Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok1. júla 2018Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenieOdhadovaný čas čítania: 6 min

Päť rokov záruky pre mladých ľudí: Získané poznatky

Výsledkom pokračujúceho hospodárskeho oživovania v EÚ je zlepšenie podmienok na trhu práce pre mladých Európanov. Prispieva k tomu ajzáruka pre mladých ľudítým, že zvyšuje možnosť zamestnať sa.

Youth Guarantee five years on: Lessons learnt
European Commission, Europa

Z najnovších údajov Eurostatu vyplýva, že miera nezamestnanosti mladých ľudí poklesla z 18,7 % v roku 2016 na 16,8 % ku koncu roka 2017. Odkedy táto miera nezamestnanosti po finančnej kríze v roku 2008 dosiahla až 23,9 %, nezamestnanosť mladých ľudí v súčasnosti klesla len na niečo vyše 1 percentuálneho bodu nad hodnotou miery nezamestnanosti, aká bola pred rokom 2008 (15,1 %), čo poukazuje na pozitívny pokrok, ktorý sa v tejto oblasti dosiahol v priebehu posledných piatich rokov.

Systém záruky pre mladých ľudí zohrával pri dosahovaní tohto pokroku významnú úlohu odkedy sa členské štáty zaviazali k uplatňovaniu tohto systému v odporúčaní Rady z apríla 2013. Záruka pre mladých ľudí sa zameriava na to, aby sa každej osobe mladšej ako 25 rokov poskytla kvalitná ponuka zamestnania, ďalšie vzdelávanie, učňovská príprava alebo stáž do štyroch mesiacov po strate zamestnania alebo ukončení formálneho vzdelania, pričom tento systém pomohol zlepšiť život miliónom mladých Európanov. Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí je hlavným programom financovania v rámci EÚ, z ktorého sa podporuje tento systém a uľahčuje jeho vykonávanie.

Čo sa doposiaľ dosiahlo?

Podľa najnovších údajov Európskej komisie:

 • Od roku 2014 sa v programoch záruky pre mladých ľudí registrovalo viac ako 5 miliónov mladých ľudí.
 • Od roku 2014 viac ako 3,5 milióna mladých ľudí každý rok prijalo ponuku zamestnania, vzdelávania, odbornej prípravy alebo učňovskej prípravy.
 • Od roku 2013 sa počet mladých nezamestnaných ľudí v EÚ znížil o 2,2 milióna, pričom počet mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (skupina NEET) poklesol o 1,4 milióna.
 • Podiel mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy poklesol z 13,2 % v roku 2012 na 10,9 % v roku 2017.

Najlepšie postupy

Komisia v minulom roku spustila databázu perspektívnych postupov, ktorou podporuje mladých ľudí pri prechode zo školského do pracovného života. Väčšina týchto programov získava finančnú podporu z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a Európskeho sociálneho fondu.

Niektorým z týchto postupov bola venovaná zvýšená pozornosť v rámci vzdelávacieho fóra Youth Guarantee Learning Forum, ktoré sa konalo minulý rok. Fórum organizovala Komisia v Bruseli a umožnilo vzájomnú výmenu a poučenie sa medzi aplikujúcimi odborníkmi prostredníctvom výmeny informácií o rôznych opatreniach, ktoré boli zrealizované v rámci Záruky pre mladých ľudí.

Mladí mediátori: Úspešný príbeh z Bulharska

Iniciatíva Mladí mediátori v Bulharsku patrí k jedným z inšpirujúcich postupov vyzdvihnutých v rámci Youth Guarantee Learning Forum. Hlavným cieľom je identifikovať mladých ľudí, ktorí patria do skupiny NEET a ktorí nie sú zaregistrovaní na úrade práce v Bulharsku, kontaktovať ich, informovať ich o službách v oblasti zamestnanosti a príležitostiach na vzdelávanie, zamestnanie alebo odbornú prípravu. Aby mladí mediátori mohli tieto služby poskytovať, najskôr je potrebné ich vybrať a naučiť, ako kontaktovať mladých ľudí v skupine NEET a ako s nimi komunikovať, ako poskytnúť informácie a poradenskú podporu pri aktivácii.

Mladí mediátori sa takisto naučia, ako pristupovať k zamestnávateľom a vzdelávacím inštitúciám. Po ukončení školenia budúci mladý mediátor v rámci nadväzovania kontaktov s formálnymi inštitúciami nadviaže kontakt s mediátorom v oblasti zamestnanosti na miestnom úrade práce a zástupcom miestneho vzdelávacieho inšpektorátu.

Ďalšie výzvy

Napriek týmto úspechom a skutočnosti, že celková miera nezamestnanosti v EÚ 28 neustále klesá, miera nezamestnanosti mladých ľudí zostáva v jednotlivých členských štátoch naďalej vysoká. Komisia uznáva, že je dôležité oslovovať aj regióny a mladých ľudí, ktorí najviac potrebujú pomoc. Jedným zo spôsobov, ako to Komisia plánuje dosiahnuť, je prostredníctvom otvorenia Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+).

ESF+ bude pôsobiť v období rokov 2021 až 2027 a bude zahŕňať iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ako aj viacero fondov a programov Komisie, ako napríklad Európsky sociálny fond. Tento nový fond bol vytvorený na to, aby umožnil EÚ a členským štátom poskytovať integrovanejšiu a cielenejšiu podporu pre ľudí po celej Európe vrátane mladých ľudí. Vďaka tejto pomoci ľudia získajú zručnosti a skúsenosti, ktoré potrebujú na to, aby boli úspešní na rýchlo sa meniacom – a často náročnom – trhu práce.

Dôjde aj k zmenám na úrovni programu, keďže od členských štátov EÚ sa bude vyžadovať, aby venovali aspoň 10 % svojich finančných prostriedkov v rámci ESF+ na podporu zamestnanosti mladých ľudí a aktiváciu mladých ľudí na trhu práce. Potenciál ESF+ pomôcť európskej mládeži dosahovať úspechy je výrazný aj vzhľadom na jeho navrhovaný celkový rozpočet vo výške 101,2 miliardy EUR na programové obdobie.

„Európa chce svojim ľuďom pomáhať,“ vyhlásila komisárka Marianne Thyssenová v prejave o dôvodoch pre vznik ESF+. „Naše nové, flexibilné a zjednodušené sociálne fondy sa sústreďujú na investovanie do ľudí: zabezpečujú, aby mali správne zručnosti, aby ich ochrana v sociálnej oblasti bola moderná a prispôsobená novým formám práce, a aby prejavovali solidaritu s tými, ktorí ich potrebujú najviac.“

Pre podrobnejšie informácie o systéme záruky pre mladých ľudí pozri Záruka pre mladých ľudí v kocke.

 

Súvisiace odkazy:

Záruka pre mladých ľudí

Údaje Eurostatu

Odporúčanie Rady z apríla 2013

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Údaje Európskej komisie

Databáz perspektívnych postupov

Európsky sociálny fond

Youth Guarantee Learning Forum

Mladí mediátori

Vyzdvihnutie inšpirujúcich postupov

Informačné video

‪#youthguarantee

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadajte pracovníkov portálu EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na sieti LinkedIn

Témy
 • Súbor nástrojov EÚ pre mobilitu
 • osvedčený postup EURES
 • Externé správy EURES
 • Externé zainteresované strany
 • Správy z trhu práce/správy o mobilite
 • Správy/reportáže/štatistiky
 • Trendy náboru
 • Mladosti
Súvisiace sekcie
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.