Przejdź do treści głównej
EURES (EURopean Employment Services)

Jak zostać partnerem/członkiem EURES?

EURES został uruchomiony w 1994 r. jako sieć zrzeszająca publiczne służby zatrudnienia w państwach UE/EOG, koordynowana wówczas przez Komisję Europejską, a od 2021 r. przez Europejski Urząd ds. Pracy. Biorą w niej udział również inne organizacje, takie jak związki zawodowe i organizacje pracodawców, zwłaszcza w charakterze uczestników określonych partnerstw w regionach o wysokim poziomie transgranicznego przepływu pracowników.

Aby EURES stał się silniejszy i skuteczniejszy jako instrument ułatwiający swobodny przepływ i poprawę funkcjonowania europejskiego rynku pracy, został on poddany reformie wprowadzonej rozporządzeniem w sprawie EURES (UE) 2016/589.

Jednym z głównych celów rozporządzenia w sprawie EURES jest powiększenie i poszerzenie sieci o uczestnictwo większej liczby organizacji, oferowanie dodatkowych informacji, wskazówek i usług rekrutacyjnych dla jeszcze większej liczby osób poszukujących pracy i pracodawców w całej Europie.

W tym celu wszystkie państwa członkowskie UE/EOG muszą wprowadzić krajowe systemy dopuszczania organizacji na swoich terytoriach do uczestnictwa w sieci EURES w charakterze członków i partnerów EURES.   Każdą organizację świadczącą usługi zatrudnienia zachęca się do przyłączenia się do sieci, jeżeli spełnia ona wspólne kryteria określone w rozporządzeniu w sprawie EURES oraz wymogi i procedury odpowiedniego krajowego systemu dopuszczenia.

 

Niektóre podstawowe wymogi:

Aby zostać członkiem EURES, organizacja musi zapewniać wszystkie trzy następujące usługi:

  • uczestnictwo w tworzeniu puli ofert pracy poprzez przekazywanie danych do portalu EURES,
  • wnoszenie wkładu w tworzenie puli wniosków o zatrudnienie i życiorysów poprzez przekazywanie danych do portalu EURES,
  • udzielanie wsparcia bezpośrednio osobom poszukującym pracy i pracodawcom (informacje, wytyczne, wsparcie udzielane po rekrutacji).

Partner EURES musi zapewnić co najmniej jedną z trzech wymienionych wyżej usług i uzasadnić, że nie może świadczyć wszystkich usług członka, np. ze względu na wielkość organizacji, ograniczone zasoby lub charakter innych zwykle świadczonych usług.

Wszyscy członkowie i partnerzy EURES muszą spełniać określone minimalne kryteria wymienione w rozporządzeniu w sprawie EURES w zakresie świadczenia usług (np. zgodność z normami i przepisami prawa pracy, zdolność do świadczenia usług, bezpłatne usługi dla pracowników) oraz uczestnictwa w sieci EURES (np. dostarczanie danych zgodnie z normami i formatami, programowanie i sprawozdawczość, przydział i szkolenie personelu).

 

Więcej informacji

Aby dowiedzieć się więcej na temat krajowych przepisów i procedur oraz uzyskać szczegółowe informacje na temat krajowych punktów kontaktowych, należy wybrać kraj z poniższej listy. (większość informacji dostępna jest wyłącznie w języku angielskim)