Direct la conținutul principal
EURES

Declarație privind protecția datelor - Buletinele de informare EURES

Această declarație de confidențialitate prezintă informații privind prelucrarea și protecția datelor dvs. cu caracter personal.

Operațiune de prelucrare:

  • Rețeaua europeană a serviciilor de ocupare a forței de muncă (EURES) pentru solicitanții de locuri de muncă și pentru angajatori
  • Rețeaua europeană a serviciilor de ocupare a forței de muncă (EURES) pentru personalul EURES

Operator de date: Autoritatea Europeană a Muncii – Unitatea „Informare și EURES”

Referința registrului: DPR-ELA-2022- 0009 și DPR-ELA-2022-0044

1. Introducere

Autoritatea Europeană a Muncii (denumită în continuare „ELA”) s-a angajat să protejeze datele dumneavoastră cu caracter personal și să respecte confidențialitatea în acest sens. ELA colectează și prelucrează suplimentar date cu caracter personal în temeiul Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date [de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001].

Declarația de confidențialitate explică motivul prelucrării datelor dumneavoastră personale, modul în care colectăm, gestionăm și asigurăm protecția tuturor datelor cu caracter personal furnizate, modul în care sunt utilizate informațiile respective și drepturile de care beneficiați în privința datelor dumneavoastră personale. În declarație se specifică și detaliile de contact ale operatorului de date față de care vă puteți exercita drepturile, ale responsabilului cu protecția datelor și ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Informațiile referitoare la operațiunea de prelucrare „Rețeaua europeană a serviciilor de ocupare a forței de muncă (EURES): Buletine de informare” realizată de Autoritatea Europeană a Muncii, unitatea Informare și EURES, sunt prezentate mai jos.

2. Din ce motiv și în ce mod prelucrăm datele dvs. cu caracter personal?

Scopul operațiunii de prelucrare: Unitatea Informare și EURES colectează și utilizează informațiile dumneavoastră personale pentru a trimite știri relevante despre activitățile EURES printr-un buletin de informare specific:

  • Lista de corespondență a buletinului de informare EURES & you.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi folosite pentru decizii bazate pe prelucrare automată și nici pentru a crea profiluri.

3. Care sunt temeiurile juridice în baza cărora prelucrăm datele dvs. cu caracter personal?

Prelucrăm datele dumneavoastră personale deoarece:

Pentru solicitanți de locuri de muncă și pentru angajatorii de date:

Conform articolului 5 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2018/1725, v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

Pentru utilizatorii rețelei EURES (personalul EURES):

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal deoarece, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2018/1725, prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestită instituția sau organul Uniunii.

Temei legal:

  • Articolul 7 din Regulamentul (UE) 2019/1149 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 de instituire a unei Autorități Europene a Muncii
  • Regulamentul (UE) 2016/589, „Regulamentul EURES”, și în special capitolul III al acestuia, definește scopul prelucrării, și anume de a permite corelarea locurilor de muncă vacante cu CV-urile/profilurile solicitanților de locuri de muncă și stabilește condițiile generale deprelucrare.
  • Dispozițiile suplimentare privind prelucrarea datelor, în special privind rolurile și responsabilitățile diferitelor părți implicate în prelucrare, sunt prevăzute în Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1257 a Comisiei.

Pentru această operațiune de prelucrare specifică, nu prelucrăm categorii speciale de date cu caracter personal, prin urmare, articolul 10 din Regulamentul (UE) 2018/1725 nu se aplică.

4. Ce date cu caracter personal colectăm și prelucrăm suplimentar?

Pentru realizarea acestei operațiuni de prelucrare, unitatea Informare și EURES colectează următoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru utilizatorii autoînregistrați și utilizatorii rețelei EURES:

Numele, prenumele, țara, tipul de actor (solicitant de loc de loc de muncă, angajator, utilizator al rețelei), adresa de e-mail și limba preferată.

Pentru utilizatorii neînregistrați:

Adresa de e-mail și limba preferată.

Furnizarea de date cu caracter personal nu este obligatorie.

Pentru utilizatorii rețelei EURES (personalul EURES):

Am obținut datele dumneavoastră cu caracter personal de la biroul național de coordonare EURES respectiv.

Furnizarea de date cu caracter personal este obligatorie, în măsura în care este necesară pentru gestionarea portalului EURES, în conformitate cu structura creată de Regulamentul EURES [Regulamentul (UE) 2016/589], în special articolul 12 alineatul (4).

5. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

Unitatea Informare și EURES păstrează datele dumneavoastră cu caracter personal numai pentru perioada necesară îndeplinirii scopului colectării sau prelucrării suplimentare, și anume până când un utilizator se dezabonează sau este șters după ce nu a confirmat că dorește să rămână pe listă.

Persoanele vizate pot contacta oricând unitatea Informare și EURES la adresa euresatela [dot] europa [dot] eu (eures[at]ela[dot]europa[dot]eu) și pot solicita ștergerea datelor lor. În buletinul de informare, opțiunea de dezabonare va fi întotdeauna disponibilă, iar persoanele vizate pot solicita oricând ștergerea datelor lor.

6. Cum asigurăm protecția datelor dvs. cu caracter personal?

Toate datele cu caracter personal în format electronic (e-mailuri, documente, baze de date, loturi de date încărcate etc.) se stochează pe serverele Autorității Europene a Muncii sau pe cele ale contractanților săi.

Contractanții ELA sunt obligați să respecte o clauză contractuală specifică pentru orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră în numele ELA, precum și obligațiile privind confidențialitatea care derivă în mod direct din Regulamentul general privind protecția datelor în statele membre ale UE [Regulamentul (UE) 2016/679 – „RGPD”].

Pentru a vă proteja datele cu caracter personal, ELA a instituit o serie de măsuri tehnice și organizatorice. Măsurile tehnice se referă la acțiuni corespunzătoare de asigurare a securității online, de combatere a riscului referitor la pierderea de date, modificarea datelor sau accesul neautorizat, ținându-se seama de riscul pe care îl presupune prelucrarea și de natura datelor cu caracter personal prelucrate. Măsurile organizatorice se referă la restricționarea accesului la datele cu caracter personal, acesta fiind acordat numai persoanelor autorizate care au nevoia legitimă de a ști, în scopul operațiunii de prelucrare respective.

7. Cine are acces la datele dvs. cu caracter personal și cui îi sunt divulgate acestea?

Accesul la datele dumneavoastră personale este furnizat personalului ELA responsabil cu efectuarea acestei operațiuni de prelucrare și personalului autorizat potrivit principiului „nevoii de a ști”. Personalul în cauză respectă acordurile de confidențialitate prevăzute de lege, precum și alte acorduri de confidențialitate, după caz.

Transferuri internaționale de date

Pentru solicitanții de locuri de muncă și pentru angajatori:

Dacă v-ați dat acordul, operatorul va transfera datele dumneavoastră cu caracter personal părților interesate relevante din Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

Operatorul va transfera datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza unei decizii a Comisiei Europene privind caracterul adecvat al nivelului de protecție pentru Elveția1.

Pentru utilizatorii rețelei EURES (personalul EURES):

Operatorul va transfera datele dumneavoastră personale către părțile interesate relevante din Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

Informațiile pe care le colectăm nu vor fi furnizate niciunui terț, cu excepția cazului în care acest lucru ne este solicitat prin lege și numai în scopul respectiv.

8. Care sunt drepturile dvs. și cum puteți să le exercitați?

În calitate de „persoană vizată”, aveți drepturi specifice în temeiul capitolului III (articolele 14-25) din Regulamentul (UE) 2018/1725, în special dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal și rectificarea lor în cazul în care acestea sunt inexacte sau incomplete. După caz, aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul de a vă opune prelucrării și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru utilizatorii rețelei EURES (personalul EURES):

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal care se desfășoară legal în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (a), pe baza unor motive legate de situația dumneavoastră particulară.

Pentru solicitanții de locuri de muncă și pentru angajatorii de date:

Ați fost de acord ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie furnizate unității Informare și EURES în vederea prezentei operațiuni de prelucrare. Puteți să vă retrageți consimțământul oricând, printr-o notificare adresată operatorului de date. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragere.

Pentru a vă exercita drepturile, puteți contacta operatorul de date, respectiv responsabilul cu protecția datelor, în caz de conflict. Dacă este necesar, puteți să vă adresați și Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Datele lor de contact se găsesc la punctul 9 de mai jos.

În cazul în care doriți să vă exercitați drepturile în contextul uneia sau mai multor operațiuni de prelucrare specifice, vă rugăm să furnizați în cererea dumneavoastră și descrierea lor (mai exact referința registrului, așa cum se menționează la punctul 10 de mai jos).

9. Informații de contact

Operatorul de date

Dacă doriți să vă exercitați drepturile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 sau dacă aveți observații, întrebări sau nelămuriri sau doriți să depuneți o plângere cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, nu ezitați să contactați operatorul de date: euresatela [dot] europa [dot] eu (eures[at]ela[dot]europa[dot]eu).

Responsabilul cu protecția datelor al ELA

Conform Regulamentului (UE) 2018/1725, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor (data-protectionatela [dot] europa [dot] eu (data-protection[at]ela[dot]europa[dot]eu)) cu privire la chestiuni legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)

În cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră prevăzute în Regulamentul (UE) 2018/1725 au fost încălcate în urma prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către operatorul de date, aveți dreptul de a apela (depunând o plângere) la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)).

10. Unde puteți găsi informații mai detaliate?

Responsabilul cu protecția datelor al ELA publică un registru cu toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de ELA care au fost documentate și notificate. Puteți accesa registrul la următorul link: https://www.ela.europa.eu/en/privacy-policy

Această operațiune de prelucrare specifică a fost inclusă în registrul public al responsabilului cu protecția datelor cu următoarea referință a registrului: DPR-ELA-2022-0009 Rețeaua europeană a serviciilor de ocupare a forței de muncă (EURES) pentru solicitanții de locuri de muncă și angajatori și registrul DPR-ELA-2022-0044 Rețeaua europeană a serviciilor de ocupare a forței de muncă (EURES) pentru personalul EURES.

Note de subsol

1 2000/518/CE: Decizia Comisiei din 26 iulie 2000 în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind nivelul adecvat de protecție a datelor cu caracter personal asigurat în Elveția