Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)

Jak se stát členem/partnerem sítě EURES?

Síť EURES zahájila svou činnost v roce 1994 jako síť veřejných služeb zaměstnanosti v zemích EU/EHP koordinovaná Evropskou komisí. Od roku 2021 má její koordinaci na starosti Evropský orgán pro pracovní záležitosti. Zapojily se do ní i další organizace, například odbory a organizace zaměstnavatelů, zejména jako účastníci zvláštních partnerství v regionech s vysokou mírou přeshraničního dojíždění.

Aby síť EURES byla jako nástroj k usnadnění volného pohybu a zlepšení fungování evropského trhu práce silnější a efektivnější, prošla reformou zakotvenou v nařízení o síti EURES (EU) 2016/589.

Jedním z hlavních cílů nařízení o síti EURES je rozvinout a rozšířit síť tak, aby se do jejich činností zapojilo více organizací, jež nabízejí více informací, poradenství a náborových služeb pro širší spektrum uchazečů o zaměstnání a zaměstnavatelů v celé Evropě.

Za tímto účelem musejí všechny členské státy EU/EHP ve svých zemích zavést vnitrostátní systémy pro přijímání organizací za členy nebo partnery sítě EURES.   Každá organizace poskytující služby v oblasti zaměstnanosti se k síti může připojit, pokud splňuje společná kritéria stanovená v nařízení o síti EURES, jakož i požadavky a postupy příslušného vnitrostátního systému pro přijímání.

 

Některé základní požadavky:

Aby se organizace stala členem sítě EURES, musí poskytovat všechny tyto tři služby:

  • přispívat k větší informovanosti o volných pracovních místech prostřednictvím předávání údajů portálu EURES,
  • přispívat k větší informovanosti o žádostech o zaměstnání a životopisech prostřednictvím předávání údajů portálu EURES,
  • poskytovat podpůrné služby přímo uchazečům o zaměstnání i zaměstnavatelům (informace, poradenství a podpora po přijetí).

Partner sítě EURES musí poskytovat alespoň jednu ze tří výše uvedených služeb a odůvodnit, proč nemůže poskytovat všechny služby člena sítě EURES, např. z důvodu své velikosti, omezených prostředků nebo povahy ostatních služeb, které obvykle poskytuje.

Všichni členové a partneři sítě EURES musejí splňovat určitá minimální kritéria uvedená v nařízení o síti EURES, pokud jde o poskytování služeb (např. soulad s pracovními normami a právními předpisy, kapacita nabízet služby, bezplatné poskytování služeb pracovníkům) a účast v síti EURES (např. poskytování údajů v souladu s normami a formáty, plánování programů a podávání zpráv, přidělování a odborná příprava zaměstnanců).

 

Další informace

Pokud chcete získat více informací o vnitrostátních pravidlech a postupech, jakož i o vnitrostátních kontaktních místech, vyberte v níže uvedeném seznamu danou zemi. (Většina informací je k dispozici pouze v angličtině.)