Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES (EURopean Employment Services)

Ráiteas cosanta sonraí agus téarmaí agus coinníollacha sonracha maidir le seirbhísí thairseach EURES a úsáid

Téigh go díreach chuig Cuardaitheoirí Poist | Fostóirí

Cuardaitheoirí Poist

Tá eolas le fáil sa ráiteas príobháideachais seo faoi phróiseáil agus cosaint do shonraí pearsanta.

An oibríocht phróiseála: Líonra Eorpach Seirbhísí Fostaíochta (EURES)

An Rialaitheoir Sonraí: An tÚdarás Eorpach Saothair – Aonad Faisnéise agus EURES

Tagairt taifid: DPR-ELA-2022-0009

1. Réamhrá

Tá an tÚdarás Eorpach Saothair (“ELA” ina dhiaidh seo) tiomanta do do shonraí pearsanta a chosaint agus do do phríobháideachas a urramú. Déanann ELA sonraí pearsanta a bhailiú agus a phróiseáil a thuilleadh de bhun Rialachán (AE) Uimh. 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001).

Mínítear sa ráiteas príobháideachais seo an fáth a bpróiseálaimid do chuid sonraí pearsanta, an tslí a ndéanaimid na sonraí pearsanta ar fad a thugtar dúinn a bhailiú, a láimhseáil agus a chosaint, an chaoi a n-úsáidtear an fhaisnéis sin, agus na cearta atá agat maidir le do shonraí pearsanta. Sonraítear ann freisin sonraí teagmhála an Rialaitheora Sonraí atá freagrach agus lenar féidir leat do chearta a fheidhmiú, sonraí teagmhála an Oifigigh Cosanta Sonraí agus an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí.

An fhaisnéis maidir leis an oibríocht phróiseála “Líonra Eorpach Seirbhísí Fostaíochta (EURES): Cuardaitheoirí Poist” a dhéanann an tÚdarás Eorpach Saothair, an tAonad Faisnéise agus EURES, cuirtear i láthair thíos í.

2. Cén fáth agus cén chaoi a bpróiseálaimid do shonraí pearsanta?

Cuspóir na hoibríochta próiseála: Bailíonn agus úsáideann an tAonad Faisnéise agus EURES do chuid faisnéise pearsanta a bhaineann le do CV/le do phróifíl ghairmiúil agus sonraí faoi fholúntais chun na folúntais phoist is fearr a mheaitseáil le do phróifíl mar chuardaitheoir poist.

Is líonra Eorpach um chomhar seirbhísí fostaíochta é EURES a chabhraíonn le cuardaitheoirí poist agus le fostóirí teacht ar a chéile ar fud na hEorpa. Clúdaíonn sé tíortha uile an Aontais Eorpaigh chomh maith leis an Íoslainn, Lichtinstéin, an Iorua agus an Eilvéis.

Cruthaítear líonra agus tairseach EURES le Rialachán (AE) 2016/589 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Aibreán 2016, “Rialachán EURES” agus tacaíonn an Oifig Eorpach Comhordúcháin (ECO) faoi bhainistiú an Údaráis Eorpaigh Saothair. Ainmníonn gach tír rannpháirteach (31 díobh) Oifig Náisiúnta Comhordúcháin (NCO), a mbíonn nasc ginearálta aici lena Seirbhísí Poiblí Fostaíochta (SPFanna) nó lena nAireacht Saothair.

Eolaire an líonra EURES

 1. ECO
  European Coordination Office

  The network is coordinated at European level, by the European Coordination Office, established within the European Labour Authority. ECO manages the EURES portal and the European Job Days web platform.

 2. NCO
  National Coordination Offices

  Each country member of the network has appointed a National Coordination Office for EURES, responsible for coordinating the national network of Members and Partners.

 3. EURES M&P
  EURES Members and Partners

  The services to jobseekers and employers are provided by EURES Members and Partners.

 4. PES
  Public employment services

  They play a specific role, as they are participating and providing services as EURES Members just as other Members. Besides PES, other employment services and organisations providing services to jobseekers and employers can also participate either as EURES Members or as EURES Partners. It depends of the kind of services they offer.

  A EURES Member provides the full range of EURES services whereas a EURES Partner has a more limited service offer, depending on the size of the organisation or the character of the other services it normally provides.

Ní úsáidfear do shonraí pearsanta le haghaidh cinnteoireacht uathoibrithe, próifíliú san áireamh.

3. Cad iad na forais dhlíthiúla ar a ndéanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil?

Déanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil mar, de réir Airteagal 5(1))(d) de Rialachán (AE) 2018/1725, tá toiliú tugtha agat do shonraí pearsanta a phróiseáil chun críoch sonrach amháin nó níos mó.

Ní phróiseálaimid catagóirí speisialta sonraí pearsanta, dá bhrí sin níl feidhm ag Airteagal 10 den Rialachán.

4. Céard iad na sonraí pearsanta a bhailímid agus a phróiseálaimid?

Bailíonn an tAonad Faisnéise agus EURES na catagóirí seo a leanas de shonraí pearsanta chun an oibríocht phróiseála seo a dhéanamh:

Cuardaitheoir/cuardaitheoirí poist féinchláraithe:

 • Cuntas: Ainm úsáideora, ainm, sloinne, seoladh, seoladh ríomhphoist;
  Faisnéis neamhéigeantach (roghnach): uimhir fóin, uimhir fóin póca, uimhir facs, dáta breithe, náisiúntacht, roghanna teanga, inscne.
 • Próifíl CV/cuardaitheora poist (faisnéis neamhéigeantach — roghnach): Cúlra oideachais agus gairmiúil, scileanna teanga agus pearsanta, suíomh inmhianaithe, gairm inmhianaithe
 • Faisnéis fostaíochta inmhianaithe (faisnéis neamhéigeantach – roghnach, mar a shainmhínítear sa phróifíl chláraithe cuardaitheoirí poist): Rogha slí beatha, rogha teidil poist, rogha poist tosaíochta, suíomh fostaíochta inmhianaithe, cineál conartha inmhianaithe agus a fhad inmhianaithe
 • Próifílí cuardaigh cuardaitheora poist chláraithe a sábháladh (a bhfuil a sholáthar éigeantach, agus próifíl chuardaigh á bunú): Ainm na próifíle, minicíocht an fhógra, teanga, ríomhphost (réamhlíonta), na critéir chuardaigh a roghnaíodh
 • Fiosrúcháin (éigeantach má chuirtear i bhfeidhm é): Téacs na ceiste d’úsáideoir eile

Úsáideoirí poiblí/neamhchláraithe:

Seoladh ríomhphoist agus an teanga roghnaithe, má thoiligh siad an nuachtlitir a fháil.

Logaí:

Is féidir gníomhaíochtaí úsáideora a logáil freisin le haghaidh cosaint sonraí agus iniúchadh slándála, chun ransaitheoirí gréasáin a bhrath (mar shampla, líon na leathanach ar a mbreathnaítear laistigh de thréimhse ama ar leith).

I gcás mí-úsáid na faisnéise arna soláthar ag tairseach EURES, féadfaidh ELA imscrúdú a thionscnamh agus le tacaíocht ó na ONCanna, na bearta teicniúla agus eagrúcháin iomchuí a ghlacadh chun aon damáiste a d’fhéadfadh a bheith ann a sheachaint. Cumhdaítear an próiseas sin go sonrach sa Taifead thuas “DPR-ELA-2022-0044 Líonra Eorpach Seirbhísí Fostaíochta (EURES) d’Fhoireann EURES”. Níl sé éigeantach sonraí pearsanta a sholáthar.

Do gach úsáideoir:

Níl do shonraí pearsanta éigeantach.

Is féidir leat do chuntas ar an tairseach a scriosadh tráth ar bith nó is féidir leat scríobh chugainn ag elaateuropa [dot] eu (ela[at]europa[dot]eu) chun aon mhír de a cheartú, a scriosadh nó chun aon cheann de do chearta a fheidhmiú.

I gcás cuardaitheoirí poist agus CVanna a dhéantar a mhacasamhlú ó bhunachair sonraí náisiúnta:

Is féidir an tacar iomlán sonraí XML a sheoladh i gcomhréir le caighdeáin sonraí oscailte acmhainní daonna.

Áirítear leis sin: Ainm, sloinne, aois, náisiúntacht, dáta breithe, inscne, cáilíochtaí, stair oideachais, taithí poist agus cineálacha gairme, sainroghanna poist amach anseo, luach saothair inmhianaithe agus cineál conartha, infhaighteacht ceadúnais tiomána.

Níl do shonraí pearsanta éigeantach.

Fuarthas do shonraí pearsanta ón bPointe Nasctha Aonair ábhartha i do Bhallstát, de réir an struchtúir a cruthaíodh le Rialachán EURES (Rialachán (AE) 2016/589), go háirithe Airteagal (12)(4). Faightear sonraí pearsanta go díreach ó Líonra EURES, de réir Rialachán EURES agus rialacha maidir le cosaint sonraí pearsanta.

A luaithe a gheobhaidh tairseach EURES na sonraí ó Chomhalta/Comhpháirtí EURES, measfar gur Rialaitheoir é ELA. Is é an Coimisiún Eorpach a bheidh ina Phróiseálaí le haghaidh na sonraí agus síneoidh an dá institiúid Comhaontú sonrach Próiseálaí Sonraí.

5. Cén fhad a choinnímid do shonraí pearsanta?

Ní choinníonn an tAonad Faisnéise agus EURES do shonraí pearsanta ach ar feadh an ama is gá chun cuspóir an bhailithe nó na próiseála breise a chomhlíonadh, is é sin ar feadh dhá bhliain ar a mhéad, ón uair a sholáthraíonn nó a chuireann na cuardaitheoirí poist a gcuid sonraí ar fáil ar ardán EURES nó ón uair a fuarthas d’fhoirm sonraí pearsanta mar an Pointe Nasctha Aonair ábhartha.

Mura bhfuil cuairt tugtha agat air ar feadh tréimhse dhá bhliain, scriosfar agus ní stórálfar aon sonraí.
Is féidir leat, mar chuardaitheoir poist, do chuntas a scriosadh ag am ar bith.

Má stóráiltear do phróifíl nó do phróifílí sa chóras agus mura ndéantar iad a nuashonrú nó a sheiceáil ar feadh tréimhse is faide ná sé seachtaine is fiche, ní bheidh rochtain ag fostóirí orthu a thuilleadh.

6. Conas a dhéanaimid do chuid sonraí pearsanta a chosaint agus a choimeád slán?

Stóráiltear na sonraí pearsanta ar fad atá i bhformáid leictreonach (ríomhphoist, doiciméid, bunachair sonraí, baisceanna sonraí uaslódáilte, etc.) ar fhreastalaithe an Údaráis Eorpaigh Saothair nó a chonraitheoirí.

Tá conraitheoirí ELA faoi cheangal clásal conarthach ar leith maidir le hoibríochtaí próiseála ar bith do chuid sonraí thar ceann ELA, agus tá siad faoi cheangal oibleagáidí rúndachta a thagann go díreach as an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí i mBallstáit an Aontais Eorpaigh (Rialachán (AE) 2016/679 maidir le “RGCS”).

Chun do shonraí pearsanta a chosaint, tá roinnt beart teicniúil agus eagraíochtúil curtha i bhfeidhm ag ELA. Áirítear i measc na mbeart teicniúil gníomhartha iomchuí chun dul i ngleic le slándáil ar líne, an baol a bhaineann le caillteanas sonraí, athrú sonraí nó rochtain neamhúdaraithe, ag cur san áireamh an baol a bhaineann leis an bpróiseáil agus an cineál sonraí pearsanta atá á bpróiseáil. Áirítear i measc na mbeart eagraíochtúil, rochtain theoranta ar shonraí pearsanta atá údaraithe díreach do dhaoine a bhfuil gá dlisteanach acu na sonraí pearsanta a bheith ar eolas acu chun críocha na hoibríochta próiseála seo.

7. Cé aige a bhfuil rochtain ar do chuid sonraí pearsanta agus cé dó a nochtar iad?

Cuirtear rochtain ar do shonraí pearsanta ar fáil don fhoireann ELA atá freagrach as an oibríocht phróiseála seo a dhéanamh agus don fhoireann údaraithe de réir an phrionsabail “riachtanais”. Cloíonn na baill foirne sin le comhaontuithe rúndachta reachtúla, agus nuair is gá, le comhaontuithe breise rúndachta.

Aistrithe sonraí idirnáisiúnta:

Má thoilíonn tú, aistreoidh an rialaitheoir do shonraí pearsanta chuig na páirtithe leasmhara ábhartha san Íoslainn, i Lichtinstéin, san Iorua agus san Eilvéis.

Aistreoidh an rialaitheoir do shonraí pearsanta bunaithe ar chinneadh leordhóthanachta ón gCoimisiún Eorpach don Eilvéis1.

Ní thabharfar an fhaisnéis a bhailímid d’aon tríú páirtí, ach amháin sa mhéid agus chun na críche sin, d’fhéadfadh sé go n-éileofaí orainn é sin a dhéanamh de réir dlí.

8. Céard iad na cearta atá agat agus conas is féidir leat iad a fheidhmiú?

Tá cearta sonracha agat mar “ábhar sonraí” faoi Chaibidil III (Airteagail 14-25) de Rialachán (AE) 2018/1725, go háirithe an ceart chun rochtain a fháil ar do shonraí pearsanta agus chun iad a cheartú i gcás go bhfuil do shonraí pearsanta míchruinn nó neamhiomlán. I gcás inarb infheidhme, tá an ceart agat do shonraí pearsanta a scriosadh, próiseáil do shonraí pearsanta a shrianadh, agóid a dhéanamh i gcoinne na próiseála, agus an ceart chun iniomparthacht sonraí.

Thoiligh tú do shonraí pearsanta a sholáthar don Rialaitheoir Sonraí le haghaidh na hoibríochta próiseála reatha. Is féidir leat do thoiliú a tharraingt siar am ar bith ach fógra a thabhairt don Rialaitheoir Sonraí. Ní dhéanfaidh an tarraingt siar difear do dhlíthiúlacht na próiseála a rinneadh sular tharraing tú siar an toiliú.

Is féidir leat do chearta a fheidhmiú trí theagmháil a dhéanamh leis an Rialaitheoir Sonraí, nó, i gcás easaontais, leis an Oifigeach Cosanta Sonraí. Más gá, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí freisin. Tá na sonraí teagmhála le fáil faoi Cheannteideal 9 thíos.

I gcás inar mian leat do chearta a fheidhmiú i gcomhthéacs oibríochta próiseála amháin nó roinnt oibríochtaí próiseála, déan cur síos orthu le do thoil (i.e. a dtagairt/a dtagairtí Taifid mar atá sonraithe faoi Cheannteideal 10) i d’iarratas.

9. Faisnéis teagmhála

An Rialaitheoir Sonraí

Más mian leat do chearta a fheidhmiú faoi Rialachán (AE) 2018/1725, nó má tá tuairimí, ceisteanna nó ábhair imní agat, nó más mian leat gearán a dhéanamh maidir le bailiú agus úsáid do shonraí pearsanta, ná bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh leis an Rialaitheoir Sonraí: euresatela [dot] europa [dot] eu (eures[at]ela[dot]europa[dot]eu).

Oifigeach Cosanta Sonraí (OCS) ELA

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Cosanta Sonraí (data-protectionatela [dot] europa [dot] eu (data-protection[at]ela[dot]europa[dot]eu)) maidir le saincheisteanna a bhaineann le próiseáil do shonraí pearsanta faoi Rialachán (AE) Uimh. 2018/1725.

An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí (MECS)

Tá an ceart agat dul ar iontaoibh (i.e. gearán a dhéanamh) an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí (edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)) má mheasann tú gur sáraíodh do chearta faoi Rialachán (AE) Uimh. 2018/1725 mar thoradh ar do shonraí pearsanta a bheith á bpróiseáil ag an Rialaitheoir Sonraí.

10. Cá bhfuil tuilleadh faisnéis mhionsonraithe le fáil?

Foilsíonn Oifigeach Cosanta Sonraí (OCS) ELA clár na n-oibríochtaí próiseála uile ar shonraí pearsanta atá déanta ag ELA ar oibríochtaí iad atá doiciméadaithe agus curtha in iúl dó. Is féidir leat teacht ar an gclár tríd an nasc seo a leanas a leanúint: https://www.ela.europa.eu/en/privacy-policy

Tá an oibríocht shonrach phróiseála seo curtha le clár poiblí an OCS agus tá an Tagairt taifid seo a leanas luaite leis: DPR-ELA-2022-0009 Líonra Eorpach Seirbhísí Fostaíochta (EURES).

Fonótaí

1 2000/518/CE: Cinneadh ón gCoimisiún an 26 Iúil 2000 de bhun Threoir 95/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cosaint leordhóthanach sonraí pearsanta arna soláthar san Eilvéis

Fostóirí

Tá eolas le fáil sa ráiteas príobháideachais seo faoi phróiseáil agus cosaint do shonraí pearsanta.

An oibríocht phróiseála: Líonra Eorpach Seirbhísí Fostaíochta (EURES)

An Rialaitheoir Sonraí: An tÚdarás Eorpach Saothair – Aonad Faisnéise agus EURES

Tagairt taifid: DPR-ELA-2022-0009

1. Réamhrá

Tá an tÚdarás Eorpach Saothair (“ELA” ina dhiaidh seo) tiomanta do do shonraí pearsanta a chosaint agus do do phríobháideachas a urramú. Déanann ELA sonraí pearsanta a bhailiú agus a phróiseáil a thuilleadh de bhun Rialachán (AE) Uimh. 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001).

Mínítear sa ráiteas príobháideachais seo an fáth a bpróiseálaimid do chuid sonraí pearsanta, an tslí a ndéanaimid na sonraí pearsanta ar fad a thugtar dúinn a bhailiú, a láimhseáil agus a chosaint, an chaoi a n-úsáidtear an fhaisnéis sin, agus na cearta atá agat maidir le do shonraí pearsanta. Sonraítear ann freisin sonraí teagmhála an Rialaitheora Sonraí atá freagrach agus lenar féidir leat do chearta a fheidhmiú, sonraí teagmhála an Oifigigh Cosanta Sonraí agus an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí.

An fhaisnéis maidir leis an oibríocht phróiseála “Líonra Eorpach Seirbhísí Fostaíochta (EURES): fostóirí” a dhéanann an tÚdarás Eorpach Saothair, an tAonad Faisnéise agus Aonad EURES.

2. Cén fáth agus cén chaoi a bpróiseálaimid do shonraí pearsanta?

Cuspóir na hoibríochta próiseála: Bailíonn agus úsáideann an tAonad Faisnéise agus EURES do chuid faisnéise pearsanta chun cabhrú le cuardaitheoirí poist agus fostóirí teacht ar a chéile ar fud na hEorpa. Clúdaíonn sé tíortha uile an Aontais Eorpaigh chomh maith leis an Íoslainn, Lichtinstéin, an Iorua agus an Eilvéis.

Cruthaítear líonra agus tairseach EURES le Rialachán (AE) 2016/589 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Aibreán 2016, “Rialachán EURES” agus tacaíonn an Oifig Eorpach Comhordúcháin (ECO) faoi bhainistiú an Údaráis Eorpaigh Saothair. Ainmníonn gach tír rannpháirteach (31 díobh) Oifig Náisiúnta Comhordúcháin (NCO), a mbíonn nasc ginearálta aici lena Seirbhísí Poiblí Fostaíochta (SPFanna) nó lena nAireacht Saothair.

Eolaire an líonra EURES

 1. ECO
  European Coordination Office

  The network is coordinated at European level, by the European Coordination Office, established within the European Labour Authority. ECO manages the EURES portal and the European Job Days web platform.

 2. NCO
  National Coordination Offices

  Each country member of the network has appointed a National Coordination Office for EURES, responsible for coordinating the national network of Members and Partners.

 3. EURES M&P
  EURES Members and Partners

  The services to jobseekers and employers are provided by EURES Members and Partners.

 4. PES
  Public employment services

  They play a specific role, as they are participating and providing services as EURES Members just as other Members. Besides PES, other employment services and organisations providing services to jobseekers and employers can also participate either as EURES Members or as EURES Partners. It depends of the kind of services they offer.

  A EURES Member provides the full range of EURES services whereas a EURES Partner has a more limited service offer, depending on the size of the organisation or the character of the other services it normally provides.

Ní úsáidfear do shonraí pearsanta le haghaidh cinnteoireacht uathoibrithe, próifíliú san áireamh.

3. Cad iad na forais dhlíthiúla ar a ndéanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil?

Déanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil mar, i gcomhréir le hAirteagal 5(1)(d) de Rialachán (AE) 2018/1725, tá toiliú tugtha agat do shonraí pearsanta a phróiseáil chun críoch sonrach amháin nó níos mó.

Ní phróiseálaimid catagóirí speisialta sonraí pearsanta, dá bhrí sin níl feidhm ag Airteagal 10 den Rialachán.

4. Céard iad na sonraí pearsanta a bhailímid agus a phróiseálaimid?

Bailíonn an tAonad Faisnéise agus EURES na catagóirí seo a leanas de shonraí pearsanta chun an oibríocht phróiseála seo a dhéanamh:

Fostóirí cláraithe:

 • Sonraí úsáideora fostóra chláraithe: Ainm agus seoladh na cuideachta, CBL nó uimhir chlárúcháin; ainm an teagmhálaí, seoladh, uimhir theileafóin, seoladh ríomhphoist, ainm úsáideora
 • Próifíl chuardaigh sábháilte ag fostóir cláraithe: Ainm na próifíle, minicíocht an fhógra, teanga, ríomhphost (réamhlíonta), na critéir chuardaigh a roghnaíodh
 • Iarrthóirí a sábháladh sa phróifíl fostóra chláraithe: Naisc le CVanna; stádas an phróisis (roghnach) agus trácht (roghnach).
 • Fiosrúcháin: Téacs na ceiste d’úsáideoir eile

Logaí:

Is féidir gníomhaíochtaí úsáideora a logáil freisin le haghaidh cosaint sonraí agus iniúchadh slándála, chun ransaitheoirí gréasáin a bhrath (mar shampla, líon na leathanach ar a mbreathnaítear laistigh de thréimhse ama ar leith).

I gcás mí-úsáid na faisnéise arna soláthar ag tairseach EURES, féadfaidh ELA imscrúdú a thionscnamh agus le tacaíocht ó na ONCanna, na bearta teicniúla agus eagrúcháin iomchuí a ghlacadh chun aon damáiste a d’fhéadfadh a bheith ann a sheachaint. Cumhdaítear an próiseas sin go sonrach sa Taifead thuas “DPR-ELA-2022-0044 Líonra Eorpach Seirbhísí Fostaíochta (EURES) d’Fhoireann EURES”.

Níl sé éigeantach sonraí pearsanta a sholáthar.

5. Cén fhad a choinnímid do shonraí pearsanta?

Ní choinníonn an tAonad Faisnéise agus EURES do shonraí pearsanta ach ar feadh an ama is gá chun an cuspóir bailithe nó próiseála breise a chomhlíonadh, is é sin le haghaidh 2 bliana.

Maidir le cuntais EURES nár tugadh cuairt orthu le dhá bhliain anuas, scriosfar iad agus ní stórálfar aon sonraí.

6. Conas a dhéanaimid do chuid sonraí pearsanta a chosaint agus a choimeád slán?

Stóráiltear na sonraí pearsanta ar fad atá i bhformáid leictreonach (ríomhphoist, doiciméid, bunachair sonraí, baisceanna sonraí uaslódáilte, etc.) ar fhreastalaithe an Údaráis Eorpaigh Saothair nó a chonraitheoirí.

Tá conraitheoirí ELA faoi cheangal clásal conarthach ar leith maidir le hoibríochtaí próiseála ar bith do chuid sonraí thar ceann ELA, agus tá siad faoi cheangal oibleagáidí rúndachta a thagann go díreach as an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí i mBallstáit an Aontais Eorpaigh (Rialachán (AE) 2016/679 maidir le “RGCS”).

Chun do shonraí pearsanta a chosaint, tá roinnt beart teicniúil agus eagraíochtúil curtha i bhfeidhm ag ELA. Áirítear i measc na mbeart teicniúil gníomhartha iomchuí chun dul i ngleic le slándáil ar líne, an baol a bhaineann le caillteanas sonraí, athrú sonraí nó rochtain neamhúdaraithe, ag cur san áireamh an baol a bhaineann leis an bpróiseáil agus an cineál sonraí pearsanta atá á bpróiseáil. Áirítear i measc na mbeart eagraíochtúil, rochtain theoranta ar shonraí pearsanta atá údaraithe díreach do dhaoine a bhfuil gá dlisteanach acu na sonraí pearsanta a bheith ar eolas acu chun críocha na hoibríochta próiseála seo.

7. Cé aige a bhfuil rochtain ar do chuid sonraí pearsanta agus cé dó a nochtar iad?

Cuirtear rochtain ar do shonraí pearsanta ar fáil don fhoireann ELA atá freagrach as an oibríocht phróiseála seo a dhéanamh agus don fhoireann údaraithe de réir an phrionsabail “riachtanais”. Cloíonn baill foirne den sórt sin le comhaontuithe reachtúla, agus nuair is gá, comhaontuithe rúndachta breise.

Aistrithe sonraí idirnáisiúnta:

Má thoilíonn tú, aistreoidh an rialaitheoir do shonraí pearsanta chuig na páirtithe leasmhara ábhartha san Íoslainn, i Lichtinstéin, san Iorua agus san Eilvéis.

Aistreoidh an rialaitheoir do shonraí pearsanta bunaithe ar chinneadh leordhóthanachta ón gCoimisiún Eorpach don Eilvéis1.

Ní thabharfar an teolas a bhailímid d’aon tríú páirtí, ach amháin a mhéid agus chun na críche a bhféadfadh an dlí a cheangal orainn a dhéanamh.

8. Céard iad na cearta atá agat agus conas is féidir leat iad a fheidhmiú?

Tá cearta sonracha agat mar “ábhar sonraí” faoi Chaibidil III (Airteagail 14-25) de Rialachán (AE) 2018/1725, go háirithe an ceart chun rochtain a fháil ar do shonraí pearsanta agus chun iad a cheartú i gcás go bhfuil do shonraí pearsanta míchruinn nó neamhiomlán. I gcás inarb infheidhme, tá an ceart agat do shonraí pearsanta a scriosadh, próiseáil do shonraí pearsanta a shrianadh, agóid a dhéanamh i gcoinne na próiseála, agus an ceart chun iniomparthacht sonraí.

Thoiligh tú do shonraí pearsanta a sholáthar don Rialaitheoir Sonraí le haghaidh na hoibríochta próiseála reatha. Is féidir leat do thoiliú a tharraingt siar am ar bith ach fógra a thabhairt don Rialaitheoir Sonraí. Ní dhéanfaidh an tarraingt siar difear do dhlíthiúlacht na próiseála a rinneadh sular tharraing tú siar an toiliú.

Is féidir leat do chearta a fheidhmiú trí theagmháil a dhéanamh leis an Rialaitheoir Sonraí, nó, i gcás easaontais, leis an Oifigeach Cosanta Sonraí. Más gá, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí freisin. Tá na sonraí teagmhála le fáil faoi Cheannteideal 9 thíos.

I gcás inar mian leat do chearta a fheidhmiú i gcomhthéacs oibríochta próiseála amháin nó roinnt oibríochtaí próiseála, déan cur síos orthu le do thoil (i.e. a dtagairt/a dtagairtí Taifid mar atá sonraithe faoi Cheannteideal 10) i d’iarratas.

9. Faisnéis teagmhála

An Rialaitheoir Sonraí

Más mian leat do chearta a fheidhmiú faoi Rialachán (AE) 2018/1725, nó má tá tuairimí, ceisteanna nó ábhair imní agat, nó más mian leat gearán a dhéanamh maidir le bailiú agus úsáid do shonraí pearsanta, ná bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh leis an Rialaitheoir Sonraí: euresatela [dot] europa [dot] eu (eures[at]ela[dot]europa[dot]eu).

Oifigeach Cosanta Sonraí (OCS) ELA

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Cosanta Sonraí (data-protectionatela [dot] europa [dot] eu (data-protection[at]ela[dot]europa[dot]eu)) maidir le saincheisteanna a bhaineann le próiseáil do shonraí pearsanta faoi Rialachán (AE) Uimh. 2018/1725.

An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí (MECS)

Tá an ceart agat dul ar iontaoibh (i.e. gearán a dhéanamh) an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí (edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)) má mheasann tú gur sáraíodh do chearta faoi Rialachán (AE) Uimh. 2018/1725 mar thoradh ar do shonraí pearsanta a bheith á bpróiseáil ag an Rialaitheoir Sonraí.

10. Cá bhfuil tuilleadh faisnéis mhionsonraithe le fáil?

Foilsíonn Oifigeach Cosanta Sonraí (OCS) ELA clár na n-oibríochtaí próiseála uile ar shonraí pearsanta atá déanta ag ELA ar oibríochtaí iad atá doiciméadaithe agus curtha in iúl dó. Is féidir leat teacht ar an gclár tríd an nasc seo a leanas a leanúint: https://www.ela.europa.eu/en/privacy-policy

Tá an oibríocht shonrach phróiseála seo curtha le clár poiblí an OCS agus tá an Tagairt taifid seo a leanas luaite leis: DPR-ELA-2022-0009 Líonra Eorpach Seirbhísí Fostaíochta (EURES) do chuardaitheoirí poist agus d’fhostóirí.

Fonótaí

1 2000/518/CE: Cinneadh ón gCoimisiún an 26 Iúil 2000 de bhun Threoir 95/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cosaint leordhóthanach sonraí pearsanta arna soláthar san Eilvéis