Направо към основното съдържание
Лого
EURES (EURopean Employment Services)
Новинарска статия24 Mарт 2020 г.Европейски орган по труда, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“Време за четене 1 мин

Бъдещето на труда: управители в сектора на хотелиерството и ресторантьорството и в сектора на търговията на дребно

Прогнозата за уменията, разработена от Cedefop, ни дава възможност да си представим как би изглеждал светът на труда след 10 години чрез прогнози на бъдещите тенденции в областта на заетостта. В новата ни поредица от статии разглеждаме потенциалните предизвикателства и промените, пред които са изправени някои професии в периода до 2030 г.

The future of work: Hospitality and retail managers
EURES

Втората професия, която ще разгледаме, е управители в сектора на хотелиерството и ресторантьорството и в сектора на търговията на дребно. Това обхваща лица, работещи като управители на хотели и ресторанти, управители на обекти за търговия на дребно и едро и управители на други услуги, включващи услуги в областта на спорта, отдиха и културните услуги.

Основни факти

 • През 2018 г. в сектора на хотелиерството и ресторантьорство и в сектора на търговията на дребно като управители са били наети около 4,2 млн. души.
 • Между 2006 и 2008 г. заетостта в професията се увеличи с малко над 3 %.
 • Най-важните задачи и умения за служителите в тези сектори са автономност, креативност и способност за намиране на решения, а също способност за обслужване и полагане на грижи.
 • Управителите в областта са наети предимно в търговията на едро и търговията на дребно (35 %), както и в настаняването и кетъринга (32 %).
 • Профилът на квалификациите за управители в сектора на хотелиерството и ресторантьорството и в сектора на търговията на дребно не се очаква да се промени значително в бъдеще.

Задачи и умения

Основните задачи и умения са изброени по-долу според цялостното им значение:

 • Автономност
 • Обслужване и полагане на грижи
 • Креативност и способност за намиране на решения
 • Продажби и влияние
 • Управление и координиране
 • Събиране и оценка на информация
 • Грамотност
 • Използване на ИКТ
 • Преподаване, обучение и наставничество
 • Рутина
 • Математически познания
 • Работа в екип
 • Сръчност
 • Сила
 • Използване на машини

Какви са тенденциите за бъдещето?

 • През периода 2018—2030 г. в тази област ще трябва да бъдат попълнени 3 млн. прогнозни нови работни места.
 • Предвижда се, че ръстът на заетостта за управителите в сектора на хотелиерството и ресторантьорството и в сектора на търговията на дребно ще бъде около 10 % (увеличение с около 410 000 работни места), като той ще бъде особено силно изразен в Италия, Кипър, Обединеното кралство, Дания и Унгария.
 • Очаква се процентът на специалистите с високо ниво на квалификации в тази област да се увеличи от 35 % през 2018 г. на 41 % през 2030 г.
 • Процентът на специалистите с ниско ниво на квалификации в тази област вероятно ще намалее от 22 % през 2018 г. на 18 % през 2030 г.
 • Смята се, че управител в сектора на хотелиерството и ресторантьорството и в сектора на търговията на дребно е професия с много малък риск от автоматизация.

Кои фактори ще окажат влияние върху уменията на управителите?

Управителите в сектора на хотелиерството и ресторантьорството и в сектора на търговията на дребно обикновено управляват заведения, предоставящи пряко услуги на обществеността, и ръководят организации, които са твърде малки, за да имат йерархия на управлението. Съответно, в сравнение с управителите в по-специализирани и технически сектори, те имат нужда от умения, които в по-голяма степен са ориентирани към обществеността. Факторите на промяна, които ще определят основните тенденции в уменията, необходими за тази професия, са следните:

 • Ново поколение служители с различни изисквания и очаквания. Младите хора са израснали в свързан свят и затова ценят смесването на работата и личния живот. Те очакват също по-бързо и по-лесно достъпно общуване с висококвалифициран персонал, което ще изисква нов, по-гъвкав подход към управлението.
 • Застаряването на населението в ЕС създава проблеми с наемането на работна ръка за управителите. След като се пенсионират управителите с опит, може също да възникнат празноти на самите ръководни длъжности.
 • Технологичните промени в сектора на търговията на дребно, включително въвеждането на постове за самообслужване, доведе до замяната на работните места за касиери и създаването на нови длъжности за подпомагане на потребителите при използването на такива машини. Усъвършенствани умения в областта на управлението на данни, критичния анализ, уеб и други области, свързани с технологиите, както и стратегическо планиране са недостатъчно развити или в някои случаи липсват. А те ще бъдат важни за управителите в тези сектори.
 • Увеличаването на дейността на предприятията чрез различни канали, например електронна търговия/ електронни резервации и маркетинг, ще наложи нови изисквания за управителите в сектора на хотелиерството и ресторантьорството, търговията на дребно и други услуги. Те ще трябва да са способни да работят с исканията на клиентите, подадени чрез тези нови канали, и да осигуряват обучения и повишаване на квалификациите на персонала.
 • Променящите се правни и регулаторни рамки изискват управителите да разбират добре законовите и подзаконовите разпоредби (напр. трудово законодателство и законодателство в областта на хигиената и грижите за храните) и да са способни да работят съобразно тези рамки. Поради увеличаването на временните трудови договори управителите ще трябва да са способни да ръководят екипите си при условия на потенциално голям оборот на служители.

Как могат да бъдат удовлетворени нуждите от тези умения?

Потенциалните кандидати за длъжността на управител трябва да бъдат идентифицирани на ранен етап и да бъдат включени в подходяща програма за развитие на умения. Развитието на основни умения за управление и ръководство изисква основно обучение по управление, което може да бъде проведено в организацията или от външни доставчици. Такива умения могат да бъдат изградени също на работното място и подобрени чрез система за наставничество или обмен на опит на работното място. Освен това предприятията трябва да предоставят обучения за ръководството относно значими технологически развития в своя сектор.

Съответните национални органи също могат да допринесат за развитието на управленски умения, като предоставят финансиране за подпомагане на МСП, особено в областта на предприемачеството и нуждите от нови умения. Що се отнася до застаряващата работна ръка на собственици/управители на магазини, вниманието трябва да се насочи към предоставяне на обучение относно прехвърлянето на ръководни функции и укрепването на управлението на човешките ресурси.

Искате да научите повече за прогнозата за уменията и какво е бъдещето на работните места в Европа? Вижте нашата обзорна статия и статията относно професиите в областта на правото, социалните услуги и културата.

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Drop’pin@EURES

Намерете съветници на EURES

Условия на живот и труд в страните от EURES

База с данни за работни места на EURES

Услуги на EURES за работодателите

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

Теми
 • Външни новини на EURES
 • Новини от пазара на труда/новини за мобилността
 • Новини/доклади/статистика
 • Тенденции при набиране на персонал
Сектор
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Опровержение

Статиите имат за цел да предоставят на потребителите на портала EURES информация по актуални теми и тенденции и да стимулират дискусия и дебат. Тяхното съдържание не отразява непременно гледната точка на Европейския орган по труда (ELA) или Европейската комисия. Освен това EURES и ELA не подкрепят споменатите по-горе уебсайтове на трети страни.