Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES (EURopean Employment Services)
Alt nuachta19 Feabhra 2021An tÚdarás Eorpach Saothair, Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus CuimsiúAm léitheoireachta: 4 nóiméad

Ceithre earnáil fostaíochta a bhfuil an-éileamh orthu mar thoradh ar phaindéim COVID-19

Tá paindéim COVID-19 freagrach as an-chur isteach agus rinne sí difear ollmhór don mhargadh saothair. Cé go bhfuil roinnt earnálacha thíos leis an ngéarchéim, tá a lán earnálacha eile ag baint leas aisti. Féach na ceithre earnáil fostaíochta is mó dár gcuid a bhfuil an-éileamh orthu mar thoradh ar an bpaindéim.  

Four job sectors in high demand as a result of the COVID-19 pandemic
EURES

Cúram sláinte

Tá tíortha san Eoraip agus ar fud an domhain ag brath go mór ar an earnáil sláinte fud fad na paindéime agus is dóigh go bhfásfaidh an earnáil sna blianta atá romhainn. Cé go mbeidh éileamh ann ar chúram sláinte go deo, is amhlaidh, de bharr na paindéime, gur athraíodh an tírdhreach cúram sláinte agus gur leagadh béim ar cé chomh tábhachtach is atá an cúram sláinte, rud a fhágann gur féidir tuilleadh post agus deiseanna a chruthú.

Is é an toradh a bheidh ar dhíriú nua a chur ar an gcúram sláinte tar éis na paindéime go ndéanfar infheistíochtaí i róil atá ann cheana agus i róil nua araon. Áirítear leo sin dochtúirí, cógaiseoirí, speisialtóirí i rianú ionfhabhtuithe, bainisteoirí ospidéil fhíorúil agus speisialtóirí i bpriontáil 3T. Toisc go bhfuil vacsaíní nua, saoráidí nua agus córais uathoibrithe nua á bhforbairt, beidh daoine a bhfuil scileanna nua acu ag teastáil ón tionscal.

An eolaíocht agus an nuálaíocht

Tháinig a lán ceisteanna eolaíocha nach bhfuiltear in ann freagra a thabhairt orthu go réidh as an bpaindéim, rud atá ag méadú an éilimh ar eolaithe agus ar thaighdeoirí. Ina theannta sin, tá níos mó airde á tarraingt ar an eolaíocht, ar an gcomhshaol agus ar an nuálaíocht de bharr na géarchéime. Tá ag méadú ar an líon daoine atá ag coinneáil ar an eolas faoi fhorbairtí eolaíocha, faoi éifeachtaí na cianoibre ar an gcomhshaol agus faoi na réitigh nua atá á gcruthú.

Beidh gairmithe amhail eolaithe bithleighis, bitheolaithe, innealtóirí ceimiceacha agus anailísithe sonraí ag teastáil tar éis na paindéime chun freagra a thabhairt ar na ceisteanna sin agus chun rannchuidiú le smaointe agus réitigh atá nua agus nuálach a fhorbairt sa todhchaí.

Teicneolaíocht faisnéise

Chuir an phaindéim dlús leis an réaltacht fhíorúil agus an intleacht shaorga a thabhairt isteach inár ngnáthshaol laethúil. Ós rud é go bhfuil cruinnithe, seomraí ranga agus siamsaíocht á n-aistriú go tapa chuig ardáin ar líne, tá an-éileamh ann ar an teicneolaíocht agus ar na daoine atá inniúil inti, agus ní dóigh go n-athrófar an scéal sin. Cuireadh a lán imeachtaí ar siúl ar líne le linn na paindéime toisc nach raibh aon rogha eile ann, ach tá sé cruthaithe go n-oibríonn an fhormáid sin go maith agus go bhfuil sí níos éifeachtúla leis ó thaobh costais agus ama de.

Táthar ag súil go leanfaidh teicneolaíocht na faisnéise ar aghaidh ag fás go tapa agus go dteastóidh éagsúlacht saineolaithe nua ina leith. Idir fhorbróirí bogearraí, ríomhchláraitheoirí, theicneoirí, shainchomhairleoirí slándála TF agus shainchomhairleoirí teicneolaíochta, tá an tionscal ina bhlianta tosaigh fós agus tá acmhainn fáis aige.

An chumarsáid dhigiteach

Táthar ag súil go bhfásfaidh an earnáil cumarsáide agus go n-athróidh sí de réir mar a chuirtear tuilleadh uirlisí digiteacha léi. Chuir an phaindéim dlús leis an úsáid atá á baint as an-chuid de na huirlisí sin, rud atá ag fágáil bearna scileanna sa dóigh ar cheart iad a oibriú agus a úsáid. Rud eile a d’eascair as paindéim COVID-19 is ea go bhfuil méadú as cuimse tagtha ar an líon daoine atá ag cianobair, rud a fhágann go mbaineann ríthábhacht leis an gcumarsáid dhigiteach.

Táthar ag súil go dtiocfaidh borradh tar éis phaindéim COVID-19 ar phoist mar shainchomhairleoirí cumarsáide, mar phleanálaithe imeachtaí ar líne, mar bhainisteoirí meán sóisialta agus mar phleanálaithe meán.

Tháinig paindéim COVID-19 chun cinn gan choinne agus bhí ar an margadh saothair aistriú chuig an timpeallacht nua agus oiriúnú di dá barr. Mar thoradh ar an bpaindéim, cuireadh dlús leis an digitiú agus leis an gcianobair agus leagadh béim ar an ngá atá ann le cúram sláinte, eolaíocht agus nuálaíocht, teicneolaíocht na faisnéise agus cumarsáid dhigiteach a fhorbairt agus le hinfheistiú sna réimsí sin.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi fhostaíocht a fháil tar éis na paindéime, féach na Leideanna ar dhóigheanna ar féidir leat tú féin a choinneáil ábhartha sa mhargadh fostaíochta tar éis na paindéime uainn.


Naisc ghaolmhara:

Leideanna ar dhóigheanna ar féidir leat tú féin a choinneáil ábhartha sa mhargadh fostaíochta tar éis na paindéime

 

Léigh tuilleadh:

Laethanta Fostaíochta Eorpacha

Drop’pin@EURES

Aimsigh Comhairleoirí EURES

Dálaí maireachtála agus oibre i dtíortha EURES

Bunachar Sonraí Post EURES

Seirbhísí EURES le haghaidh fostóirí

Féilire Imeachtaí EURES

Imeachtaí Ar Líne atá ag teacht aníos

EURES ar Facebook

EURES ar Twitter

EURES ar LinkedIn

Ábhair
 • Gnó / Fiontraíocht
 • Leideanna agus Moltaí
 • Nuacht an mhargaidh saothair/nuacht soghluaisteachta
 • Nuacht/tuarascálacha/staitisticí
Earnáil
 • Administrative and support service activities
 • Arts, entertainment and recreation
 • Education
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.