Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES (EURopean Employment Services)

EURES i réigiúin trasteorann

Clúdaíonn réigiúin teorann inmheánacha an Aontais 40% de chríoch an Aontais agus tá beagnach 2 mhilliún comaitéir trasteorann ina gcónaí iontu. De réir na tuarascála is déanaí maidir le soghluaisteacht an lucht saothair laistigh den Aontas Eorpach, bhí níos mó ná 1.3 milliún duine san Aontas a raibh cónaí orthu i dtír amháin agus a bhí ag obair i dtír eile.

Mar sin féin, d’fhéadfadh roinnt bacainní a bheith roimh oibrithe trasteorann ar bhonn laethúil, amhail cleachtais náisiúnta éagsúla, córais slándála sóisialta, rialacha cánachais agus córais dlí. Ina theannta sin, is minic nach mbíonn an t-iompar poiblí chomh forbartha céanna i réigiúin trasteorann i gcomparáid le hiompar intíre, rud a chuireann bac breise ar chumas daoine oibriú i dtíortha eile san Aontas.

Cuidíonn EURES le hoibrithe trasteorann na bacainní sin a shárú trí thacaíocht airgeadais a chur ar fáil do chomhpháirtíochtaí trasteorann, faoi scáth Chiste Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+).

Sna comhpháirtíochtaí sin, oibríonn comhaltaí agus comhpháirtithe EURES le chéile thar theorainneacha chun cur le cumas na n-oibrithe a bheith ag obair i dtíortha eile agus le cumas na bhfostóirí é sin a chumasú. Féadfaidh eagraíochtaí nach bhfuil mar chuid de líonra EURES páirt a ghlacadh freisin más féidir leo cuidiú maidir leis sin. I measc na gcomhpháirtithe de ghnáth tá seirbhísí fostaíochta poiblí, grúpaí d’fhostóirí, agus eagraíochtaí amhail ollscoileanna, comhlachais ghnó, ceardchumainn agus comhlachais tráchtála.

In 2024, 2025 agus 2026, gheobhaidh 6 gcomhpháirtíocht trasteorann, ina bhfuil 8 dtír páirteach, cistiú CSE+. Ina theannta sin, tá roinnt comhpháirtíochtaí eile gníomhach gan tacaíocht airgeadais ón Aontas.

Léirítear thíos na comhpháirtíochtaí trasteorann a fhaigheann tacaíocht CSE+. Cliceáil na naisc chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi na comhpháirtíochtaí agus a ngníomhaíochtaí agus a seirbhísí leanúnacha, nó chun tuilleadh faisnéise nó tacaíochta a iarraidh:

 

Is é sprioc uileghabhálach na gcomhpháirtíochtaí faisnéis agus comhairle a chomhroinnt do chuardaitheoirí poist agus d’fhostóirí maidir le bheith ag obair agus ag earcú/fostú thar theorainneacha, deiseanna socrúcháin agus seirbhísí réamhearcaíochta agus iar-earcaíochta a chur ar fáil.

Tá díormaí saineolaithe ar fáil chun tacú le hoibrithe ag gach céim dá ngairmréim agus chun freagra a thabhairt ar cheisteanna a d’fhéadfadh a bheith acu faoin taobh praiticiúil a bhaineann le hoibriú thar an teorainn.

Déanann na comhpháirtíochtaí monatóireacht freisin ar shreabha na n-oibrithe thar a dteorainneacha féin agus ar fhorbairt an mhargaidh fostaíochta, agus sainaithníonn siad bacainní a d’fhéadfadh cur isteach ar shaorghluaiseacht na n-oibrithe laistigh den mhargadh fostaíochta trasteorann réigiúnach.

Gach bliain, déanann na comhpháirtíochtaí a lán gníomhaíochtaí chun tacú le cuardaitheoirí poist agus fostóirí araon.

Chun tuilleadh comhairle a fháil faoi dheiseanna fostaíochta i do réigiún féin, cuardaigh Comhairleoirí EURES de réir comhpháirtíocht trasteorann.