Europos užimtumo tarnybų tinklas (EURES) darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams“, ir „DPR-ELA-2022-0044 Europos užimtumo tarnybų tinklas (EURES) EURES darbuotojams“.

Išnašos

1 2000/518/EB: 2000 m. liepos 26 d. Komisijos sprendimas dėl Šveicarijoje teikiamos pakankamos asmens duomenų apsaugos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB.