Skip to main content
EURES (EURopean Employment Services)
News article10 januar 2020European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion3 min read

Forberede seg for framtidens kompetanse

Teknologiske framskritt, f.eks. automatisering, kunstig intelligens og robotteknikk, har en dyp innvirkning på både dagens og framtidens arbeidsplasser. Kompetansebehovene endres, og både EU og nasjonale myndigheter har svart med en bred serie initiativer. Men hva tenker arbeidstakerne selv om situasjonen?

Preparing for the future of skills
EURES

For å få innsikt i folks tanker om hvordan arbeidsmarkedet endrer seg, foretok Deloitte nylig en europeisk arbeidskraftundersøkelse. Den 15 måneder lange studien spurte mer enn 15 000 personer i ti europeiske land. Vi har sammenfattet hovedfunnene her.

De fleste arbeidstakere ser på innvirkningen av teknologisk endring som positiv

Deloitte fant at arbeidstakerne generelt er positive til hvordan teknologisk endring virker inn på kompetanse:

 • 51 % av arbeidstakerne mener at om ti år vil automatisering forbedre kvaliteten på arbeidet deres.
 • 50 % mener at automatisering gir dem mulighet til å utvikle ny kompetanse.
 • 48 % føler at automatisering vil gjøre dem mer produktive.
 • Bare 24 % mener at automatisering vil gjøre jobben deres overflødig.
 • Bare 26 % sier at automatisering vil redusere jobbsikkerheten.

Når utdanningsnivå tas med i betraktningen, er arbeidstakere med høyere nivå mer positive til innvirkningen av teknologi, mens arbeidstakere med lavere nivå har et mer negativt syn.

De fleste arbeidstakere føler seg forberedt på framtiden

Nesten 90 % av arbeidstakerne mener at de er «i en viss grad forberedt» eller «svært forberedt» på framtiden.

Her er hva som ble sagt om kompetanse på hovedkompetanseområdene:

 • 52 % føler at de allerede har avansert IT-kompetanse (23 % angir at de ville måtte forbedre sin eksisterende kompetanse).
 • 45 % har allerede et høyt nivå av teknisk innsikt (20 % trenger å forbedre sin eksisterende kompetanse).
 • 38 % har allerede et høyt nivå av lærekompetanse (19 % trenger å forbedre sin eksisterende kompetanse).

Arbeidstakere anser seg også som bedre forberedt på utviklingen i kjølvannet av nye teknologier enn andre aktører:

 • 26 % mener at de er svært godt forberedt.
 • 22 % mener at arbeidsgiveren deres er svært godt forberedt.
 • 19 % mener at sektoren deres er svært godt forberedt.
 • 14 % mener at regjeringen / de politiske institusjonene deres er svært godt forberedt.

De fleste arbeidstakerne mener at politiske tiltak bør fokusere på utdanning og opplæring

Når de ble spurt om de forskjellige tiltakene som myndighetene kan iverksette, legger arbeidstakerne størst vekt på utdanning og opplæring:

 • 52 % av arbeidstakerne mener at politiske tiltak bør prioritere å forbedre tilgangen på yrkesrettet opplæring.
 • 52 % føler at tiltak bør prioritere å forbedre videregående utdanning.
 • 46 % mener at tiltak bør prioritere å forbedre tilgang til ny teknologi.
 • 42 % angir at tiltak bør prioritere å forbedre universitetsutdanningen.
 • Bare 21 % mener at tiltak bør prioritere å begrense bruken av teknologier som setter jobber i fare.

Hvis man ser på utdanningsnivå, har arbeidstakere med lavere utdanningsnivå større sannsynlighet for å støtte en begrensning av nye teknologier.

Hovedkonklusjoner og anbefalinger

 • De fleste arbeidstakere er klar til å omfavne teknologiens potensial. Dette er i strid med det man vanligvis har trodd om at arbeidstakere er redde for, og motvillige mot, teknologisk endring. Deloitte anbefaler at beslutningstakere finner en måte å involvere arbeidstakere i omstillingsprosessen, og at offentlige myndigheter fokuserer på å finne en positiv vinkling på det digitale skiftet (f.eks. teknologiens potensial til å skape jobber).
 • Arbeidstakere med lav kompetanse risikerer å sakke akterut med mindre relevante tiltak treffes. Arbeidstakere med høyt utdanningsnivå er mer optimistiske om arbeidsframtiden enn arbeidstakere med lavere nivå. Deloitte anbefaler at myndigheter treffer tiltak for å påse at alle er oppmerksom og forberedt på virkelighetene i Industry 4.0, særlig ved å bruke skreddersydde politiske tiltak til å hjelpe dem som har større risiko for å sakke akterut.
 • Arbeidstakere forventer at myndighetene setter et eksempel og tilbyr en overgripende ramme. At en høy prosentandel arbeidstakere føler de er forberedt på framtiden, antyder at enkelte kan undervurdere innvirkningen av framtidige endringer, og at det er en generell mangel på bevissthet rundt behovet for ny og forbedret kompetanse. Deloitte anbefaler at regjeringer og offentlige myndigheter gir informasjon til arbeidstakere og går foran med et positivt eksempel ved å benytte nye teknologier.
 • Regjeringer bør legge til rette for at interessenter kan tette kompetansehull. Mens arbeidstakere mener at utdannings- og opplæringspolitikk bør prioriteres, føler de også at det hovedsakelig er arbeidsgivernes ansvar å gi opplæring snarere enn offentlige myndigheter. Deloitte anbefaler at selskaper leder den teknologiske omstillingen ved å innføre en læringskultur, og at myndigheter investerer i VET og livslang læring.

Mer informasjon om den europeiske arbeidskraftundersøkelsen 2019 og Deloittes funn finnes på nettstedet Deloitte Insights.

 

Relevante lenker:

Deloitte Insights

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Drop'pin@EURES

Finn EURES-rådgivere

Leve- og arbeidsvilkår i EURES-landene

EURES’ jobbdatabase

EURES’ tjenester for arbeidsgivere

EURES’ aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

EURES på Facebook

EURES på Twitter

EURES på LinkedIn

Nærmere opplysninger

Temaer
 • Business /Entreprenørskap
 • Eksterne EURES-nyheter
 • Arbeidsmarkedsnyheter/mobilitetsnyheter
 • Nyheter/rapporter/statistikk
 • Rekrutteringstrender
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.