Gå direkt till innehållet
EURES (EURopean Employment Services)

Meddelande om skydd av personuppgifter – Chatta med Euresrådgivare i Euresportalen

I detta meddelande om behandling av personuppgifter finns information om hur dina personuppgifter behandlas och skyddas.

Behandling: 

  • Europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (Eures) för arbetssökande och arbetsgivare
  • Europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (Eures) för Eurespersonal

Personuppgiftsansvarig: Europeiska arbetsmyndigheten – enheten för information och Eures

Registerreferens: DPR-ELA-2022-0009 och register DPR-ELA-2022-0044

1. Inledning

Europeiska arbetsmyndigheten (nedan kallad myndigheten) åtar sig att skydda dina personuppgifter och respektera din integritet. Myndigheten samlar in och behandlar personuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001.

I detta meddelande om behandling av personuppgifter förklarar vi skälen till att vi behandlar dina personuppgifter, hur vi samlar in, hanterar och skyddar alla personuppgifter som lämnas, hur uppgifterna används och vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. Här hittar du också kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige som du kan vända dig till för att utöva dina rättigheter, till dataskyddsombudet och till Europeiska datatillsynsmannen.

Information om uppgiftsbehandlingen ”Europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (Eures): Chattar i Euresportalen” som utförs av Europeiska arbetsmyndigheten, enheten för information och Eures presenteras nedan.

2. Varför och hur behandlar vi dina personuppgifter?

Syftet med uppgiftsbehandlingen: Enheten för information och Eures samlar in och använder dina personuppgifter för att behandla förfrågningar/meddelanden som kan utbytas mellan arbetssökande, arbetstagare, studerande, arbetsgivare eller Eurespersonal och som görs på ett säkert sätt i Euresportalen.

Dina personuppgifter kommer inte att användas för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

3. På vilka rättsliga grunder behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter av följande skäl:

För arbetssökande och dataarbetsgivare:

I enlighet med artikel 5.1 d i förordning (EU) 2018/1725 har du gett ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

För Euresnätverkets användare (Eurespersonal):

Enligt artikel 5.1 a i förordning (EU) 2018/1725 är behandlingen nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i unionsinstitutionens eller unionsorganets myndighetsutövning.

Rättslig grund:

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1149 av den 20 juni 2019 om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten.
  • I förordning (EU) 2016/589 (nedan kallad Euresförordningen), särskilt i kapitel III, definieras syftet med uppgiftsbehandlingen, nämligen att möjliggöra matchning av lediga tjänster med cv:n/arbetssökarprofiler. Här fastställs också allmänna villkor för behandlingen.
  • Ytterligare bestämmelser som rör behandling av uppgifter, särskilt avseende roller och ansvarsområden för parter som deltar i behandlingen, fastställs i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1257.

Vi får inte behandla specialkategorier av personuppgifter, där artikel 10 i förordningen inte gäller.

4. Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar?

För att kunna utföra denna uppgiftsbehandling samlar enheten för information och Eures in följande kategorier av personuppgifter:

Namn, efternamn, e-postadress, bosättningsland och förfrågan.

För arbetssökande och arbetsgivare:

Det är inte obligatoriskt att uppge personuppgifter.

För Euresnätverkets användare (Eurespersonal):

Tillhandahållandet av personuppgifter är obligatoriskt, i enlighet med vad som krävs för förvaltningen av Euresportalen, enligt den struktur som skapats genom Euresförordningen (förordning (EU) 2016/589), särskilt artikel 12.4.

Vi har fått dina personuppgifter från det specifika nationella samordningskontoret för Eures.

5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Enheten för information och Eures sparar endast dina personuppgifter under den tid som krävs för att uppfylla syftet med insamlingen eller den fortsatta behandlingen, dvs. i 12 månader från det senaste meddelandet i samband med en konversation. När det gäller specifika utredningar kan konversationer i vissa fall sparas längre.

6. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Alla personuppgifter i elektroniskt format (e-postmeddelanden, dokument, databaser, satsvis uppladdade uppgifter osv.) lagras på servrar som tillhör antingen Europeiska arbetsmyndigheten eller dess underleverantörer.
Myndighetens underleverantörer måste följa en särskild avtalsbestämmelse för alla behandlingar av dina personuppgifter som de utför för myndighetens räkning. De måste även följa de krav på konfidentialitet som direkt härrör från införlivandet av den allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679).

För att skydda dina personuppgifter har myndigheten infört ett antal tekniska och organisatoriska åtgärder. De tekniska åtgärderna omfattar lämpliga sätt att hantera nätsäkerhet och risker för förlust av uppgifter, ändring av uppgifter eller obehörig åtkomst. Hänsyn tas till den risk som uppstår vid behandlingen och till de behandlade personuppgifternas karaktär. I de organisatoriska åtgärderna ingår att begränsa åtkomsten till personuppgifter till behöriga personer med ett legitimt behov av uppgifterna för att kunna utföra uppgiftsbehandlingen.

7. Vem har tillgång till dina personuppgifter och vem lämnas de ut till?

Tillgång till dina personuppgifter ges till den personal vid myndigheten som ansvarar för att utföra denna uppgiftsbehandling och till behörig personal i enlighet med principen om behovsenlig behörighet. Personalen måste följa regler och eventuella överenskommelser om sekretess.

Internationella överföringar av uppgifter:

Både för arbetssökande och arbetsgivare:

Om du har samtyckt till det kommer den personuppgiftsansvarige att överföra dina personuppgifter till relevanta intressenter i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

Den personuppgiftsansvarige kommer att överföra dina personuppgifter baserat på ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen för Schweiz1.

För Euresnätverkets användare (Eurespersonal):

Den personuppgiftsansvarige kommer att överföra dina personuppgifter till relevanta intressenter i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

Vår insamlade information kommer inte att förmedlas till någon tredje part, förutom i den omfattning och för de syften som vi enligt lag kan vara skyldiga till.

8. Vilka rättigheter har du och hur utövar du dem?

Du har som registrerad särskilda rättigheter enligt kapitel III (artiklarna 14–25) i förordning (EU) 2018/1725, i synnerhet rätten att få tillgång till dina personuppgifter och rätta dem om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga. I tillämpliga fall har du rätt att radera dina personuppgifter, att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot behandlingen samt rätt till dataportabilitet.

Både för arbetssökande och arbetsgivare:

Du har samtyckt till att lämna dina personuppgifter till enheten för information och Eures för den aktuella behandlingen. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela den personuppgiftsansvarige. Återkallandet påverkar inte lagligheten i behandling som utfördes innan du återkallade samtycket.

För Euresnätverkets användare (Eurespersonal):

Du har rätt att invända mot laglig behandling av dina personuppgifter, som utförs i enlighet med artikel 5.1 a, av skäl som rör din särskilda situation.
Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta den personuppgiftsansvarige eller genom att, vid en konflikt, kontakta dataskyddsombudet. Vid behov kan du även vända dig till Europeiska datatillsynsmannen. Deras kontaktuppgifter tillhandahålls under rubrik 9 nedan.

Om du vill utöva dina rättigheter i samband med en eller flera särskilda uppgiftsbehandlingar ber vi dig att lämna en beskrivning av dessa (dvs. registerreferens) i din förfrågan. Läs mer under rubrik 10 nedan i din begäran.

9. Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Om du vill utöva dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725, eller har några kommentarer, frågor eller farhågor, eller vill skicka in ett klagomål avseende insamlingen och användningen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta den personuppgiftsansvarige på följande adress: euresatela [dot] europa [dot] eu (eures[at]ela[dot]europa[dot]eu)

Myndighetens dataskyddsombud

Du kan kontakta dataskyddsombudet (data-protectionatela [dot] europa [dot] eu (data-protection[at]ela[dot]europa[dot]eu)) om frågor som gäller behandling av dina personuppgifter enligt förordning (EU) 2018/1725.

Europeiska datatillsynsmannen (EDPS)

Du har rätt att vända dig till Europeiska datatillsynsmannen och lämna in ett klagomål (edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)) om du anser att dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725 har kränkts till följd av den personuppgiftsansvariges behandling av dina personuppgifter.

10. Var hittar man mer utförlig information?

Europeiska arbetsmyndighetens dataskyddsombud offentliggör ett register över alla behandlingar av personuppgifter som utförs av myndigheten, och som har dokumenterats och meddelats dataskyddsombudet. Du når registret via följande länk: https://www.ela.europa.eu/en/privacy-policy

Denna specifika uppgiftsbehandling har förts in i dataskyddsombudets offentliga register med följande registerreferens: DPR-ELA-2022-0009 Europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (Eures) för arbetssökande och arbetsgivare och register DPR-ELA-2022-0044 Europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (Eures) för Eurespersonal.

fotnoter

1 2000/518/EG: Kommissionens beslut av den 26 juli 2000 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd för personuppgifter i Schweiz