Põhisisu juurde
EURES (EURopean Employment Services)

EURES piiriülestes piirkondades

ELi sisepiirialad moodustavad 40 % ELi territooriumist ja vastavalt viimasele aruandele ELi-sisese tööjõu liikuvuse kohta on sealsest elanikkonnast peaaegu kaks miljonit piiriülesed pendeltöötajad.

Sellest hoolimata võib piiriülestel töötajatel pidevalt tekkida arvukalt probleeme, näiteks seoses riikide eri tavade, sotsiaalkindlustussüsteemide, maksustamiseeskirjade ja õigussüsteemidega. Piiriüleste piirkondade tööandjatel on samuti hulgaliselt takistusi töötajate piiriülesel töölevärbamisel.

Tänu EURESe piiriülestele partnerlustele on töötajatel ja tööandjatel võimalik neid takistusi Euroopa Sotsiaalfondi+ (ESF+) toel ületada.

EURESe piiriüleste partnerluste toimimise ja nende võimaldatava toetuse kohta saab teavet lühivideost:

EURESe liikmed ja partnerid teevad piiriülest koostööd, et töötajatel oleks lihtsam välismaal töötada ja et tööandjad saaksid seda võimaldada. Nendes programmides võivad osaleda ka EURESesse mittekuuluvad organisatsioonid, kellel on võimalik selles suhtes abi anda. Partneriteks on tavaliselt avalikud tööturuasutused, tööandjate rühmad ja organisatsioonid, näiteks ülikoolid, ettevõtjate ühendused, ametiühingud, kaubanduskojad ja piirkondade haldusasutused.

EURESe piiriüleste partnerluste kaudu jagatakse tööotsijaile ja -andjaile teavet ja nõu piiriülese töötamise ja töölevärbamise/-võtmise kohta, pakutakse töökohti ning osutatakse teenuseid enne ja pärast töölevärbamist. On olemas eksperdid, kes toetavad töötajaid igas karjäärietapis ja vastavad kõigile küsimustele, mis inimestel võivad tekkida seoses piiriülese töötamise praktiliste aspektidega.

EURESe piiriüleste partnerluste raames jälgitakse ka töötajate voogude liikumist üle vastavate riigipiiride ja tööturu arengut ning selgitatakse välja asjaolud, mis võivad takistada töötajate vaba liikumist piirkonna piiriülesel tööturul.

2024., 2025. ja 2026. aastal rahastatakse ESF+ raames kuut piiriülest partnerlusprogrammi, mis hõlmavad kaheksat ELi liikmesriiki:

EURES-T Grande Région

(Belgia, Prantsusmaa, Saksamaa ja Luksemburg)

EURES-T Oberrhein/Rhin supérieur

(Prantsusmaa, Saksamaa ja Šveits)

EURADRIA

(Itaalia ja Sloveenia)

EURES-T Andalucía-Algarve

(Hispaania ja Portugal)

EURES-T Extremadura-Alentejo

(Hispaania ja Portugal)

EURES-T Norte de Portugal-Galicia

(Hispaania ja Portugal)

Partnerlussuhteid arendatakse aktiivselt ka ilma ELi rahalise toetuseta või muude ELi rahastamisvõimaluste toel:

EURES-T Beskydy

(Tšehhia, Poola ja Slovakkia)

Lisateavet töövõimaluste kohta piirkonnas saab EURESe nõustajatelt piiriüleste partnerluste järgi.