Direct naar de inhoud
EURES (EURopean Employment Services)
Nieuwsartikel10 januari 2020Europese Arbeidsautoriteit, Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en InclusieLeestijd: 4 min

Voorbereiding op toekomstige vaardigheden

Technologische ontwikkelingen zoals automatisering, kunstmatige intelligentie en robotica hebben grote gevolgen voor de werkplekken van vandaag en morgen. De benodigde vaardigheden veranderen: de EU en de nationale overheden hebben hierop gereageerd met een breed scala aan initiatieven. Maar hoe denken werknemers zelf over de situatie?

Preparing for the future of skills
EURES

Om inzicht te krijgen in hoe mensen denken over de manier waarop de wereld van het werk aan het veranderen is, heeft Deloitte onlangs een Europese arbeidskrachtenenquête gehouden. In de studie van 15 maanden werden meer dan 15 000 mensen in 10 Europese landen ondervraagd. De belangrijkste bevindingen zijn hier samengevat.

De meeste werknemers zien technologische verandering als iets positiefs

Deloitte heeft vastgesteld dat de werknemers over het algemeen positief zijn over het effect van technologische verandering op vaardigheden:

 • 51 % van de werknemers is van mening dat de automatisering de kwaliteit van hun werk in tien jaar zal verbeteren;
 • 50 % is van mening dat automatisering hun de mogelijkheid biedt nieuwe vaardigheden te ontwikkelen;
 • 48 % denkt dat automatisering hen productiever zal maken;
 • slechts 24 % denkt dat automatisering hun baan overbodig zal maken;
 • slechts 26 % zegt dat automatisering hun werkzekerheid zal verminderen.

Wanneer rekening wordt gehouden met het opleidingsniveau, zijn hoger opgeleide werknemers positiever over het effect van technologie, terwijl lager opgeleide werknemers een negatiever beeld hebben.

De meeste werknemers voelen zich voorbereid op de toekomst

Bijna 90 % van de werknemers is van mening dat zij “tot op zekere hoogte” of “zeer goed” voorbereid zijn op de toekomst.

Wat de bekwaamheid in de belangrijkste vaardigheden betreft:

 • meent 52 % dat zij de geavanceerde IT-vaardigheden reeds beheersen (23 % zegt dat zij hun bestaande vaardigheden moeten verbeteren);
 • beschikt 45 % reeds over een hoog niveau van technische kennis (waarvan 20 % de bestaande vaardigheden moet verbeteren);
 • heeft 38 % al een hoog niveau van leervaardigheden (waarvan 19 % de bestaande vaardigheden moet verbeteren).

Werknemers vinden van zichzelf ook dat ze beter voorbereid zijn op de ontwikkelingen door opkomende technologieën dan andere groepen:

 • 26 % vindt dat zij zeer goed voorbereid zijn;
 • 22 % is van mening dat hun werkgever zeer goed voorbereid is;
 • 19 % is van mening dat hun sector zeer goed voorbereid is;
 • 14 % vindt dat hun overheid/politieke instellingen zeer goed voorbereid is/zijn.

De meerderheid van de werknemers is van mening dat beleidsmaatregelen gericht moeten zijn op onderwijs en opleiding

Wanneer wordt gevraagd naar de verschillende maatregelen die de overheid zou kunnen nemen, geven werknemers de hoogste prioriteit aan onderwijs en opleiding:

 • 52 % van de werknemers is van mening dat beleidsmaatregelen voorrang moeten geven aan het verbeteren van de beschikbaarheid van beroepsopleiding;
 • 52 % vindt dat de maatregelen voorrang moeten geven aan het verbeteren van het voortgezet onderwijs;
 • 46 % is van mening dat de maatregelen voorrang moeten geven aan het verbeteren van de toegang tot nieuwe technologie;
 • 42 % zegt dat de maatregelen voorrang moeten geven aan het verbeteren van het universitair onderwijs;
 • slechts 21 % is van mening dat de maatregelen voorrang moeten geven aan het beperken van de inzet van technologieën die banen in gevaar brengen.

Wanneer het opleidingsniveau in aanmerking wordt genomen, zullen lager opgeleide werknemers eerder geneigd zijn een beperking van de nieuwe technologieën te ondersteunen.

Belangrijkste conclusies en aanbevelingen

 • De meeste werknemers staan positief tegenover het potentieel van technologie. Dit strookt niet met het gangbare idee dat werknemers huiverig zijn voor, en zich verzetten tegen, technologische veranderingen. Deloitte beveelt aan dat beleidsmakers een manier vinden om werknemers bij het overgangsproces te betrekken, en dat de overheid de positieve kanten van de digitale revolutie nadrukkelijker gaat belichten (bijv. het potentieel van technologie om banen te scheppen).
 • Het risico bestaat dat laaggeschoolde werknemers achterop raken, tenzij er passende maatregelen worden genomen. Hoogopgeleide werknemers zijn optimistischer over de toekomst van het werk dan lager opgeleide werknemers. Deloitte beveelt aan dat overheden maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat iedereen zich bewust is van en voorbereid is op de realiteit van Industrie 4.0, met name door middel van beleidsmaatregelen op maat om diegenen te helpen die het grootste risico lopen achterop te raken.
 • De werknemers verwachten dat de overheid het goede voorbeeld geeft en een overkoepelend kader biedt. Het feit dat een hoog percentage werknemers het gevoel heeft dat zij op de toekomst voorbereid zijn, zou erop kunnen wijzen dat sommigen de impact van toekomstige veranderingen onderschatten en dat de noodzaak van bijscholing en omscholing nog nergens echt is doorgedrongen. Deloitte beveelt aan dat overheden en overheidsinstanties werknemers voorlichten en een positief voorbeeld geven door nieuwe technologieën in te voeren.
 • Overheden zouden voor belanghebbenden de juiste omgeving moeten creëren om lacunes in vaardigheden aan te pakken. Hoewel de werknemers van mening zijn dat het beleid inzake onderwijs en opleiding voorrang moet krijgen, zijn zij ook van mening dat het opleidingsaanbod grotendeels de verantwoordelijkheid is van de werkgevers en niet van de overheid. Deloitte beveelt aan dat bedrijven het voortouw nemen bij de technologische overgang door een leerklimaat te scheppen en dat de overheid moet investeren in beroepsonderwijs en -opleiding en een leven lang leren.

Meer informatie over de Europese arbeidskrachtenenquête in 2019 en Deloitte’s bevindingen is te vinden op de website Deloitte Insights.

 

Verwante links:

Deloitte Insights

 

Meer informatie:

Europese banendagen

Drop'pin@EURES

Zoek een EURES-medewerker

Leven en werken in EURES-landen

EURES-vacaturebank

EURES-diensten voor werkgevers

EURES-evenementenkalender

Komende online-evenementen

EURES op Facebook

EURES op Twitter

EURES op LinkedIn

Onderwerpen
 • Bedrijf/Ondernemerschap
 • Extern EURES-nieuws
 • Arbeidsmarktnieuws/mobiliteitsnieuws
 • Nieuws/rapporten/statistieken
 • Wervingstrends
Sector
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vrijwaring

De artikelen zijn bedoeld om gebruikers van het EURES-portaal informatie te verstrekken over actuele onderwerpen en trends en om discussie en debat te stimuleren. Hun inhoud komt niet noodzakelijk overeen met het standpunt van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) of de Europese Commissie. Bovendien onderschrijven EURES en ELA de bovengenoemde websites van derden niet.