Gå direkt till innehållet
EURES (EURopean Employment Services)
Nyhetsartikel24 mars 2020Europeiska arbetsmyndigheten, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkluderingLästid: 5 min

Framtidens arbetsmarknad: Chefer inom hotell- och restaurangbranschen samt detaljhandeln

Med hjälp av kompetensprognosen från Cedefop kan vi förutse framtida trender inom sysselsättningen och föreställa oss hur arbetslivet kan se ut om tio år. I vår nya artikelserie tittar vi på vilka utmaningar och förändringar som kan förväntas i olika yrkesgrupper fram till år 2030.

The future of work: Hospitality and retail managers
EURES

Den yrkeskategori som vi tittar på i denna andra artikel i vår serie är chefer inom hotell- och restaurangbranschen samt chefer inom detaljhandeln. Detta omfattar hotell- och restaurangchefer, chefer inom detalj- och partihandel samt chefer inom andra tjänstesektorer såsom idrott, rekreation och kultur.

Nyckelfakta

 • År 2018 var omkring 4,2 miljoner människor anställda som chefer inom hotell- och restaurangbranschen samt detaljhandeln.
 • Sysselsättningen inom denna yrkeskategori ökade med drygt 3 procent mellan 2006 och 2018.
 • De viktigaste färdigheterna för arbetstagare inom dessa områden är kreativitet, förmåga att arbeta självständigt och fatta beslut samt servicekänsla och förmåga att betjäna.
 • De flesta chefer i de här branscherna är anställda inom grossist- och detaljhandel (35 procent) eller inom logi och catering (32 procent).
 • Kompetensprofilen för denna typ av chefsbefattningar väntas inte genomgå någon påtaglig förändring under de kommande åren.

Uppgifter och färdigheter

Nedan listas de viktigaste arbetsuppgifterna och färdigheterna för denna kategori chefer. De anges i fallande ordning utifrån hur viktiga de är:

 • Självständighet
 • Service och betjäning
 • Kreativitet och förmåga att fatta beslut
 • Förmåga att sälja och påverka
 • Förvaltning och samordning
 • Informationshämtning och -bedömning
 • Läs- och skrivkunnighet
 • IKT-användning
 • Undervisning, utbildning och handledning
 • Rutin
 • Räknefärdighet
 • Teamarbete
 • Händighet
 • Styrka
 • Användning av maskiner

Vilka är trenderna för framtiden?

 • Uppskattningsvis 3 miljoner lediga jobb kommer att behöva tillsättas på detta område mellan 2018 och 2030.
 • Sysselsättningen inom hotell- och restaurangbranschen samt detaljhandeln beräknas öka med omkring 10 procent (vilket motsvarar cirka 410 000 arbetstillfällen). Tillväxten väntas blir särskilt stark i Italien, Cypern, Storbritannien, Danmark och Ungern.
 • Andelen högutbildade yrkesverksamma inom detta område förväntas öka från 35 procent 2018 till 41 procent 2030.
 • Andelen lågutbildade yrkesverksamma inom detta område förväntas minska från 22 procent 2018 till 18 procent 2030.
 • Chefer inom hotell- och restaurangbranschen och chefer inom detaljhandeln anses vara yrkeskategorier med mycket låg risk för automatisering.

Vilka faktorer kommer att påverka kompetenskraven inom de här yrkena?

Cheferna inom de här branscherna ansvarar som regel för inrättningar som tillhandahåller tjänster direkt till allmänheten och som är för små för att ha olika chefsnivåer. De behöver därför ha en mer utåtriktad profil än chefer inom mer specialiserade och tekniska branscher. Följande faktorer väntas påverka de färdigheter som kommer att krävas för de här yrkena i framtiden:

 • En ny generation arbetstagare med andra krav och förväntningar. Unga människor av idag har vuxit upp i en uppkopplad värld och ser positivt på att kunna blanda arbete och privatliv. De förväntar sig också en snabbare och lättillgängligare kommunikation med sina överordnade, vilket kommer att kräva en ny, mer flexibel inställning till ledarskap.
 • En åldrande befolkning i EU innebär rekryteringsmässiga utmaningar för chefer. I takt med att erfarna chefer går i pension kan det också uppkomma kompetensbrister i själva ledningsfunktionen.
 • Tekniska förändringar i detaljhandelssektorn, inbegripet införandet av självbetjäningskassor, har resulterat i att kassöryrket delvis ersatts av nya roller som skapats för att hjälpa kunderna att använda denna typ av maskiner. För chefer inom de här branscherna kommer det att krävas fördjupade kunskaper inom datahantering, kritisk analys, webbteknik och andra tekniska områden samt strategisk planering. I dagsläget är den här kompetensen ibland otillräcklig eller kan till och med saknas helt.
 • Allt fler företag kommer att använda andra kanaler än de konventionella, exempelvis e-handel, e-bokning och marknadsföring på nätet, vilket kommer att ställa nya krav på chefer inom hotell- och restaurangbranschen, detaljhandeln och andra närliggande tjänstesektorer. De kommer att behöva ha tillräckliga färdigheter för att kunna hantera kundbokningar och beställningar via dessa nya kanaler och utbilda sin personal i detta.
 • Lagstiftning och regelverk i förändring kräver att chefer har god kännedom om lagar och regler (t.ex. om arbets- och livsmedelshygien och hälsa) och har förmåga att följa dessa. Ökningen av tidsbegränsade anställningar kommer att ställa krav på cheferna och deras förmåga att leda sina arbetslag trots att personalomsättningen kan vara hög.

Hur kan de här kompetensbehoven tillgodoses?

Potentiella framtida chefer inom de här näringarna måste identifieras i ett tidigt skede och ges möjlighet att följa ett lämpligt utvecklingsprogram. För att tillägna sig en lämplig chefskompetens krävs det en grundläggande ledarskapsutbildning som kan vara företagsintern eller extern. De här färdigheterna kan också erhållas genom arbetspraktik, som sedan kan förstärkas med hjälp av ett system för mentorskap eller jobbskuggning. Företagen måste också tillhandahålla utbildning till sina chefer om relevanta delar av den tekniska utvecklingen inom sektorn.

De berörda nationella myndigheterna kan också fylla en viktig funktion i utvecklingen av ledarskapskompetens genom att tillhandahålla finansiering för att stödja små och medelstora företag, särskilt när det gäller entreprenörskap och framväxande kompetensbehov. När det gäller den åldrande arbetskraften inom affärer och butiker (butiksägare och -chefer) bör fokus ligga på att tillhandahålla utbildning i att överföra ledningsfunktioner och stärka personalhanteringen.

Vill du veta mer om kompetensprognosen och hur framtiden ser ut för jobben i Europa? Läs vår översiktsartikel och vår artikel om yrken inom juridik, kultur och socialt arbete.

 

Läs mer:

Europeiska jobbdagar

Drop’pin@EURES

Hitta Euresrådgivare

Leva och arbeta i Euresländer

Eures jobbdatabas

Eures tjänster för arbetsgivare

Eures evenemangskalender

Kommande evenemang på nätet

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Teman
 • Externa EURES-nyheter
 • Arbetsmarknadsnyheter/mobilitetsnyheter
 • Nyheter/rapporter/statistik
 • Rekryteringstrender
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfriskrivning

Artiklarna är avsedda att ge användare av Eures-portalen information om aktuella ämnen och trender och att stimulera diskussion och debatt. Deras innehåll återspeglar inte nödvändigtvis den europeiska arbetsmyndighetens (ELA) eller Europeiska kommissionens uppfattning. EURES och ELA stöder inte tredje parts webbplatser som nämns ovan.