Prejsť na hlavný obsah
EURES

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov - Spravodajcovia siete EURES

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa uvádzajú informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov.

Spracovateľ údajov:

  • Európska sieť služieb zamestnanosti (EURES) pre uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľov
  • Európska sieť služieb zamestnanosti (EURES) pre zamestnancov siete EURES

Prevádzkovateľ: Európsky orgán práce – Oddelenie informácií a EURES

Referenčné označenie záznamu: DPR-ELA-2022-0009 a DPR-ELA-2022-0044

1. Úvod

Európsky orgán práce (ďalej len „ELA“) si kladie za záväzok chrániť osobné údaje a rešpektovať súkromie. ELA zhromažďuje a ďalej spracúva osobné údaje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov (ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001).

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa objasňuje, prečo vaše osobné údaje spracúvame, ako zhromažďujeme všetky poskytnuté osobné údaje, ako s nimi nakladáme a ako zabezpečujeme ich ochranu, ako tieto informácie používame a aké práva máte v súvislosti so svojimi osobnými údajmi. Uvádzajú sa v ňom aj kontaktné údaje príslušného prevádzkovateľa, u ktorého si môžete uplatniť svoje práva, zodpovednej osoby a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Informácie týkajúce sa spracovateľskej operácie „Európska sieť služieb zamestnanosti (EURES): spravodajcovia“ (European Network of Employment Services (EURES): Newsletters), ktorú vykonáva oddelenie pre informácie a sieť EURES Európskeho orgánu práce, sú uvedené ďalej.

2. Prečo a akým spôsobom spracúvame osobné údaje?

Účel spracovateľskej operácie: Oddelenie pre informácie a sieť EURES zhromažďuje a používa vaše osobné údaje na zasielanie relevantných správ o aktivitách siete EURES prostredníctvom osobitného spravodajcu:

  • zoznam adresátov spravodajcu EURES & you.

Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní ani profilovaní.

3. Na akom právnom základe spracúvame osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodov uvedených ďalej.

V prípade uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľov využívajúcich údaje:

V súlade s článkom 5 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2018/1725 ste udelili súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov.

V prípade používateľov siete EURES (zamestnanci siete EURES):

V súlade s článkom 5 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/1725 je spracúvanie potrebné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej inštitúcii alebo orgánu Únie.

Právny základ:

  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1149 z 20. júna 2019, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce.
  • V nariadení (EÚ) 2016/589 (ďalej len „nariadenie o sieti EURES“), konkrétne v kapitole III uvedeného nariadenia, sa vymedzuje účel spracúvania, konkrétne umožnenie priraďovania voľných pracovných miest k životopisom/profilom uchádzačov o zamestnanie, a stanovujú sa všeobecné podmienky spracúvania.
  • Ďalšie ustanovenia o spracúvaní údajov, konkrétne pokiaľ ide o úlohy a povinnosti rôznych strán zapojených do spracúvania, sa stanovujú vo vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2017/1257.

V prípade tejto konkrétnej spracovateľskej operácie osobitné kategórie osobných údajov nespracúvame, a preto sa článok 10 nariadenia (EÚ) 2018/1725 neuplatňuje.

4. Ktoré osobné údaje zhromažďujeme a ďalej spracúvame?

Na účely vykonania tejto spracovateľskej operácie oddelenie pre informácie a sieť EURES zhromažďuje ďalej uvedené kategórie osobných údajov.

V prípade samostatne registrovaných používateľov a používateľov siete EURES:

meno, priezvisko, krajina, typ subjektu (uchádzač o zamestnanie, zamestnávateľ, používateľ siete), e-mailová adresa a preferovaný jazyk.

V prípade neregistrovaných používateľov:

e-mail a preferovaný jazyk.

Uvedenie vašich osobných údajov nie je povinné.

V prípade používateľov siete EURES (zamestnanci siete EURES):

Vaše osobné údaje sme získali od konkrétneho národného úradu pre koordináciu EURES.

Uvedenie osobných údajov je povinné, ak je to potrebné na správu portálu EURES, a to podľa štruktúry vytvorenej nariadením o sieti EURES [nariadenie (EÚ) 2016/589], najmä článkom 12 ods. 4.

5. Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Oddelenie pre informácie a sieť EURES uchováva vaše osobné údaje len počas obdobia, ktoré je nevyhnutné na splnenie účelu zhromažďovania alebo ďalšieho spracovania, konkrétne dovtedy, kým sa používateľ neodhlási z odberu spravodajcu alebo nebude vymazaný zo zoznamu adresátov na základe toho, že nepotvrdil, že chce na uvedenom zozname zostať.

Dotknuté osoby sa môžu kedykoľvek obrátiť na oddelenie pre informácie a sieť EURES na adrese euresatela [dot] europa [dot] eu (eures[at]ela[dot]europa[dot]eu) a požiadať o vymazanie svojich údajov. V spravodajcovi bude vždy k dispozícii možnosť zrušiť odber a dotknuté osoby môžu kedykoľvek požiadať o vymazanie svojich údajov.

6. Ako chránime a zabezpečujeme osobné údaje?

Všetky osobné údaje v elektronickom formáte (e-maily, dokumenty, databázy, nahraté súbory údajov atď.) sú uložené buď na serveroch Európskeho orgánu práce, alebo na serveroch jeho dodávateľov.

Dodávatelia orgánu ELA sú viazaní osobitnou zmluvnou doložkou, ktorá sa vzťahuje na všetky operácie spracúvania údajov vykonávané v mene orgánu ELA, a povinnosťami zachovávania dôvernosti vyplývajúcimi zo všeobecného nariadenia o ochrane údajov v členských štátoch EÚ (ďalej len „ všeobecné nariadenie o ochrane údajov“, nariadenie (EÚ) 2016/679).

Orgán ELA zaviedol niekoľko technických a organizačných opatrení na ochranu osobných údajov. Súčasťou technických opatrení sú vhodné opatrenia na riešenie online bezpečnosti, rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu, pričom sa zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje spracúvanie a povaha spracúvaných osobných údajov. Súčasťou organizačných opatrení je obmedzenie prístupu k osobným údajom len pre oprávnené osoby, ktoré majú legitímnu potrebu poznať ich na účely tejto spracovateľskej operácie.

7. Kto má prístup k osobným údajom a komu sa poskytujú?

Prístup k osobným údajom majú zamestnanci orgánu ELA zodpovední za vykonávanie tejto spracovateľskej operácie a oprávnení zamestnanci podľa zásady „potreby poznať“. Zamestnanci sú viazaní zákonnými a, v prípade potreby, dodatočnými dohodami o mlčanlivosti.

Medzinárodné prenosy údajov:

V prípade uchádzačov o zamestnanie aj zamestnávateľov:

Ak ste súhlasili, prevádzkovateľ prenesie vaše osobné údaje príslušným zainteresovaným stranám na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a Švajčiarsku.

Prevádzkovateľ prenesie vaše osobné údaje na základe rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti pre Švajčiarsko1.

V prípade používateľov siete EURES (zamestnanci siete EURES):

Prevádzkovateľ prenesie vaše osobné údaje príslušným zainteresovaným stranám na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a vo Švajčiarsku.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, neposkytujeme žiadnej tretej strane, s výnimkou rozsahu, v akom to od nás vyžaduje zákon a účelu, na aký sa vyžaduje.

8. Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Ako „dotknutá osoba“ máte osobitné práva podľa kapitoly III (články 14 až 25) nariadenia (EÚ) 2018/1725, najmä právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu v prípade, že sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné. V prípade potreby máte právo na vymazanie svojich osobných údajov, obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, právo namietať proti spracovaniu a právo na prenosnosť údajov.

V prípade používateľov siete EURES (zamestnanci siete EURES):

Máte právo z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré sa zákonným spôsobom vykonáva podľa článku 5 ods. 1 písm. a).

V prípade uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľov využívajúcich údaje:

Súhlasili ste s poskytnutím osobných údajov oddeleniu pre informácie a sieť EURES na účely danej spracovateľskej operácie. Kedykoľvek môžete svoj súhlas odvolať tým, že to oznámite prevádzkovateľovi. Odvolanie neovplyvní zákonnosť spracovania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

Svoje práva si môžete uplatniť tak, že sa obrátite na prevádzkovateľa alebo v prípade sporu na zodpovednú osobu. V prípade potreby sa môžete obrátiť aj na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Príslušné kontaktné údaje sú uvedené v bode 9.

V prípade, že si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti s jednou alebo viacerými konkrétnymi spracovateľskými operáciami, opíšte ich vo svojej žiadosti (t. j. uveďte referenčné označenie záznamu, ako je to uvedené v bode 10).

9. Kontaktné údaje

Prevádzkovateľ

Ak chcete uplatniť svoje práva podľanariadenia (EÚ) 2018/1725 alebo ak máte pripomienky, otázky alebo obavy, prípadne ak chcete podať sťažnosť týkajúcu sa zhromažďovania a využívania vašich osobných údajov, neváhajte sa obrátiť na prevádzkovateľa: euresatela [dot] europa [dot] eu (eures[at]ela[dot]europa[dot]eu).

Zodpovedná osoba orgánu ELA

Pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, môžete sa obrátiť na zodpovednú osobu (data-protectionatela [dot] europa [dot] eu (data-protection[at]ela[dot]europa[dot]eu)).

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

Máte právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (t. j. podať sťažnosť) (edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)), ak sa domnievate, že v dôsledku spracovania osobných údajov prevádzkovateľom došlo k porušeniu práv podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725.

10. Kde nájdete podrobnejšie informácie?

Zodpovedná osoba orgánu ELA zverejňuje register všetkých spracovateľských operácií v spojitosti s osobnými údajmi zo strany orgánu, ktoré boli zdokumentované a ktoré mu boli oznámené. Prístup k registru je možný z tohto odkazu: https://www.ela.europa.eu/en/privacy-policy

Táto konkrétna spracovateľská operácia bola zahrnutá do verejného registra zodpovednej osoby pod týmto referenčným označením záznamu: DPR-ELA-2022-0009: Európska sieť služieb zamestnanosti (EURES) pre uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľov (European Network of Employment Services (EURES) for jobseekers and employers) a záznam DPR-ELA-2022-0044: Európska sieť služieb zamestnanosti (EURES) pre zamestnancov siete EURES ( European Network of Employment Services (EURES) for EURES Staff).

Poznámky pod čiarou

1 2000/518/ES: rozhodnutie Komisie z 26. júla 2000 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranej ochrane osobných údajov poskytovaných vo Švajčiarsku.