Direct naar de inhoud
EURES (EURopean Employment Services)
Nieuwsartikel5 maart 2020Europese Arbeidsautoriteit, Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en InclusieLeestijd: 4 min

De toekomst van werk: juridische, sociale en culturele beroepen

De Cedefop-vooruitzichten inzake vaardigheden (“Skills Forecast”) leveren voorspellingen over toekomstige trends op het gebied van werkgelegenheid en bieden zo inzicht in de wereld van werk zoals die er over 10 jaar zou kunnen uitzien. In onze nieuwe artikelenreeks kijken we naar de uitdagingen en veranderingen waarmee bepaalde beroepen tussen nu en 2030 mogelijk zullen worden geconfronteerd.

The future of work: Legal, social and cultural professions
EURES

De eerste beroepsgroepen waaraan we aandacht besteden, zijn beoefenaars van juridische, sociale, culturele beroepen en ondersteunend personeel. Hiertoe behoren personen die werkzaam zijn op het gebied van recht, sociale wetenschappen, religie, kunsten en entertainment. Voorbeelden van specifieke beroepen zijn advocaten, bibliothecarissen, curatoren, economen, journalisten, geestelijken, buurtwerkers, fotografen en sportcoaches.

Belangrijke feiten

 • Naar verwachting zal de werkgelegenheid in juridische, sociale en culturele beroepen tussen 2018 en 2030 met ongeveer 29 % toenemen.
 • Volgens prognoses zullen tussen 2018 en 2030 6,4 miljoen mensen in die beroepen hun baan verlaten, waardoor 9,7 miljoen vacatures moeten worden ingevuld om aan de groeiende vraag naar personeel te kunnen voldoen.
 • Creativiteit, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en het vermogen om informatie te verzamelen en te beoordelen zijn essentiële vaardigheden waarover werknemers in deze sector moeten beschikken om hun taken te kunnen vervullen.
 • Werknemers in deze beroepen zijn over het algemeen hooggekwalificeerd, wat naar verwachting in 2030 niet anders zal zijn.
 • Een groot deel van de banen in juridische, sociale en culturele beroepen wordt door de overheid gefinancierd.

Taken en vaardigheden

Hieronder vindt u een lijst van essentiële vaardigheden en taken, globaal gerangschikt naar het belang dat eraan wordt toegekend:

 • creativiteit en doorzettingsvermogen
 • zelfstandigheid
 • verzamelen en beoordelen van informatie
 • teamwork
 • dienstverlening en begeleiding
 • geletterdheid
 • verkopen en influencen
 • IT-vaardigheden
 • lesgeven, opleiden, coachen
 • bedrevenheid
 • beheren en coördineren
 • rekenvaardigheid
 • behendigheid
 • kracht
 • kennis van machines

Wat zijn de trends voor de toekomst?

 • In de bovengenoemde sectoren zullen tussen 2018 en 2030 naar schatting 3,3 miljoen nieuwe banen worden gecreëerd.
 • De werkgelegenheidsgroei zal echter voor juridische, sociale en culturele beroepen (17 %) lager uitvallen dan voor ondersteunend personeel (42 %). (Er zij echter op gewezen dat deze cijfers op grond van de kleine steekproefomvang in tal van landen met de nodige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd.)
 • Het ligt in de lijn der verwachting dat beroepsbeoefenaars in juridische, sociale, culturele en ondersteunende personeelsleden steeds hoger gekwalificeerd zullen zijn.
 • Tussen 2018 en 2030 zal het percentage hooggekwalificeerde beroepsbeoefenaren en ondersteunende werknemers in de sector naar verwachting toenemen van 65 % naar 69 %.

Welke drijvende krachten voor verandering zijn van invloed op hun vaardigheden?

De rubriek “beoefenaars van juridische, sociale en culturele beroepen en ondersteunend personeel” omvat een grote verscheidenheid aan banen, die dan ook op uiteenlopende wijze onderhevig zullen zijn aan verandering. Wel kan voor de periode 2018-2030 een aantal algemene patronen worden voorspeld:

 • Technologische vooruitgang: De voortschrijdende digitalisering en automatisering en het toenemende gebruik van ICT heeft tot gevolg dat werknemers nieuwe vaardigheden moeten ontwikkelen en zich aan nieuwe professionele taken moeten aanpassen.
 • Beperkte overheidsfinanciering: Tal van banen – met name in de openbare dienstverlening en op het gebied van kunsten en entertainment – worden door de overheid gefinancierd. De overheidsbegrotingen zullen in de toekomst steeds verder onder druk komen te staan, waardoor de werkgelegenheidsvooruitzichten minder rooskleurig gaan worden.
 • Demografische veranderingen: De vergrijzing in de EU zal de vraag naar sociale zorgverleners vrijwel zeker doen toenemen, maar de banen op dit gebied zullen waarschijnlijk ook veranderingen ondergaan als gevolg van budgettaire beperkingen en nieuwe technologieën.
 • Globalisering: De toenemende globalisering zal een grotere vraag doen ontstaan naar werknemers die meerdere talen beheersen. In bepaalde functies valt ook een toename van grensoverschrijdende werkzaamheden te verwachten.
 • Milieuwetgeving: Door het toenemende milieubewustzijn en de noodzaak om het milieu te beschermen zullen nieuwe wetgevingsgebieden ontstaan en daarmee ook de vraag naar vaardigheden die mensen in staat stellen hun koolstofvoetafdruk te verkleinen.
 • Toenemende automatisering: De automatisering zal naar verwachting aanzienlijke gevolgen hebben voor beroepen die in de uitoefening van taken bestaan die kunnen worden geautomatiseerd en die slechts in beperkte mate communicatie, samenwerking en kritisch denken vereisen. Voor de beoefenaars van juridische, sociale en culturele beroepen en ondersteunende personeelsleden is het risico van automatisering echter zeer laag.

Hoe kan aan de vraag naar deze vaardigheden worden voldaan?

Vele beroepen binnen deze groep zijn gereglementeerd en de desbetreffende beroepsorganisaties moeten er mede op toezien dat de betrokken beroepsbeoefenaars over de juiste kwalificaties voor hun werk beschikken (bijvoorbeeld door specifieke vaardigheidseisen voor de uitoefening van bepaalde beroepen vast te leggen). Er zijn verschillende netwerken voor de uitwisseling van goede praktijken tussen beroepsbeoefenaren en ondersteunend personeel (bijvoorbeeld het European Social Network).

Het waarborgen van de permanente beroepsontwikkeling van bestaande werknemers is een uitdaging die alle beroepsgroepen gemeen hebben. Al naargelang de specifieke beroepscategorie kan die uitdaging nog groter zijn voor beroepsbeoefenaars die overwegend zelfstandig zijn (zoals advocaten) of freelance werken (zoals journalisten).

 

Verwante links:

Cedefop-vooruitzichten inzake vaardigheden

beoefenaars van juridische, sociale, culturele beroepen en ondersteunend personeel

 

Meer informatie:

Europese banendagen

Drop'pin@EURES

Zoek een EURES-adviseur

Leven en werken in EURES-landen

EURES-vacaturebank

EURES-diensten voor werkgevers

EURES-evenementenkalender

Komende online-evenementen

EURES op Facebook

EURES op Twitter

EURES op LinkedIn

Onderwerpen
 • Intern EURES-nieuws
 • Arbeidsmarktnieuws/mobiliteitsnieuws
 • Nieuws/rapporten/statistieken
 • Wervingstrends
Sector
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vrijwaring

De artikelen zijn bedoeld om gebruikers van het EURES-portaal informatie te verstrekken over actuele onderwerpen en trends en om discussie en debat te stimuleren. Hun inhoud komt niet noodzakelijk overeen met het standpunt van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) of de Europese Commissie. Bovendien onderschrijven EURES en ELA de bovengenoemde websites van derden niet.