Pāriet uz galveno saturu
EURES (EURopean Employment Services)

EURES juridiskais paziņojums

Atruna

Eiropas Darba iestāde (ELA) uztur šo tīmekļvietni, lai uzlabotu sabiedrības piekļuvi informācijai par tās iniciatīvām un Eiropas Savienības politiku kopumā. Mūsu mērķis ir, lai šī informācija būtu savlaicīga un precīza. Ja mums ziņo par kļūdām, mēs mēģināsim tās labot. Tomēr ELA neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šajā vietnē pieejamo informāciju.

Šī informācija:

  • ir tikai vispārīga rakstura, un tā nav paredzēta, lai risinātu konkrētas fiziskas vai juridiskas personas konkrētos apstākļus;
  • ne vienmēr ir visaptveroša, pilnīga, precīza vai aktualizēta;
  • dažkārt saistīta ar ārējām vietnēm, kuras ELA nekontrolē un par kurām ELA neuzņemas atbildību;
  • nav profesionāla vai juridiska konsultācija (ja jums ir nepieciešams īpašs padoms, jums vienmēr jākonsultējas ar atbilstošas kvalifikācijas speciālistu).

Ņemiet vērā, ka nevaram garantēt, ka tiešsaistē pieejamais dokuments precīzi atbilst oficiāli pieņemtā dokumenta tekstam. Tikai Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis (drukātais izdevums vai kopš 2013. gada 1. jūlija elektroniskais izdevums EUR-Lex tīmekļvietnē) ir autentisks un rada juridiskas sekas.

Mūsu mērķis ir līdz minimumam samazināt tehnisku kļūdu izraisītus darbības traucējumus. Tomēr daži dati vai informācija mūsu vietnē var būt izveidota vai strukturēta failos vai formātos, kas nav bez kļūdām, un mēs nevaram garantēt, ka mūsu pakalpojums netiks pārtraukts vai citādi ietekmēts šādu problēmu dēļ. ELA neuzņemas atbildību par problēmām, kas radušās, izmantojot šo vietni vai citas saistītas ārējās vietnes.

Šīs atrunas mērķis nav ierobežot ELA atbildību, pārkāpjot piemērojamos valsts tiesību aktos noteiktās prasības, nedz arī izslēgt tās atbildību par jautājumiem, kurus nevar izslēgt saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem.

Atruna par ārējām saitēm

Tīmekļa vietnē var būt “ārējas saites” uz tīmekļvietnēm, kuras ELA nevar kontrolēt un par kurām ELA neuzņemas atbildību.

Ja ELA tīmekļa vietņu apmeklētāji izvēlas sekot saitei uz jebkuru ārēju tīmekļa vietni, uz viņiem attiecas ārējās tīmekļa vietnes sīkdatņu, privātuma un tiesiskā politika.

ELA nekontrolē to ārējo tīmekļa vietņu atbilstību piemērojamajām datu aizsardzības un pieejamības prasībām, uz kurām ir saites no ELA tīmekļa vietnēm, un par to nepārprotami ir atbildīga ārējā tīmekļa vietne.

Atruna no apstiprinājuma

ELA tīmekļa vietnēs jebkuras saistītas atsauces uz jebkuru konkrētu ārēju resursu, tiešsaistes pakalpojumu vai tīmekļvietni mērķis ir uzlabot ELA tīmekļa vietnēs pieejamo informāciju un palīdzēt šo tīmekļa vietņu apmeklētājiem.

Šādas saistītās atsauces nenozīmē, ka ELA atbalsta konkrēto ārējo resursu, tiešsaistes pakalpojumu vai tīmekļa vietni, kā arī neatbalsta informāciju, kas ietverta saistītajā atsaucē, un neatbalsta organizācijas, kurām pieder ārējās tīmekļa vietnes.

Privātuma politika

Eiropas Savienība ir apņēmusies rūpēties par lietotāju privātumu. Privātuma politika attiecas uz Eiropas Savienības tīmekļvietnēm domēna europa.eu ietvaros.

Privātuma politika

Paziņojums par autortiesībām

Autortiesības © uz visu šīs tīmekļa vietnes saturu, ja vien nav norādīts citādi: Eiropas Darba iestāde — ELA

Atkārtota izmantošana ir atļauta, ja kā materiāla avots tiek norādīta ELA.

Attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem iepriekš izklāstītais vispārējais atkārtotas izmantošanas princips var tikt pakļauts īpašiem nosacījumiem, kā norādīts atsevišķos dokumentos iekļautajos paziņojumos par autortiesībām. Lietotājiem ieteicams iepazīties ar šiem individuālajiem paziņojumiem par autortiesībām.

ELA un EURES logotips ir Eiropas Darba iestādes — ELA ekskluzīvs īpašums, un tā izmantošana ir aizliegta bez iepriekšējas rakstiskas ELA atļaujas.