Siirry pääsisältöön
EURES (EURopean Employment Services)

Tietosuojaseloste ja erityisehdot EURES-portaalipalvelujen käyttöä varten

Siirry suoraan Työnhakijoille | Työnantajille

Työnhakijat

Tässä tietosuojaselosteessa annetaan tietoa henkilötietojen käsittelystä ja suojasta.

Käsittelytoimi: Euroopan työnvälitysverkosto (EURES)

Rekisterinpitäjä: Euroopan työviranomainen – tietopalveluista ja EURES-verkostosta vastaava yksikkö

Asiakirjaviite: DPR-ELA-2022- 0009

1. Johdanto

Euroopan työviranomainen (jäljempänä ’työviranomainen’) on sitoutunut suojelemaan henkilötietojasi ja kunnioittamaan yksityisyydensuojaasi. Työviranomainen kerää ja käsittelee henkilötietoja luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 kumoamisesta) 23 päivänä lokakuuta 2018 annetun asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti.

Tässä tietosuojaselosteessa selitetään, miksi henkilötietoja käsitellään, miten niitä kerätään ja käsitellään ja miten varmistetaan kaikkien annettujen henkilötietojen suoja. Siinä myös kerrotaan, miten kyseisiä tietoja käytetään ja mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojesi osalta. Siinä annetaan myös vastuullisen rekisterinpitäjän, johon yhteyttä ottamalla voit käyttää oikeuksiasi, tietosuojavastaavan ja Euroopan tietosuojavaltuutetun yhteystiedot.

Seuraavassa esitetään tiedot, jotka liittyvät Euroopan työviranomaisen tietopalveluista ja EURES-verkostosta vastaavan yksikön käsittelytoimeen ”Euroopan työnvälitysverkosto (EURES): työhakijat”.

2. Miksi ja miten henkilötietoja käsitellään?

Käsittelytoimen tarkoitus: Tietopalveluista ja EURES-verkostosta vastaava yksikkö kerää ja käyttää ansioluetteloosi/ammatilliseen profiiliisi liittyviä henkilötietojasi sekä avoimia työpaikkoja koskevia tietoja, jotta se voi tarjota työnhakijaprofiiliasi parhaiten vastaavia avoimia työpaikkoja.

EURES on työnvälityspalvelujen eurooppalainen verkosto, joka auttaa saattamaan työnhakijat ja työnantajat yhteen koko Euroopan alueella. Verkosto kattaa Euroopan unionin maiden lisäksi Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin.

EURES-verkosto ja -portaali on perustettu 13. huhtikuuta 2016 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/589, jäljempänä ’EURES-asetus’, ja sen toimintaa tukee Euroopan koordinointitoimisto, jota hallinnoi Euroopan työviranomainen. Kukin osallistuva maa (joita on 31) nimeää kansallisen koordinointitoimiston, joka on tavallisesti julkisten työvoimapalveluiden tai työministeriön yhteydessä.

Kuka kukin on EURES-verkostossa

 1. ECO
  European Coordination Office

  The network is coordinated at European level, by the European Coordination Office, established within the European Labour Authority. ECO manages the EURES portal and the European Job Days web platform.

 2. NCO
  National Coordination Offices

  Each country member of the network has appointed a National Coordination Office for EURES, responsible for coordinating the national network of Members and Partners.

 3. EURES M&P
  EURES Members and Partners

  The services to jobseekers and employers are provided by EURES Members and Partners.

 4. PES
  Public employment services

  They play a specific role, as they are participating and providing services as EURES Members just as other Members. Besides PES, other employment services and organisations providing services to jobseekers and employers can also participate either as EURES Members or as EURES Partners. It depends of the kind of services they offer.

  A EURES Member provides the full range of EURES services whereas a EURES Partner has a more limited service offer, depending on the size of the organisation or the character of the other services it normally provides.

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

3. Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta?

Käsittelemme henkilötietojasi, koska olet asetuksen (EU) 2018/1725 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.

Emme käsittele erityisiä henkilötietoryhmiä, joten asetuksen 10 artiklaa ei sovelleta.

4. Mitä henkilötietoja kerätään ja käsitellään?

Euroopan työviranomaisen tietopalveluista ja EURES-verkostosta vastaavan yksikön tiimi voi toteuttaa tämän käsittelytoimen, se kerää seuraaviin ryhmiin kuuluvia henkilötietoja:

Rekisteröitynyt työnhakija:

 • Käyttäjätili: Käyttäjänimi, etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite;
  Muut kuin pakolliset tiedot (vapaaehtoiset): puhelin, matkapuhelin, faksinumero, syntymäaika, kansalaisuus, kieliasetukset, sukupuoli.
 • Ansioluettelo/työnhakijaprofiili (vapaaehtoiset tiedot): Koulutus ja ammatillinen tausta, kielitaito ja henkilökohtaiset taidot, toivottu sijainti, etsittävä tehtävä
 • Tiedot haettavasta työpaikasta (vapaaehtoiset tiedot siten kuin ne ovat määritelty rekisteröidyn työnhakijan profiilissa): Haettava ammatti, haettava tehtävänimike, haettava tehtävä, työpaikan sijainti, haettava työsopimustyyppi ja kesto
 • Rekisteröidyn työnhakijan tallennetut hakuprofiilit (pakollinen, ilmoitetaan hakuprofiilia luotaessa): Profiilin nimi, ilmoitusten lähettämistiheys, kieli, sähköposti (esitäytetty), valitut hakukriteerit
 • Tiedustelut (pakollinen, jos toimintoa sovelletaan): Toiselle käyttäjälle esitetyn kysymyksen teksti

Julkiset/rekisteröimättömät käyttäjät:

Sähköpostiosoite ja kieliasetukset, jos on annettu suostumus uutiskirjeen vastaanottamiseen.

Lokitiedot:

Käyttäjän toimet voidaan myös kirjata tietosuojaa ja tietoturvatarkastusta varten, jotta voidaan havaita hakurobotit (esimerkiksi tietyn ajanjakson aikana katsottujen sivujen määrä).

Jos EURES-portaalin tarjoamia tietoja käytetään väärin, työviranomainen voi käynnistää tutkimuksen ja toteuttaa kansallisten valvontaviranomaisten tuella asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet mahdollisten vahinkojen välttämiseksi. Tätä menettelyä käsitellään erityisesti edellä mainitussa asiakirjassa ”DPR-ELA-2022–0044 European Network of Employment Services (EURES) for EURES Staff”. Henkilötietojen antaminen ei ole pakollista.

Kaikille käyttäjille:

Henkilötiedot eivät ole pakollisia.

Voit milloin tahansa poistaa tilisi portaalista tai kirjoittaa meille osoitteeseen elaateuropa [dot] eu (ela[at]europa[dot]eu) oikaistaksesi tai poistaaksesi henkilötietoja tai käyttääksesi oikeuksiasi.

Työnhakijoiden ja ansioluetteloiden, jotka on kopioitu kansallisista tietokannoista, osalta:

Henkilöstöhallinnon avoimen datan standardien mukaiset XML-tiedot voidaan lähettää kokonaisuudessaan.

Tähän kuuluu: Nimi, sukunimi, ikä, kansalaisuus, syntymäaika, sukupuoli, tutkinto, koulutushistoria, työkokemus ja ammattityypit, haettavaa työtä koskevat toiveet, palkkatoive, haettu sopimustyyppi ja tieto siitä, onko hakijalla ajokorttia.

Henkilötiedot eivät ole pakollisia.

Olemme saaneet henkilötietosi oman jäsenvaltiosi keskitetystä yhteyspisteestä EURES-asetuksen (asetus (EU) 2016/589) ja erityisesti sen 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti luodun rakenteen mukaisesti. Henkilötiedot saadaan suoraan EURES-verkostosta EURES-asetuksen ja henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen mukaisesti.

Kun EURES-portaali vastaanottaa tiedot EURESin jäseneltä/yhteistyökumppanilta, Euroopan työviranomaisen katsotaan olevan rekisterinpitäjä. Euroopan komissio toimii henkilötietojen käsittelijänä, ja molemmat elimet allekirjoittavat erillisen tietojen käsittelijäsopimuksen.

5. Miten kauan henkilötietoja säilytetään?

Tietopalveluista ja EURES-verkostosta vastaava yksikkö säilyttää henkilötietoja vain sen aikaa, mikä on tarpeen tietojen keräämisen tai jatkokäsittelyn tarkoituksen täyttämiseksi, eli enintään kahden vuoden ajan siitä hetkestä alkaen, kun työnhakijat ovat antaneet/syöttäneet tietonsa EURES-alustalle tai kun olemme vastaanottaneet henkilötiedot asianomaisesta keskitetystä yhteyspisteestä.

EURES-tili, jolla ei ole käyty kahteen vuoteen, poistetaan eikä tietoja tallenneta.

Työnhakijana voit milloin tahansa poistaa tilisi.

Työnantajat eivät pääse katselemaan järjestelmään tallennettuja työnhakijaprofiileja, joita käyttäjä ei ole päivittänyt tai tarkistanut yli 26 viikkoon.

6. Miten henkilötiedot suojataan ja turvataan?

Kaikki sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot (sähköpostiviestit, asiakirjat, tietokannat, tietokoneelle ladatut dataerät jne.) tallennetaan joko Euroopan työviranomaisen tai sen toimeksisaajien palvelimille.

Euroopan työviranomaisen toimeksisaajia sitovat erityinen sopimuslauseke, joka koskee kaikkia työviranomaisen puolesta tehtäviä tietojen käsittelytoimia, ja salassapitovelvoitteet, jotka johtuvat suoraan EU:n jäsenvaltioissa sovellettavasta yleisestä tietosuoja-asetuksesta (asetus (EU) 2016/679).

Euroopan työviranomainen on toteuttanut useita teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojesi suojaamiseksi. Teknisiin toimenpiteisiin kuuluvat asianmukaiset toimet, jotka koskevat verkkoturvallisuutta, tietojen menettämisen, muuttamisen tai luvattoman tietoihin pääsyn riskiä ja joissa otetaan huomioon käsittelyn aiheuttama riski ja käsiteltävien henkilötietojen luonne. Organisatorisiin toimenpiteisiin kuuluvat henkilötietojen saatavuuden rajoittaminen ainoastaan luvan saaneisiin henkilöihin, joilla on perusteltu tiedonsaantitarve kyseisessä käsittelytoimessa.

7. Kenellä on pääsy henkilötietoihin ja kenelle niitä luovutetaan?

Pääsy henkilötietoihisi annetaan Euroopan työviranomaisen työntekijöille, jotka vastaavat tämän käsittelytoimen toteuttamisesta, ja valtuutetuille työntekijöille tarpeellisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseiset työntekijät noudattavat lainsäädäntöön perustuvia ja tarvittaessa myös muita luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä.

Kansainväliset tiedonsiirrot:

Rekisterinpitäjä siirtää henkilötietosi Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin asianomaisille sidosryhmille, jos olet antanut tähän suostumuksesi.

Rekisterinpitäjä siirtää henkilötietosi Euroopan komission tekemän tietosuojan riittävyyttä Sveitsissä koskevan päätöksen perusteella1.

Keräämiämme tietoja ei anneta kolmannelle osapuolelle paitsi siltä osin ja siihen tarkoitukseen kuin lainsäädäntö sitä edellyttää.

8. Mitä oikeuksia sinulla on ja miten niitä voi käyttää?

Sinulla on erityisiä oikeuksia asetuksen (EU) 2018/1725 III luvussa (14–25 artikla) tarkoitettuna ”rekisteröitynä”, erityisesti oikeus päästä henkilötietoihisi ja oikeus oikaista niitä, jos henkilötietosi ovat virheellisiä tai puutteellisia. Silloin kuin se on aiheellista, sinulla on oikeus poistaa henkilötietosi, rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä ja vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tietoja.

Olet suostunut antamaan henkilötietosi tietopalveluista ja EURES-verkostosta vastaavalle yksikölle tätä käsittelytoimea varten. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään tai ristiriitatapauksessa tietosuojavastaavaan. Tarvittaessa voit myös ottaa yhteyttä Euroopan tietosuojavaltuutettuun. Heidän yhteystietonsa annetaan jäljempänä kohdassa 9.

Jos haluat käyttää oikeuksiasi yhden tai useamman tietyn käsittelytoimen yhteydessä, kuvaa ne pyynnössäsi (eli anna niiden asiakirjaviite (- viitteet) jäljempänä kohdassa 10 täsmennetyn mukaisesti).

9. Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä

Jos haluat käyttää asetuksessa (EU) 2018/1725 mukaisia oikeuksiasi tai jos sinulla on huomautettavaa, kysyttävää tai huolenaiheita tai jos haluat lähettää henkilötietojesi keräämistä ja käyttöä koskevan kantelun, voit ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään: euresatela [dot] europa [dot] eu (eures[at]ela[dot]europa[dot]eu) .

Euroopan työviranomaisen tietosuojavastaava

Voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan (data-protectionatela [dot] europa [dot] eu (data-protection[at]ela[dot]europa[dot]eu)) kysymyksissä, jotka liittyvät asetuksen (EU) 2018/1725 mukaiseen henkilötietojesi käsittelyyn.

Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS)

Sinulla on oikeus hakea muutosta Euroopan tietosuojavaltuutetulta (eli voit tehdä kantelun valtuutetulle) (edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)), jos katsot, että asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisia oikeuksiasi on loukattu, kun rekisterinpitäjä on käsitellyt henkilötietojasi.

10. Mistä saa lisätietoa?

Euroopan työviranomaisen tietosuojavastaava julkaisee rekisteriä kaikista työviranomaisen suorittamista henkilötietojen käsittelytoimista, jotka on dokumentoitu ja ilmoitettu hänelle. Rekisteriin pääsee seuraavasta linkistä: https://www.ela.europa.eu/en/privacy-policy

Tämä nimenomainen käsittelytoimi on tietosuojavastaavan julkisessa rekisterissä seuraavalla asiakirjaviitteellä: DPR-ELA-2022- 0009 European Network of Employment Services (EURES).

Alaviitteet

1 2000/518/EY: Komission päätös, tehty 26 päivänä heinäkuuta 2000, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY mukaisesti henkilötietojen riittävästä suojasta Sveitsissä

Työnantajat

Tässä tietosuojaselosteessa annetaan tietoa henkilötietojen käsittelystä ja suojasta.

Käsittelytoimi: Euroopan työnvälitysverkosto (EURES) työnhakijoille ja työnantajille

ekisterinpitäjä: Euroopan työviranomainen – tietopalveluista ja EURES-verkostosta vastaava yksikkö

Asiakirjaviite: DPR-ELA-2022- 0009

1. Johdanto

Euroopan työviranomainen (jäljempänä ’työviranomainen’) on sitoutunut suojelemaan henkilötietojasi ja kunnioittamaan yksityisyydensuojaasi. Työviranomainen kerää ja käsittelee henkilötietoja luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 kumoamisesta) 23 päivänä lokakuuta 2018 annetun asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti.

Tässä tietosuojaselosteessa selitetään, miksi henkilötietoja käsitellään, miten niitä kerätään ja käsitellään ja miten varmistetaan kaikkien annettujen henkilötietojen suoja. Siinä myös kerrotaan, miten kyseisiä tietoja käytetään ja mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojesi osalta. Siinä annetaan myös vastuullisen rekisterinpitäjän, johon yhteyttä ottamalla voit käyttää oikeuksiasi, tietosuojavastaavan ja Euroopan tietosuojavaltuutetun yhteystiedot.

Seuraavassa esitetään tiedot, jotka liittyvät Euroopan työviranomaisen tietopalveluista ja EURES-verkostosta vastaavan yksikön käsittelytoimeen ”Euroopan työnvälitysverkosto (EURES): työnantajat”.

2. Miksi ja miten henkilötietoja käsitellään?

Käsittelytoimen tarkoitus: Tietopalveluista ja EURES-verkostosta vastaava yksikkö kerää ja käyttää henkilötietojasi saattaakseen yhteen eri puolilla Eurooppaa sijaitsevia työnhakijoita ja työnantajia. EURES-verkosto kattaa Euroopan unionin maiden lisäksi Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin.

EURES-verkosto ja -portaali on perustettu 13. huhtikuuta 2016 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/589, jäljempänä ’EURES-asetus’, ja sen toimintaa tukee Euroopan koordinointitoimisto, jota hallinnoi Euroopan työviranomainen. Kukin osallistuva maa (joita on 31) nimeää kansallisen koordinointitoimiston, joka on tavallisesti julkisten työvoimapalveluiden tai työministeriön yhteydessä.

Kuka kukin on EURES-verkostossa

 1. ECO
  European Coordination Office

  The network is coordinated at European level, by the European Coordination Office, established within the European Labour Authority. ECO manages the EURES portal and the European Job Days web platform.

 2. NCO
  National Coordination Offices

  Each country member of the network has appointed a National Coordination Office for EURES, responsible for coordinating the national network of Members and Partners.

 3. EURES M&P
  EURES Members and Partners

  The services to jobseekers and employers are provided by EURES Members and Partners.

 4. PES
  Public employment services

  They play a specific role, as they are participating and providing services as EURES Members just as other Members. Besides PES, other employment services and organisations providing services to jobseekers and employers can also participate either as EURES Members or as EURES Partners. It depends of the kind of services they offer.

  A EURES Member provides the full range of EURES services whereas a EURES Partner has a more limited service offer, depending on the size of the organisation or the character of the other services it normally provides.

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

3. Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta?

Käsittelemme henkilötietojasi, koska olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten asetuksen (EU) 2018/1725 5 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti.

Emme käsittele erityisiä henkilötietoryhmiä, joten asetuksen 10 artiklaa ei sovelleta.

4. Mitä henkilötietoja kerätään ja käsitellään?

Jotta tietopalveluista ja EURES-verkostosta vastaava yksikkö voi toteuttaa tämän käsittelytoimen, se kerää seuraavia henkilötietoryhmiä:

Rekisteröidyt työnantajat:

 • Rekisteröidyn työnantajan käyttäjätiedot: Yrityksen nimi ja osoite, alv-numero tai rekisteröintinumero; yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus
 • Hakuprofiilin tallentanut rekisteröitynyt työnantaja: Profiilin nimi, ilmoitusten lähettämistiheys, kieli, sähköpostiosoite (esitäytetty), valitut hakukriteerit
 • Tallennetut hakijat rekisteröidyn työnantajan profiilissa: Linkit ansioluetteloihin; menettelyn tila (valinnainen) ja kommentti (valinnainen).
 • Tiedustelut: Toiselle käyttäjälle esitetyn kysymyksen teksti

Lokitiedot:

Käyttäjän toimet voidaan myös kirjata tietosuojaa ja tietoturvatarkastusta varten, jotta voidaan havaita hakurobotit (esimerkiksi tietyn ajanjakson aikana katsottujen sivujen määrä).

Jos EURES-portaalin tarjoamia tietoja käytetään väärin, työviranomainen voi käynnistää tutkimuksen ja toteuttaa kansallisten valvontaviranomaisten tuella asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet mahdollisten vahinkojen välttämiseksi. Tätä menettelyä käsitellään erityisesti edellä mainitussa asiakirjassa ”DPR-ELA-2022–0044 European Network of Employment Services (EURES) for EURES Staff”.

Henkilötietojen antaminen ei ole pakollista.

5. Miten kauan henkilötietoja säilytetään?

Tietopalveluista ja EURES-verkostosta vastaava yksikkö säilyttää henkilötietoja vain sen aikaa, mikä on tarpeen tietojen keräämisen tai jatkokäsittelyn tarkoituksen täyttämiseksi, eli kahden vuoden ajan.

EURES-tili, jolla ei ole käyty kahteen vuoteen, poistetaan eikä tietoja tallenneta.

6. Miten henkilötiedot suojataan ja turvataan?

Kaikki sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot (sähköpostiviestit, asiakirjat, tietokannat, tietokoneelle ladatut dataerät jne.) tallennetaan joko Euroopan työviranomaisen tai sen toimeksisaajien palvelimille.

Euroopan työviranomaisen toimeksisaajia sitovat erityinen sopimuslauseke, joka koskee kaikkia työviranomaisen puolesta tehtäviä tietojen käsittelytoimia, ja salassapitovelvoitteet, jotka johtuvat suoraan EU:n jäsenvaltioissa sovellettavasta yleisestä tietosuoja-asetuksesta (asetus (EU) 2016/679).

Euroopan työviranomainen on toteuttanut useita teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojesi suojaamiseksi. Teknisiin toimenpiteisiin kuuluvat asianmukaiset toimet, jotka koskevat verkkoturvallisuutta, tietojen menettämisen, muuttamisen tai luvattoman tietoihin pääsyn riskiä ja joissa otetaan huomioon käsittelyn aiheuttama riski ja käsiteltävien henkilötietojen luonne. Organisatorisiin toimenpiteisiin kuuluvat henkilötietojen saatavuuden rajoittaminen ainoastaan luvan saaneisiin henkilöihin, joilla on perusteltu tiedonsaantitarve kyseisessä käsittelytoimessa.

7. Kenellä on pääsy henkilötietoihin ja kenelle niitä luovutetaan?

Pääsy henkilötietoihisi annetaan Euroopan työviranomaisen työntekijöille, jotka vastaavat tämän käsittelytoimen toteuttamisesta, ja valtuutetuille työntekijöille tarpeellisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseiset työntekijät noudattavat lainsäädäntöön perustuvia ja tarvittaessa myös muita luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä.

Kansainväliset tiedonsiirrot:

Rekisterinpitäjä siirtää henkilötietosi Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin asianomaisille sidosryhmille, jos olet antanut tähän suostumuksesi.

Rekisterinpitäjä siirtää henkilötietosi Euroopan komission tekemän tietosuojan riittävyyttä Sveitsissä koskevan päätöksen perusteella1.

Keräämiämme tietoja ei anneta kolmannelle osapuolelle paitsi siltä osin ja siihen tarkoitukseen kuin lainsäädäntö sitä edellyttää.

8. Mitä oikeuksia sinulla on ja miten niitä voi käyttää?

Sinulla on erityisiä oikeuksia asetuksen (EU) 2018/1725 III luvussa (14–25 artikla) tarkoitettuna ”rekisteröitynä”, erityisesti oikeus päästä henkilötietoihisi ja oikeus oikaista niitä, jos henkilötietosi ovat virheellisiä tai puutteellisia. Silloin kuin se on aiheellista, sinulla on oikeus poistaa henkilötietosi, rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä ja vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tietoja.

Olet suostunut antamaan henkilötietosi tietopalveluista ja EURES-verkostosta vastaavalle yksikölle tätä käsittelytoimea varten. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään tai ristiriitatapauksessa tietosuojavastaavaan. Tarvittaessa voit myös ottaa yhteyttä Euroopan tietosuojavaltuutettuun. Heidän yhteystietonsa annetaan jäljempänä kohdassa 9.

Jos haluat käyttää oikeuksiasi yhden tai useamman tietyn käsittelytoimen yhteydessä, kuvaa ne pyynnössäsi (eli anna niiden asiakirjaviite (- viitteet) jäljempänä kohdassa 10 täsmennetyn mukaisesti).

9. Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä

Jos haluat käyttää asetuksessa (EU) 2018/1725 mukaisia oikeuksiasi tai jos sinulla on huomautettavaa, kysyttävää tai huolenaiheita tai jos haluat lähettää henkilötietojesi keräämistä ja käyttöä koskevan kantelun, voit ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään: euresatela [dot] europa [dot] eu (eures[at]ela[dot]europa[dot]eu) .

Euroopan työviranomaisen tietosuojavastaava

Voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan (data-protectionatela [dot] europa [dot] eu (data-protection[at]ela[dot]europa[dot]eu)) kysymyksissä, jotka liittyvät asetuksen (EU) 2018/1725 mukaiseen henkilötietojesi käsittelyyn.

Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS)

Sinulla on oikeus hakea muutosta Euroopan tietosuojavaltuutetulta (eli voit tehdä kantelun valtuutetulle) (edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)), jos katsot, että asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisia oikeuksiasi on loukattu, kun rekisterinpitäjä on käsitellyt henkilötietojasi.

10. Mistä saa lisätietoa?

Euroopan työviranomaisen tietosuojavastaava julkaisee rekisteriä kaikista työviranomaisen suorittamista henkilötietojen käsittelytoimista, jotka on dokumentoitu ja ilmoitettu hänelle. Rekisteriin pääsee seuraavasta linkistä: https://www.ela.europa.eu/en/privacy-policy

Tämä nimenomainen käsittelytoimi on tietosuojavastaavan julkisessa rekisterissä seuraavalla asiakirjaviitteellä: DPR-ELA-2022- 0009 European Network of Employment Services (EURES) for jobseekers and employers.

Alaviitteet

1 2000/518/EY: Komission päätös, tehty 26 päivänä heinäkuuta 2000, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY mukaisesti henkilötietojen riittävästä suojasta Sveitsissä