Põhisisu juurde
EURES (EURopean Employment Services)

EURES piiriülestes piirkondades

ELi sisepiirialad moodustavad 40 % ELi territooriumist ja sealsest elanikkonnast peaaegu 2 miljonit on piiriülesed pendeltöötajad. Lähtudes kõige viimasest aruandest ELi-sisese töötajate liikuvuse kohta, elab ELis rohkem kui 1,3 miljonit inimest ühes liikmesriigis ja töötab mõnes teises liikmesriigis.

Sellest hoolimata võib piiriülestel töötajatel pidevalt tekkida arvukalt probleeme, näiteks seoses riikide eri tavade, sotsiaalkindlustussüsteemide, maksustamiseeskirjade ja õigussüsteemidega. Peale selle on ühistransport piiriülestes piirkondades sageli vähem arenenud võrreldes riigisisese transpordiga ja see raskendab veelgi inimeste töötamist ELis piiri taga.

EURES aitab piiriülestel töötajatel selliseid takistusi ületada ja Euroopa Sotsiaalfondist+ (ESF+) toetatakse rahaliselt piiriüleseid partnerlusprogramme.

Partnerlusprogrammide raames teevad EURESe liikmed ja partnerid piiriülest koostööd, et töötajatel oleks lihtsam välismaal töötada ja et tööandjad saaksid seda võimaldada. Nendes programmides võivad osaleda ka EURESesse mittekuuluvad organisatsioonid, kellel on võimalik selles suhtes abi anda. Partneriteks on tavaliselt avalikud tööturuasutused, tööandjate rühmad ja organisatsioonid, näiteks ülikoolid, ettevõtjate ühendused, ametiühingud ja kaubanduskojad.

2024., 2025. ja 2026. aastal rahastatakse ESF+ raames kuus piiriülest partnerlusprogrammi, mis hõlmavad kaheksat riiki. Lisaks on käimas mitmed teised partnerlusprogrammid, mis ELilt rahalist toetust ei saa.

Allpool on esitatud ESF+ist toetust saavad piiriülesed partnerlusprogrammid. Lingile klõpsates saab lisateavet programmide ning nende raames toimuva tegevuse ja osutatavate teenuste kohta või küsida lisateavet või toetust:

 

Partnerlusprogrammide üldeesmärk on anda tööotsijaile ja -andjaile teavet ja nõu piiriülese töötamise ja töölevärbamise/-võtmise kohta, pakkuda töökohti ning osutada teenuseid enne ja pärast töölevärbamist.

On olemas eksperdid, kes toetavad töötajaid igas karjäärietapis ja vastavad kõigile küsimustele, mis inimestel võivad tekkida seoses piiriülese töötamise praktiliste aspektidega.

Partnerluse raames jälgitakse ka töötajate voogude liikumist üle vastavate riigipiiride ja tööturu arengut ning selgitatakse välja asjaolud, mis võivad takistada töötajate vaba liikumist piirkonna piiriülesel tööturul.

Igal aastal korraldatakse partnerlusprogrammide raames hulgaliselt ettevõtmisi nii tööotsijate kui ka -andjate toetamiseks.

Lisateavet töövõimaluste kohta piirkonnas saab EURESe nõustajatelt piiriüleste partnerluste järgi.