Põhisisu juurde
EURES (EURopean Employment Services)
Artikkel1. juuli 2018Euroopa Tööjõuamet, Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat3 min lugemist

Noortegarantii viis aastat hiljem: saadud kogemused

ELi majanduse jätkuv elavnemine on parandanud noorte olukorda tööturul. Noortegarantii annab oma panuse, parandades noorte võimalusi tööd saada.

Youth Guarantee five years on: Lessons learnt
European Commission, Europa

Värskeimad Eurostati andmed näitavad, et noorte töötuse määr langes 18,7%-lt 2016. aastal 16,8%-le 2017. aasta lõpuks. Pärast 2008. aasta finantskriisi 23,9%-ni küündinud noorte töötuse määr on nüüd langenud 15,1%-le, mis on üks protsendipunkt enam kui 2008. aasta eelne määr ning annab tunnistust selles valdkonnas viimase viie aasta jooksul tehtud edusammudest.

Sestpeale kui ELi liikmesriigid võtsid nõukogu 2013. aasta aprilli soovitusega kohustuse noortegarantii kava ellu viia, on sellel olnud nendes edusammudes oluline roll. Noortegarantii on aidanud parandada miljonite noorte eurooplaste elu, seades eesmärgiks tagada igale alla 25-aastasele noorele kvaliteetne tööpakkumine, haridustee jätkamise, õpipoisiõppe või praktikavõimalus nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist või formaalharidussüsteemist lahkumist. Tegevust toetab noorte tööhõive algatus – peamine ELi rahastamiskava, millega aidatakse kaasa noortegarantii rakendamisele.

Mida on seni saavutatud?

Euroopa Komisjoni viimaste andmete järgi

 • on alates 2014. aastast noortegarantii kavades igal aastal registreerunud üle 5 miljoni noore;
 • on alates 2014. aastast igal aastal tööpakkumise, haridustee jätkamise, õpipoisiõppe või praktikavõimaluse vastu võtnud üle 3,5 miljoni noore;
 • on alates 2013. aastast ELi noorte töötute arv vähenenud 2,2 miljoni võrra ning mittetöötavate ja mitteõppivate noorte (NEET-noorte) arv 1,4 miljoni võrra;
 • langes mittetöötavate ja mitteõppivate 15–24-aastaste noorte osakaal 13,2%-lt 2012. aastal 10,9%-le 2017. aastal.

Parimad tavad

Eelmisel aastal lõi komisjon paljutõotavate tavade andmebaasi, toetamaks noori üleminekul koolist tööle. Enamik neist kavadest saab rahalist toetust noorte tööhõive algatusest ja Euroopa Sotsiaalfondist.

Mõni tava pälvis tähelepanu eelmise aasta noortegarantii õppefoorumil Youth Guarantee Learning Forum. Komisjoni Brüsselis korraldatud foorumil said valdkonnas tegutsejad teadmisi vahetada ja õppida, jagades teavet noortegarantii raames võetud meetmete kohta.

Noorte vahendajad: Bulgaaria edulugu

Bulgaaria noorte vahendajate algatus oli üks noortegarantii õppefoorumil Youth Guarantee Learning Forum esiletõstetud inspireerivatest tavadest. Selle eesmärk on leida NEET-noored, kes ei ole Bulgaaria riikliku tööturuasutuse registris, võtta nendega ühendust ning teavitada neid karjääriteenustest ning haridustee jätkamise, töö- ja koolitusvõimalustest. Nende teenuste osutamiseks valitakse esmalt välja noorte vahendajad, kellele õpetatakse, kuidas NEET-noorteni jõuda, nendega suhelda, neile teavet jagada ja nõustamise teel toetada nende kaasamist.

Noorte vahendajad õpetatakse tegema koostööd ka tööandjate ja haridusasutustega. Pärast koolitust viiakse tulevane noorte vahendaja kokku kohaliku avaliku tööturuasutuse töövahendajaga ning kohaliku haridusinspektsiooni esindajaga, et luua kontakte formaalharidusasutustega.

Lahendamist vajavad probleemid

Kirjeldatud saavutustest ja EL 28 vähenevast töötuse määrast hoolimata on noorte töötuse määr paljudes liikmesriikides siiani kõrge. Komisjon teab, kui oluline on jõuda kõige enam abi vajavate piirkondade ja noorteni. Üks põhiviise, kuidas komisjon kavatseb seda eesmärki saavutada, on Euroopa Sotsiaalfondi + (ESF+) käivitamine.

Aastateks 2021–2027 kavandatud ESF+ hõlmab noorte tööhõive algatust ning mitut muud komisjoni fondi ja kava, sealhulgas Euroopa Sotsiaalfondi. Uus fond on loodud selleks, et EL ja liikmesriigid saaks pakkuda kõigile eurooplastele, sealhulgas noortele, terviklikumat ja paremini suunatud toetust. Selline toetus aitab inimestel omandada kiiresti muutuval ja sageli keerukal tööturul vajalikke oskusi ja kogemusi.

Muudatusi tehakse ka programmi tasandil, kusjuures ELi liikmesriigid peavad eraldama vähemalt 10% oma ESF+i vahenditest noorte tööhõive ja tööturule kaasamise toetamiseks. Tänu programmitöö perioodi kavandatavale 101,2 miljardi euro suurusele üldeelarvele on fondil ESF+ märkimisväärne potentsiaal aidata Euroopa noortel edu saavutada.

„Euroopa soovib anda inimestele rohkem kontrolli oma elu üle,“ võttis volinik Marianne Thyssen kokku fondi ESF+ eesmärgi. „Meie uued, paindlikud ja lihtsamad sotsiaalfondid keskenduvad inimestesse investeerimisele, et aidata neil omandada õiged oskused, pakkuda neile ajakohast sotsiaalset kaitset, mis on kohandatud uute töövormidega, ning näidata üles solidaarsust nendega, kes seda kõige enam vajavad.“

Noortegarantii kava käsitletakse põhjalikumalt artiklis „Lühiülevaade noortegarantiist“.

 

Seotud lingid

Noortegarantii

Eurostati andmed

Nõukogu 2013. aasta aprilli soovitus

Noorte tööhõive algatus

Euroopa Komisjoni andmed

Paljutõotavate tavade andmebaas

Euroopa Sotsiaalfond

Noortegarantii õppefoorum

Noorte vahendajad

Esiletõstetud inspireerivad tavad

Videosõnum

‪#youthguarantee

 

Lisateave

Euroopa tööhõivepäevad

Drop’pin@EURES

EURESe töötajad

Töö- ja elutingimused EURESe riikides

EURESe töökohtade andmebaas

EURESe teenused tööandjatele

EURESe ürituste kalender

Eelseisvad veebiüritused

EURES Facebookis

EURES Twitteris

EURES LinkedInis

 

Teemad
 • ELi liikuvuse tööriistakast
 • EURESe parim tava
 • EURESe välisuudised
 • Välised sidusrühmad
 • Tööturuuudised/liikumisuudised
 • Uudised/aruanded/statistika
 • Värbamistrendid
 • Noorus
Seotud jaotis(ed)
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vastutusest loobumine

Artiklite eesmärk on anda EURESe portaali kasutajatele teavet aktuaalsete teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelu ja arutelu. Nende sisu ei pruugi kajastada Euroopa Tööameti (ELA) ega Euroopa Komisjoni seisukohta. Lisaks ei toeta EURES ja ELA ülalnimetatud kolmandate isikute veebisaite.