Направо към основното съдържание
Лого
EURES (EURopean Employment Services)

Декларация за защита на данните — Чатове със съветници на EURES в портала EURES

В настоящата декларация за поверителност се предоставя информация относно обработката и защитата на личните ви данни.

Операция по обработване:

  • „Европейска мрежа на службите по заетостта (EURES) за търсещи работа лица и работодатели“
  • „Европейска мрежа на службите по заетостта (EURES) за служителите на EURES“

Администратор на лични данни: Европейски орган по труда — отдел „Информация и EURES“

Документ с референтен номер DPR-ELA-2022- 0009 и документ DPR-ELA-2022-0044

1. Въведение

Европейският орган по труда (наричан по-долу „ЕОТ“) се ангажира да защитава личните ви данни и да зачита неприкосновеността на личния ви живот. ЕОТ събира и обработва лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни (и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001).

В настоящата декларация за защита на личните данни се поясняват основанията за обработването на личните ви данни, начинът, по който събираме, обработваме и гарантираме защитата на всички предоставени лични данни, как се използва информацията и какви са правата ви във връзка с личните ви данни. Посочени са и данни за връзка с отговорния администратор на лични данни, пред когото можете да упражните правата си, длъжностното лице по защита на данните и Европейския надзорен орган по защита на данните.

По-долу е представена информацията във връзка с операцията по обработване на данни „Европейска мрежа на службите по заетостта (EURES): работодатели“, извършена от отдел „Информация и EURES“ на Европейския орган по труда.

2. Защо и как обработваме вашите лични данни?

Цел на операцията по обработване: Отдел „Информация и EURES“ събира и използва вашите лични данни, за да обработва запитвания/съобщения, които могат да бъдат обменяни между търсещи работа лица, работници, студенти, работодатели или служители на EURES, извършвани по сигурен начин в портала EURES.

Личните ви данни няма да се използват за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

3. На какво правно основание обработваме личните ви данни?

Обработваме личните ви данни, тъй като:

За търсещите работа лица и работодателите, които предоставят данни:

Съгласно член 5, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) 2018/1725 вие сте дали съгласието си за обработване на личните ви данни за една или повече конкретни цели.

За потребителите на мрежата EURES (служители на EURES):

Съгласно член 5, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2018/1725 обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на институцията или органа на Съюза.

Правно основание:

  • Регламент (ЕС) 2019/1149 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за създаване на Европейски орган по труда.
  • Регламент (ЕС) 2016/589, „Регламентът за EURES“, и по-специално глава III от него, определя целите на обработването, а именно да се даде възможност за търсене на съответствия между свободните работни места и автобиографии/профили на търсещи работа, и определя общите условия за обработването.
  • Допълнителни разпоредби относно обработването на данни, по-специално по отношение на ролите и отговорностите на различните страни, участващи в обработването, се съдържат в Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1257 на Комисията.

Ние не обработваме специални категории лични данни, поради което не се прилага член 10 от Регламента.

4. Какви лични данни събираме и обработваме?

За да извършва това обработване на данни, отдел „Информация и EURES“ събира следните категории лични данни: 

Име, фамилия, адрес на електронна поща, държава на пребиваване, запитване.

За търсещите работа лица и работодателите:

Предоставянето на лични данни не е задължително.

За потребителите на мрежата EURES (служители на EURES):

Предоставянето на лични данни е задължително, когато е необходимо за управлението на портала EURES, съгласно структурата, създадена с Регламента за EURES (Регламент (ЕС) 2016/589), и по-специално член 12, параграф 4.

Получихме вашите лични данни от специалното национално бюро за координация на EURES.

5. За какъв срок съхраняваме личните ви данни?

Отделът „Информация и EURES“ съхранява вашите лични данни единствено с цел събиране или по-нататъшно обработване, а именно в продължение на 12 месеца от последното съобщение, свързано с дадена комуникация. В някои специфични случаи, за целите на конкретно разследване, комуникациите могат да се съхраняват по-дълго

6. Как опазваме и защитаваме личните ви данни?

Всички лични данни в електронен формат (електронни писма, документи, бази данни, качени партиди от данни и т.н.) се съхраняват в сървърите на Европейския орган по труда или на неговите подизпълнители.

Подизпълнителите на ЕОТ са обвързани от конкретна договорна клауза за всички операции по обработване на вашите данни от името на ЕОТ и съобразно задълженията за поверителност, произтичащи пряко от Общия регламент относно защитата на данните в държавите — членки на ЕС („ОРЗД“, Регламент (ЕС) 2016/679).

За да са защитени личните ви данни, ЕОТ въведе редица технически и организационни мерки. Техническите мерки включват подходящи действия по отношение на онлайн сигурността и риска от загуба на данни, промяна на данните или неразрешен достъп, като се вземат предвид свързаният с обработването риск и естеството на обработваните лични данни. Организационните мерки включват предоставяне на достъп до личните данни единствено на оправомощени лица със законна необходимост да бъдат осведомени за целите на настоящата операция по обработване.

7. Кой има достъп до личните ви данни и на кого ги разкриваме?

Достъп до личните ви данни се предоставя на служители на ЕОТ, които отговарят за извършването на тази операция по обработване, както и на упълномощени служители в съответствие с принципа „необходимост да се знае“. Тези служители спазват законоустановените и когато е необходимо — допълнителни споразумения за поверителност.

Международно предаване на данни:

За търсещите работа лица и работодателите:

Ако сте дали съгласие, администраторът ще предаде личните ви данни на съответните заинтересовани страни в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Администраторът ще предаде личните ви данни въз основа на решение на Европейската комисия относно адекватното ниво на защита за Швейцария1.

За потребителите на мрежата EURES (служители на EURES):
Администраторът ще предаде вашите лични данни на съответните заинтересовани страни в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Информацията, която събираме, няма да бъде предоставяна на трети страни, освен в степента и за целта, които се изискват по закон.

8. Какви са вашите права и как можете да ги упражните?

В качеството си на субект на данните разполагате с конкретни права, предвидени в глава III (членове 14—25) от Регламент (ЕС) 2018/1725, и по-специално право на достъп до личните ви данни и право на коригиране, ако те са неточни или непълни. Когато е приложимо, имате право на изтриване на личните ви данни, на ограничаване на обработването им, на възражение срещу обработването, както и право на преносимост на данните.

За търсещите работа лица и работодателите:

Вие сте дали съгласието си личните ви данни да бъдат предоставени на отдел „Информация и EURES“ за настоящата операция по обработване. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като уведомите администратора на лични данни. Оттеглянето на вашето съгласие няма да засегне законосъобразността на извършеното преди това обработване на данните.

За потребителите на мрежата EURES (служители на EURES):
Имате право да възразите на основание лични съображения срещу обработването на личните ви данни, което се извършва законосъобразно съгласно член 5, параграф 1, буква а).

Можете да упражните правата си, като се свържете с администратора на лични данни, а в случай на конфликт — с длъжностното лице по защита на данните. При необходимост можете да се обърнете и към Европейския надзорен орган по защита на данните. Данните за връзка с тях са посочени в точка 9.

Когато желаете да упражните правата си в контекста на една или няколко конкретни операции по обработване, представете в искането си тяхно описание (т.е. референтния номер/референтните номера, посочени в точка 10 по-долу).

9. Информация за контакт

Администратор на лични данни

Ако желаете да упражните правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725, ако имате коментари, въпроси или опасения или желаете да подадете жалба относно събирането и използването на личните ви данни, не се колебайте да се свържете с администратора на лични данни: euresatela [dot] europa [dot] eu (eures[at]ela[dot]europa[dot]eu)

Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) на Органа

Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните (data-protectionatela [dot] europa [dot] eu (data-protection[at]ela[dot]europa[dot]eu)) по въпроси, свързани с обработването на личните ви данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

Имате право да се обърнете (т.е. можете да подадете жалба) към Европейския надзорен орган по защита на данните (edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)), ако счетете, че правата ви съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 са били нарушени в резултат от обработването на личните ви данни от администратора на лични данни.

10. Къде можете да намерите по-подробна информация?

Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на ЕОТ публикува регистъра на всички операции по обработване на лични данни от ЕОТ, които са документирани и са му съобщени. Можете да осъществите достъп до регистъра чрез следната хипервръзка: https://www.ela.europa.eu/en/privacy-policy

Настоящата конкретна операция по обработване е включена в публичния регистър на ДЛЗД със следния референтен номер: DPR-ELA-2022- 0009 „Европейска мрежа на службите по заетостта (EURES) за търсещи работа лица и работодатели“ и документ DPR-ELA-2022-0044 „Европейска мрежа на службите по заетостта (EURES) за служителите на EURES“.

бележки под линия

1 2000/518/EC: Решение на Комисията от 26 юли 2000 г. съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно адекватното ниво на защита на личните данни, предоставяни в Швейцария