Põhisisu juurde
EURES (EURopean Employment Services)

Andmekaitseavaldus – Vestlused EURESe nõustajatega EURESe portaalis

Selles isikuandmete kaitse avalduses esitatakse teave isikuandmete töötlemise ja kaitse kohta.

Töötlemistoiming:

  • Euroopa tööturuasutuste võrgustik (EURES) tööotsijatele ja tööandjatele
  • Euroopa tööturuasutuste võrgustik (EURES) EURESe töötajatele

Vastutav töötleja: Euroopa Tööjõuamet – teabe ja EURESe üksus

Viitenumber: DPR-ELA-2022-0009 ja dokument DPR-ELA-2022-0044

 

1. Sissejuhatus

Euroopa Tööjõuamet (edaspidi „ELA“) on võtnud kohustuse kaitsta teie isikuandmeid ja austada teie privaatsust. ELA kogub ja töötleb isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusele (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist (ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001).

Käesolevas privaatsusteates selgitatakse teie isikuandmete töötlemise põhjusi, andmete kogumist, töötlemist ja kaitset, kuidas seda teavet kasutatakse ja mis on teie õigused seoses oma isikuandmetega. Samuti esitatakse vastutava töötleja kontaktandmed, kelle poole saate oma õiguste kasutamiseks pöörduda, ning andmekaitseametniku ja Euroopa Andmekaitseinspektori kontaktandmed.

Allpool on esitatud teave seoses Euroopa Tööjõuameti teabe ja EURESe üksuse tehtava töötlemistoiminguga „Euroopa tööturuasutuste võrgustik (EURES): vestlused EURESe portaalis“.

2. Miks ja kuidas isikuandmeid töödeldakse?

Töötlemistoimingu eesmärk: teabe ja EURESe üksus kogub ja kasutab teie isikuandmeid päringute/sõnumite töötlemiseks, mida tööotsijad, töötajad, õppurid, tööandjad või EURESe töötajad võivad EURESe portaalis turvaliselt vahetada.

Teie isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste tegemiseks ega profiilianalüüsiks.

3. Mis õiguslikel alustel isikuandmeid töödeldakse?

Töötleme teie isikuandmeid järgmistel alustel.

Tööotsijatele ja andmeid esitavatele tööandjatele:

Määruse (EL) 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punkti d kohaselt olete andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.

EURESe võrgustiku kasutajatele (EURESe töötajad):

Määruse (EL) 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punkti a kohaselt on töötlemine vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või liidu institutsiooni või organi avaliku võimu teostamiseks.

Õiguslik alus:

  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1149 (millega asutatakse Euroopa Tööjõuamet).
  • Määruses (EL) 2016/589 (EURESe määrus) ja eelkõige selle III peatükis on määratletud töötlemise eesmärgid, nimelt võimaldada tööpakkumiste sobitamist CVde / tööotsija profiilidega, ning sätestatud andmete töötlemise üldtingimused.
  • Andmetöötluse lisasätted, eelkõige andmetöötluses osalevate eri isikute ülesanded ja kohustused, on sätestatud komisjoni rakendusotsuses (EL) 2017/1257.

Me ei töötle isikuandmete eriliike, seega ei kohaldata määruse artiklit 10.

4. Mis isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse?

Selle töötlemistoimingu tegemiseks kogub teabe ja EURESe üksus järgmisi isikuandmete liike:

ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, elukohariik, päring.

Tööotsijatele ja tööandjatele:

Isikuandmete esitamine ei ole kohustuslik.

EURESe võrgustiku kasutajatele (EURESe töötajad):

Isikuandmete esitamine on kohustuslik, kui see on vajalik EURESe portaali haldamiseks, järgides EURESe määrusega (määrus (EL) 2016/589), eelkõige artikli 12 lõikega 4 loodud struktuuri.

Oleme saanud teie isikuandmed konkreetselt EURESe riiklikult koordinatsioonibüroolt.

5. Kui kaua isikuandmeid säilitatakse?

Teabe ja EURESe üksus säilitab teie isikuandmeid üksnes nii kaua, kui on vaja andmete kogumise ja edasise töötlemise eesmärgi täitmiseks, nimelt 12 kuud alates viimasest vestlusega seotud sõnumist. Mõnel erijuhtumil võib konkreetse uurimise korral vestlusi kauem säilitada.

6. Kuidas tagatakse isikuandmete kaitse?

Kõiki elektroonilises vormingus olevaid isikuandmeid (e-kirjad, dokumendid, andmebaasid, üleslaaditud andmed jne) säilitatakse Euroopa Tööjõuameti serverites või ameti töövõtjate serverites.

ELA töövõtjad on kohustatud järgima lepingu erisätet, mis käsitleb isikuandmete töötlemist ELA nimel, ja konfidentsiaalsuskohustusi, mis tulenevad ELi liikmesriikides otseselt isikuandmete kaitse üldmäärusest (määrus (EL) 2016/679).

ELA on kehtestanud isikuandmete kaitseks mitmesuguseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid. Tehnilised meetmed hõlmavad asjakohaseid meetmeid, et käsitleda veebiturvet ja andmete kaotsimineku riski ning andmete muutmise või neile loata juurdepääsu riski, võttes arvesse töötlemisest ja töödeldavate isikuandmete laadist tulenevat riski. Korralduslikud meetmed hõlmavad juurdepääsu piiramist, nii et isikuandmetele saavad juurdepääsu ainult volitatud isikud, kellel on õiguspärane vajadus nendega tutvuda asjaomase töötlustoimingu sooritamiseks.

7. Kellel on juurdepääs teie isikuandmetele ja kellele neid avaldatakse?

Juurdepääs teie isikuandmetele antakse ELA töötajatele, kes vastutavad selle töötlemistoimingu eest, ja volitatud töötajatele vastavalt teadmisvajaduse põhimõttele. Asjaomased töötajad peavad järgima seadusjärgseid ja vajaduse korral ka täiendavaid konfidentsiaalsuskokkuleppeid.

Andmete rahvusvaheline edastamine:

Tööotsijatele ja tööandjatele:

Kui olete andnud nõusoleku, edastab vastutav töötleja teie isikuandmed asjaomastele sidusrühmadele Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis.

Vastutav töötleja edastab teie isikuandmed Euroopa Komisjoni poolt Šveitsi kohta tehtud kaitse piisavuse otsuse alusel1.

EURESe võrgustiku kasutajatele (EURESe töötajad):

Vastutav töötleja edastab teie isikuandmed asjaomastele sidusrühmadele Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis.

Andmeid, mida kogume, ei anta kolmandatele isikutele, v.a ulatuses ja eesmärgil, mida meilt võidakse seadusega nõuda.

8. Millised on teie õigused ja kuidas neid kasutada?

Teil on määruse (EL) 2018/1725 III peatüki (artiklid 14–25) kohaselt andmesubjektina konkreetsed õigused, eelkõige õigus tutvuda oma isikuandmetega ja õigus nende parandamisele, kui teie isikuandmed on ebaõiged või mittetäielikud. Kui asjakohane, on teil õigus oma isikuandmete kustutamisele, nende töötlemise piiramisele ja töötlemisele vastuväidete esitamisele ning andmete ülekandmisele.

Tööotsijatele ja tööandjatele:

Olete nõustunud esitama oma isikuandmed teabe ja EURESe üksusele selle töötlemistoimingu teostamiseks. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, teavitades sellest vastutavat töötlejat. Tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.

EURESe võrgustiku kasutajatele (EURESe töötajad):

Teil on õigus esitada konkreetse olukorraga seotud alustel vastuväiteid oma isikuandmete artikli 5 lõike 1 punkti a kohasele õiguspärasele töötlemisele.

Võite oma õigusi kasutada, võttes ühendust vastutava töötlejaga või konflikti korral andmekaitseametnikuga. Vajaduse korral võite pöörduda ka Euroopa Andmekaitseinspektori poole. Nende kontaktandmed on allpool punktis 9.

Kui soovite kasutada oma õigusi seoses ühe või mitme konkreetse töötlemistoiminguga, esitage taotluses nende kirjeldus (st viitenumber, nagu on täpsustatud punktis 10).

9. Kontaktandmed

Vastutav töötleja

Kui soovite kasutada oma määrusest (EL) 2018/1725 tulenevaid õigusi või kui teil on märkusi, küsimusi või probleeme või soovite esitada kaebuse seoses oma isikuandmete kogumise ja kasutamisega, võtke ühendust vastutava töötlejaga: euresatela [dot] europa [dot] eu (eures[at]ela[dot]europa[dot]eu)

Ameti andmekaitseametnik

Võite võtta ühendust andmekaitseametnikuga (data-protectionatela [dot] europa [dot] eu (data-protection[at]ela[dot]europa[dot]eu)) , kui teil on küsimusi seoses oma isikuandmete töötlemisega määrusest (EL) 2018/1725.

Euroopa Andmekaitseinspektor

Teil on õigus pöörduda (st esitada kaebus) Euroopa Andmekaitseinspektori poole (edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)), kui leiate, et vastutav töötleja on teie isikuandmete töötlemisel rikkunud teie määrusest (EL) 2018/1725 tulenevaid õigusi.

10. Kust saada lisateavet?

ELA andmekaitseametnik avaldab registri, mis sisaldab kõiki ELA isikuandmete töötlemise toiminguid, mis on dokumenteeritud ja millest teda on teavitatud. Registriga saab tutvuda järgmise lingi kaudu: https://www.ela.europa.eu/en/privacy-policy

See konkreetne töötlemistoiming on kantud andmekaitseametniku avalikku registrisse järgmise viitenumbriga: DPR-ELA-2022-0009 „Euroopa tööturuasutuste võrgustik (EURES) tööotsijatele ja tööandjatele“ ning dokument DPR-ELA-2022-0044 „Euroopa tööturuasutuste võrgustik (EURES) EURESe töötajatele“.

joonealused märkused

1 2000/518/EÜ: komisjoni 26. juuli 2000. aasta otsus vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 95/46/EÜ Šveitsis esitatavate isikuandmete piisava kaitse kohta