Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES (EURopean Employment Services)

Ráiteas ar chosaint sonraí — Comhráite le Comhairleoirí EURES ar Thairseach EURES

Tá eolas le fáil sa ráiteas príobháideachais seo faoi phróiseáil agus cosaint do shonraí pearsanta.

An oibríocht phróiseála:

  • Líonra Eorpach Seirbhísí Fostaíochta (EURES) do chuardaitheoirí poist agus d’fhostóirí
  • Líonra Eorpach Seirbhísí Fostaíochta (EURES) d’Fhoireann EURES

An Rialaitheoir Sonraí: An tÚdarás Eorpach Saothair – Aonad Faisnéise agus EURES

Tagairt taifid: DPR-ELA-2022-0009 agus Taifead DPR-ELA-2022-0044

1. Réamhrá

Tá an tÚdarás Eorpach Saothair (“ELA” ina dhiaidh seo) tiomanta do do shonraí pearsanta a chosaint agus do do phríobháideachas a urramú. Déanann ELA sonraí pearsanta a bhailiú agus a phróiseáil a thuilleadh de bhun Rialachán (AE) Uimh. 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001).

Mínítear sa ráiteas príobháideachais seo an fáth a bpróiseálaimid do chuid sonraí pearsanta, an tslí a ndéanaimid na sonraí pearsanta ar fad a thugtar dúinn a bhailiú, a láimhseáil agus a chosaint, an chaoi a n-úsáidtear an fhaisnéis sin, agus na cearta atá agat maidir le do shonraí pearsanta. Sonraítear ann freisin sonraí teagmhála an Rialaitheora Sonraí atá freagrach agus lenar féidir leat do chearta a fheidhmiú, sonraí teagmhála an Oifigigh Cosanta Sonraí agus an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí.

An fhaisnéis maidir leis an oibríocht phróiseála “Líonra Eorpach Seirbhísí Fostaíochta (EURES): Comhráite ar Thairseach EURES” a dhéanann an tÚdarás Eorpach Saothair, an tAonad Faisnéise agus EURES le fáil thíos.

2. Cén fáth agus cén chaoi a bpróiseálaimid do shonraí pearsanta?

Cuspóir na hoibríochta próiseála: Bailíonn agus úsáideann an tAonad Faisnéise agus EURES do chuid faisnéise pearsanta chun fiosrúcháin nó teachtaireachtaí a phróiseáil a d’fhéadfaí a mhalartú idir cuardaitheoirí poist, oibrithe, mic léinn, fostóirí nó baill foirne EURES, a dhéantar ar bhealach slán ar thairseach EURES.


úsáidfear do shonraí pearsanta le haghaidh cinnteoireacht uathoibrithe, próifíliú san áireamh.

3. Cad iad na forais dhlíthiúla ar a ndéanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil?

Próiseálaimid do shonraí pearsanta ar na cúiseanna seo a leanas:

Do chuardaitheoirí poist agus d’fhostóirí sonraí:

De réir Airteagal 5(1)(d) de Rialachán (AE) 2018/1725, tá toiliú tugtha agat do shonraí pearsanta a phróiseáil chun críoch sonrach amháin nó níos mó.

I gcás úsáideoirí líonra EURES (foireann EURES):

De réir Airteagal 5(1)(a) de Rialachán (AE) 2018/1725, tá an phróiseáil riachtanach chun tasc a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail nó i bhfeidhmiú údaráis oifigiúil a chomhlíonadh atá dílsithe d’institiúid nó do chomhlacht de chuid an Aontais.

Bunús dlí:

  • Rialachán (AE) 2019/1149 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena mbunaítear an tÚdarás Eorpach Saothair.
  • I Rialachán (AE) 2016/589, “Rialachán EURES”, agus go háirithe i gCaibidil III den Rialachán sin, sainítear cuspóirí na próiseála, is é sin folúntais phoist a mheaitseáil le CVanna nó le Próifílí cuardaitheora poist, agus leagtar amach ann freisin coinníollacha ginearálta don phróiseáil.
  • Leagtar síos forálacha breise maidir le próiseáil sonraí, go háirithe maidir le róil agus freagrachtaí na bpáirtithe éagsúla atá páirteach sa phróiseáil, i gCinneadh Cur Chun Feidhme ón gCoimisiúin (AE) 2017/1257.

Ní phróiseálaimid catagóirí speisialta sonraí pearsanta, dá bhrí sin níl feidhm ag Airteagal 10 den Rialachán.

4. Cad iad na sonraí pearsanta a bhailímid agus a ndéanaimid tuilleadh próiseála orthu

Bailíonn an tAonad Faisnéise agus EURES na catagóirí seo a leanas de shonraí pearsanta chun an oibríocht próiseála seo a dhéanamh:

Ainm, sloinne, seoladh ríomhphoist, tír chónaithe, fiosrúchán.

Do chuardaitheoirí poist agus d’fhostóirí:

Níl sé éigeantach sonraí pearsanta a sholáthar.

I gcás úsáideoirí líonra EURES (foireann EURES):

Tá sé éigeantach sonraí pearsanta a sholáthar, de réir mar is gá chun Tairseach EURES a bhainistiú, de réir an struchtúir a cruthaíodh le Rialachán EURES (Rialachán (AE) 2016/589), go háirithe Airteagal (12)(4).

Fuarthas do shonraí pearsanta ón Oifig Náisiúnta Comhordúcháin EURES lena mbaineann.

5. Cén fhad a choinnímid do shonraí pearsanta?

Ní choinníonn an tAonad Faisnéise agus EURES do shonraí pearsanta ach chomh fada agus is gá chun cuspóir an bhailithe nó na próiseála breise a chomhlíonadh, eadhon ar feadh 12 mhí ón teachtaireacht dheireanach a bhaineann le comhrá. An bhfuil roinnt cásanna sonracha, le haghaidh imscrúdú ar leith, d’fhéadfaí comhráite a choinneáil níos faide.

6. Conas a dhéanaimid do chuid sonraí pearsanta a chosaint agus a choimeád slán?

Stóráiltear na sonraí pearsanta ar fad atá i bhformáid leictreonach (ríomhphoist, doiciméid, bunachair sonraí, baisceanna sonraí uaslódáilte, etc.) ar fhreastalaithe an Údaráis Eorpaigh Saothair nó a chonraitheoirí.
Tá conraitheoirí ELA faoi cheangal clásal conarthach ar leith maidir le hoibríochtaí próiseála ar bith do chuid sonraí thar ceann ELA, agus tá siad faoi cheangal oibleagáidí rúndachta a thagann go díreach as an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí i mBallstáit an Aontais Eorpaigh (Rialachán (AE) 2016/679 maidir le ‘RGCS’).

Chun do shonraí pearsanta a chosaint, tá roinnt beart teicniúil agus eagraíochtúil curtha i bhfeidhm ag ELA. Áirítear i measc na mbeart teicniúil gníomhartha iomchuí chun dul i ngleic le slándáil ar líne, an baol a bhaineann le caillteanas sonraí, athrú sonraí nó rochtain neamhúdaraithe, ag cur san áireamh an baol a bhaineann leis an bpróiseáil agus an cineál sonraí pearsanta atá á bpróiseáil. Áirítear i measc na mbeart eagraíochtúil, rochtain theoranta ar shonraí pearsanta atá údaraithe díreach do dhaoine a bhfuil gá dlisteanach acu na sonraí pearsanta a bheith ar eolas acu chun críocha na hoibríochta próiseála seo.

7. Cé aige a bhfuil rochtain ar do chuid sonraí pearsanta agus cé dó a nochtar iad?

Cuirtear rochtain ar do shonraí pearsanta ar fáil don fhoireann ELA atá freagrach as an oibríocht phróiseála seo a dhéanamh agus don fhoireann údaraithe de réir an phrionsabail “riachtanais”. Cloíonn baill foirne den sórt sin le comhaontuithe reachtúla, agus nuair is gá, comhaontuithe rúndachta breise.

Aistrithe sonraí idirnáisiúnta:

Do chuardaitheoirí poist agus d’fhostóirí araon:

Má thoiligh tú, aistreoidh an rialaitheoir do shonraí pearsanta chuig na páirtithe leasmhara ábhartha san Íoslainn, i Lichtinstéin, san Iorua agus san Eilvéis.

Aistreoidh an rialaitheoir do shonraí pearsanta bunaithe ar chinneadh leordhóthanachta ón gCoimisiún Eorpach don Eilvéis1.

I gcás úsáideoirí líonra EURES (foireann EURES):

Aistreoidh an rialaitheoir do shonraí pearsanta chuig na páirtithe leasmhara ábhartha san Íoslainn, i Lichtinstéin, san Iorua agus san Eilvéis.

Ní thabharfar an teolas a bhailímid d’aon tríú páirtí, ach amháin a mhéid agus chun na críche a bhféadfadh an dlí a cheangal orainn a dhéanamh.

8. Céard iad na cearta atá agat agus conas is féidir leat iad a fheidhmiú?

Tá cearta sonracha agat mar “ábhar sonraí” faoi Chaibidil III (Airteagail 14-25) Rialachán (AE) 2018/1725, go háirithe an ceart chun rochtain a fháil ar do shonraí pearsanta agus chun iad a cheartú i gcás go bhfuil do shonraí pearsanta míchruinn nó neamhiomlán. I gcás inarb infheidhme, tá an ceart agat do shonraí pearsanta a scriosadh, próiseáil do shonraí pearsanta a shrianadh, agóid a dhéanamh i gcoinne na próiseála, agus an ceart chun iniomparthacht sonraí.

Do chuardaitheoirí poist agus d’fhostóirí araon:

Thoiligh tú do shonraí pearsanta a sholáthar don Rialaitheoir Sonraí le haghaidh na hoibríochta próiseála reatha. Is féidir leat do thoiliú a tharraingt siar am ar bith ach fógra a thabhairt don Rialaitheoir Sonraí. Ní dhéanfaidh an tarraingt siar difear do dhlíthiúlacht na próiseála a rinneadh sular tharraing tú siar an toiliú.

I gcás úsáideoirí líonra EURES (foireann EURES):

Tá sé de cheart agat agóid a dhéanamh i gcoinne phróiseáil do shonraí pearsanta, a dhéantar go dleathach de bhun Airteagal 5(1)(a) ar fhorais a bhaineann le do chás ar leith.

Is féidir leat do chearta a fheidhmiú trí theagmháil a dhéanamh leis an Rialaitheoir Sonraí, nó, i gcás easaontais, leis an Oifigeach Cosanta Sonraí. Más gá, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí freisin. Tá na sonraí teagmhála le fáil faoi Cheannteideal 9 thíos.

I gcás inar mian leat do chearta a fheidhmiú i gcomhthéacs oibríochta próiseála amháin nó roinnt oibríochtaí próiseála, déan cur síos orthu le do thoil (i.e. a dtagairt/a dtagairtí Taifid mar atá sonraithe faoi Cheannteideal 10) i d’iarratas.

9. Faisnéis teagmhála

An Rialaitheoir Sonraí

Más mian leat do chearta a fheidhmiú faoi Rialachán (AE) 2018/1725, má tá tuairimí, ceisteanna nó ábhair imní agat, nó más mian leat gearán a dhéanamh maidir le bailiú agus úsáid do shonraí pearsanta, ná bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh leis an Rialaitheoir Sonraí: euresatela [dot] europa [dot] eu (eures[at]ela[dot]europa[dot]eu)

Oifigeach Cosanta Sonraí (OCS) an Choimisiúin

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Cosanta Sonraí (data-protectionatela [dot] europa [dot] eu (data-protection[at]ela[dot]europa[dot]eu)) maidir le ceisteanna a bhaineann le próiseáil do shonraí pearsanta faoi Rialachán (AE) Uimh. 2018/1725.

An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí (MECS)

Tá an ceart agat dul ar iontaoibh (i.e. gearán a dhéanamh) an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí (edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu))  má mheasann tú gur sáraíodh do chearta faoi Rialachán (AE) Uimh. 2018/1725 mar thoradh ar do shonraí pearsanta a bheith á bpróiseáil ag an Rialaitheoir Sonraí.

10. Cá bhfuil tuilleadh faisnéis mhionsonraithe le fáil?

Foilsíonn Oifigeach Cosanta Sonraí (OCS) ELA clár na n-oibríochtaí próiseála uile ar shonraí pearsanta atá déanta ag ELA, oibríochtaí atá doiciméadaithe agus curtha in iúl dó. Is féidir leat teacht ar an gclár tríd an nasc seo a leanas a leanúint: https://www.ela.europa.eu/en/privacy-policy

Tá an oibríocht shonrach phróiseála seo curtha le clár poiblí an OCS agus tá an Tagairt taifid seo a leanas luaite leis: DPR-ELA-2022-0009 Líonra Eorpach Seirbhísí Fostaíochta (EURES) do chuardaitheoirí poist agus d’fhostóirí agus Taifead DPR-ELA-2022-0044 Líonra Eorpach Seirbhísí Fostaíochta (EURES) d’Fhoireann EURES.

Fonótaí

1 2000/518/CE: Cinneadh ón gCoimisiún an 26 Iúil 2000 de bhun Threoir 95/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cosaint leordhóthanach sonraí pearsanta arna soláthar san Eilvéi