Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES (EURopean Employment Services)
Alt nuachta4 Samhain 2021An tÚdarás Eorpach Saothair, Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus CuimsiúAm léitheoireachta: 6 nóiméad

Tá todhchaí na hoibre hibrideach: obair a chur i gcrích ó áiteanna éagsúla

Tá níos mó agus níos mó suirbhéanna ag léiriú gur fearr le fostaithe an obair hibrideach – sin an tsolúbthacht agus an fhéidearthacht a gcuid ama a roinnt idir a mbaile agus an láthair oibre.

The future of work is hybrid: blending work from different locations
EURES

Tá go leor fostaithe buíoch as an tsolúbthacht mhéadaithe a bhí acu agus iad ag obair ón mbaile le linn na paindéime. Cé go bhfuil sé tábhachtach filleadh ar ár n-áiteanna oibre de réir a chéile agus tairbhe a bhaint as comhoibriú aghaidh ar aghaidh, leanfaimid orainn de bheith ag obair go cianda cuid den am amach anseo.

Cuireann bealaí hibrideacha oibre níos mó solúbthachta ar fáil. Ní gá an obair go léir a chur i gcrích san oifig ná ag an am céanna. Mar sin féin, i ndiaidh COVID-19, beidh athrú suntasach cultúir de dhíth chun obair hibrideach a thabhairt isteach agus chun bealaí nua oibre a bhunú, in éineacht le beartais agus cleachtais ghaolmhara.

An tsamhail hibrideach

Díreach mar a bhímid ag obair go cianda an t-am go léir, i gcás na hoibre hibridí ní mór dúinn béim níos mó a leagan ar bhainistíocht daoine, seachas a bheith ach ag díriú ar thascanna a chomhlíonadh. Is éard a chiallaíonn sé sin ná díriú níos mó ar thacaíocht a thabhairt dá chéile, iontaoibh a bhaint as a chéile, brath ar a chéile, caidreamh oibre a shoiléiriú agus a chinntiú go gcuirtear gach duine san áireamh sna cruinnithe. Ní hé a bheith i láthair an rud is tábhachtaí ach na torthaí a bhaintear as an obair.

Le linn na paindéime, bhí orainn a fhoghlaim conas an chumarsáid neamhfhoirmiúil a bhíodh ann i hallaí na hoifige nó timpeall an bhoird ag am lóin roimhe sin a athchruthú beagnach. Agus sinn ag filleadh ar an oifig go de réir a chéile, beidh níos mó deiseanna ann d’idirghníomhaíochtaí neamhfhoirmiúla pearsanta agus sóisialta. Ina theannta sin, ní mór dúinn leanúint de bheith réamhghníomhach agus sinn i mbun faisnéis a chomhroinnt agus aiseolas cuiditheach rialta a chur ar fáil.

Cumarsáid éifeachtach

Tá obair hibrideach bunaithe ar chumarsáid éifeachtach. Tá an chumarsáid ríthábhachtach chun go n-éireoidh leis an obair hibrideach, ach d’fhéadfadh ardriosca a bheith ag gabháil léi freisin. Nuair nach ndéantar cumarsáid a bhainistiú go maith, is féidir go mbíonn drochshreabhadh faisnéise, bearnaí eolais, bacainní ar obair foirne éifeachtach agus eisiamh ball foirne nach bhfuil san oifig mar thoradh uirthi. Ní mór féachaint ar chumarsáid éifeachtach mar fhreagracht gach duine sa ghrúpa. Ba cheart d’aonaid/d’earnálacha/d’fhoirne a gcuid tosaíochtaí a phlé agus ba cheart dóibh ionchais shoiléire a shocrú i gcomhpháirt lena chéile, lena n-áirítear am ar chur i leataobh i gcomhair obair dhírithe agus teacht ar chomhaontú nuair is gá d’fhostaithe a bheith i láthair go fisiciúil agus nuair nach gá sin.

Filleadh de réir a chéile ar an obair i spás oifige oscailte

Cé go bhfuil prótacail sláinte agus sábháilteachta COVID-19 againn, níor cheart dúinn dearmad a dhéanamh ar fholláine mhothúchánach agus intinne, freisin. D’fhéadfadh roinnt ball foirne a bheith buartha nó deacrachtaí a bheith acu maidir le filleadh ar thimpeallacht oibre spáis oscailte. B’fhéidir go dtógfadh sé sin roinnt ama orthu agus go mbeadh orthu a gcuir chuige féin a choigeartú. Dá bhrí sin, molaimid do bhainisteoirí cur chuige solúbtha mar aon le plé íogair agus oscailte a bheith acu le gach duine agus plé a dhéanamh ar aon choigeartuithe agus/nó tacaíocht a bheidh de dhíth chun filleadh éifeachtach ar an láthair oibre a éascú.

Monatóireacht agus meastóireacht a dhéanamh ar obair na bhfostaithe

Nuair a bhíonn fostaithe ag obair go cianda nó ag obair ar bhealach níos solúbtha, d’fhéadfaí go mbeadh sé níos deacra a gcuid feidhmíochta a mheas. In áit fostaithe a mheas trí láithreacht fhisiciúil agus am caite san oifig acu (nó i gcruinnithe fíorúla), beidh ar bhainisteoirí iad féin a choigeartú chun feidhmíocht a mheas trí mheán torthaí, spriocanna le haghaidh cruinnithe, ranníocaíocht agus luach. Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach go mbeadh am éigin duine ar dhuine ag bainisteoirí leis na baill foirne go léir ar bhonn rialta chun feidhmíocht a phlé, aiseolas rialta a thabhairt agus cuspóirí oibre a thabhairt cothrom le dáta, más gá.

Ag obair mar bhall d’fhoireann hibrideach

Is foireann hibrideach foireann ina bhfuil roinnt daoine ag obair go cianda agus daoine eile san oifig ar aon lá ar leith. Chun an socrú sin a uasmhéadú, ní mór dúinn athmhachnamh a dhéanamh ar an mbealach a n-oibrímid le chéile. I gcás roinnt foirne, tá baill ag obair ar bhonn hibrideach cheana féin le roinnt blianta anuas, agus baill na foirne sin in áiteanna éagsúla. I gcásanna eile, áfach, is rud nua í an obair hibrideach don fhoireann, agus ní mór dóibh dul trí thréimhse coigeartaithe. Agus sinn ag obair mar bhaill d’fhoirne hibrideacha, ní mór dúinn díriú níos mó ar  ár bhfoirne a bhainistiú, ar na daoine aonair inár bhfoirne agus orainn féin. Is cúraimí iad sin atá níos éasca a chur i gcrích nuair a bhímid ag obair sa spás fisiciúil céanna. Tá ról le himirt againn go léir ann sin.

Tairbhe a bhaint as bealaí nua solúbtha oibre

Agus machnamh á dhéanamh againn ar bhealaí solúbtha oibre agus conas is fearr dul in oiriúint do thimpeallacht oibre iargúlta/hibrideach, smaoinigh ar na cúig phríomhphrionsabal seo a leanas:

 1. Cultúr muiníne, freagrachta agus torthaí a chothú: Bíodh meas againn ar dhearcthaí agus ar thorthaí.
 2. Cleachtais oibre atá cliste agus sláintiúil a chuimsiú: Faigh an chothromaíocht idir an méid a dhéanann tú agus conas a dhéanann tú é.
 3. Uirlisí máistir-chomhoibrithe: Braitheann obair sholúbtha ar ár gcumas oibriú i gcomhar le chéile in amanna agus in áiteanna éagsúla.
 4. Turgnamh agus oiriúnú: Bí fiosrach, déan moltaí chun feabhas a chur ar chleachtais agus ar rialacha éagsúla agus bain triail astu.
 5. Comhaontuithe foirne a shocrú: Cuir obair sholúbtha in oiriúint do riachtanais agus comhthéacs d’fhoirne. Déan athbhreithniú ar do chomhaontuithe ar bhonn rialta.

Tá obair hibrideach ag déanamh éilimh nua ar fhostóirí agus ar bhainistíocht. Cé go bhféadfadh sé go mbeadh scileanna nua forbartha acu maidir le lucht saothair iargúlta a bhainistiú, tugann obair hibrideach dúshláin uathúla chun solais nach ionann iad agus na dúshláin a ghabhann leis an obair iargúlta agus an obair oifigbhunaithe den chuid is mó.

Leis an tsamhail hibrideach seo tugtar deiseanna nua do chuideachtaí bealaí nua oibre a bhunú. Cad ba cheart do ghnólachtaí a chur san áireamh agus an tsamhail nua seo á cur chun feidhme acu? Conas is féidir le fostóirí ullmhú don bhealach nua oibre hibrideach

 

Naisc ghaolmhara:

Conas is féidir le fostóirí ullmhú don bhealach nua oibre hibrideach

 

Léigh tuilleadh:

Laethanta Fostaíochta Eorpacha

Aimsigh Comhairleoirí EURES

Dálaí maireachtála agus oibre i dtíortha EURES

Bunachar Sonraí Post EURES

Seirbhísí EURES le haghaidh fostóirí

Féilire Imeachtaí EURES

Imeachtaí ar Líne a bheidh ar siúl go luath

EURES ar Facebook

EURES ar Twitter

EURES ar LinkedIn

Ábhair
 • Gnó / Fiontraíocht
 • Treochtaí earcaíochta
Earnáil
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.