Direct naar de inhoud
EURES (EURopean Employment Services)

Verklaring inzake gegevensbescherming - EURES Nieuwsbrieven

Deze privacyverklaring verschaft informatie over de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.

Verwerkingsactiviteit:

  • Europees netwerk van diensten voor de arbeidsvoorziening (EURES) voor werkzoekenden en werkgevers
  • Europees netwerk van diensten voor de arbeidsvoorziening (EURES) voor EURES-personeel

Verwerkingsverantwoordelijke: Europese Arbeidsautoriteit – Eenheid Informatie en Eures

Kenmerk: document DPR-ELA-2022- 0009 en document DPR-ELA-2022-0044

1. Inleiding

De Europese Arbeidsautoriteit (hierna: “de ELA”) wil uw persoonsgegevens beschermen en uw privacy respecteren. De ELA verzamelt en verwerkt persoonsgegevens op grond van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd waarom we uw persoonsgegevens verwerken, hoe we ze verzamelen en behandelen en hoe we de bescherming van alle verkregen persoonsgegevens garanderen, hoe die informatie wordt gebruikt en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens. Ook bevat dit document de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke bij wie u uw rechten kunt uitoefenen, de functionaris voor gegevensbescherming en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

De informatie met betrekking tot de verwerkingsactiviteit “Europees netwerk van diensten voor de arbeidsvoorziening (EURES): Nieuwsbrieven, uitgegeven door de Europese Arbeidsautoriteit, de eenheid Voorlichting en EURES, worden hieronder weergegeven.

2. Waarom en hoe verwerken we uw persoonsgegevens?

Doel van de verwerkingsactiviteit: de eenheid Informatie en EURES verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om relevant nieuws over EURES-activiteiten te versturen via een specifieke nieuwsbrief:

  • EURES & u Nieuwsbrief mailinglijst.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering.

3. Op welke juridische gronden verwerken we uw persoonsgegevens?

Wat betreft werkzoekenden en gegevenswerkgevers:

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u overeenkomstig artikel 5, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2018/1725 toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doelen.

Wat betreft de gebruikers van het EURES-netwerk (EURES-personeel):

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dat overeenkomstig artikel 5, lid 1, punt a), van Verordening (EU) 2018/1725 noodzakelijk is voor de vervulling van een taak in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de instelling of het orgaan van de Unie is verleend.

Rechtsgrond:

  • Artikel 7 van Verordening (EU) 2019/1149 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit.
  • In Verordening (EU) 2016/589 (de “EURES-verordening”), en met name in Hoofdstuk III, wordt het doel van de verwerking omschreven, namelijk matching van vacatures, cv’s en profielen van werkzoekenden mogelijk maken, en worden de algemene voorwaarden uiteengezet waaraan de verwerking moet voldoen.
  • Nadere bepalingen inzake de gegevensverwerking, in het bijzonder betreffende de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende bij de verwerking betrokken partijen, zijn neergelegd in Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1257 van de Commissie.

Voor deze specifieke verwerking verwerken wij geen bijzondere categorieën persoonsgegevens, zodat artikel 10 van Verordening (EU) 2018/1725 niet van toepassing is.

4. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

Voor de uitvoering van deze verwerkingsactiviteit verzamelt de eenheid Informatie en EURES de volgende categorieën persoonsgegevens:

Wat betreft zelfgeregistreerde gebruikers en gebruikers van het EURES-netwerk:

Voornaam, achternaam, land, type actor (werkzoekende, werkgever, netwerkgebruiker) e-mailadres en voorkeurstaal.

Wat betreft niet-geregistreerde gebruikers:

E-mail en voorkeurstaal.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht.

Wat betreft de gebruikers van het EURES-netwerk (EURES-personeel):

Wij hebben uw persoonsgegevens verkregen van het specifieke nationale coördinatiebureau van EURES.

Het verstrekken van persoonsgegevens is verplicht, aangezien dit nodig is voor het beheer van het EURES-portaal, volgens de structuur die is gecreëerd door de EURES-verordening (Verordening (EU) 2016/589), met name artikel 12, lid 4.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De eenheid Informatie en EURES bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verzameling of verdere verwerking, namelijk totdat een gebruiker zich uitschrijft of wordt gewist nadat hij niet heeft bevestigd dat de gebruiker op de lijst wil blijven staan.

Betrokkenen kunnen te allen tijde contact opnemen met de eenheid Informatie en EURES op euresatela [dot] europa [dot] eu (eures[at]ela[dot]europa[dot]eu) en verzoeken om verwijdering van hun gegevens. In de nieuwsbrief zal de optie om zich uit te schrijven altijd beschikbaar zijn en betrokkenen kunnen op elk moment vragen om hun gegevens te verwijderen.

6. Hoe worden uw persoonsgegevens door ons beschermd en beveiligd?

Alle persoonsgegevens in elektronische vorm (e-mails, documenten, databases, geüploade gegevensreeksen enz.) worden opgeslagen op de servers van de Europese Arbeidsautoriteit of haar opdrachtnemers.

De opdrachtnemers van de ELA zijn gebonden aan een specifieke contractuele clausule voor elke verwerkingsactiviteit met betrekking tot uw gegevens namens de ELA en door de geheimhoudingsplicht die rechtstreeks voortvloeit uit de algemene verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG” , Verordening (EU) 2016/679) in de EU-lidstaten.

Om uw persoonsgegevens te beschermen, heeft de ELA een aantal technische en organisatorische maatregelen getroffen. De technische maatregelen omvatten passende stappen met betrekking tot onlinebeveiliging, het risico op gegevensverlies, wijziging van gegevens of ongeoorloofde toegang, rekening houdend met de risico’s van de verwerking en de aard van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Tot de organisatorische maatregelen behoort onder meer het beperken van de toegang tot persoonsgegevens tot uitsluitend de bevoegde personen die deze gegevens nodig hebben voor de verwerking.

7. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en aan wie worden uw persoonsgegevens bekendgemaakt?

Toegang tot uw persoonsgegevens wordt verleend aan het personeel van de ELA dat verantwoordelijk is voor de verwerking en aan bevoegd personeel volgens noodzaak van kennisneming. Deze medewerkers zijn gebonden aan wettelijke en, zo nodig, aanvullende vertrouwelijkheidsovereenkomsten.

Internationale gegevensoverdrachten:

Wat betreft werkzoekenden en werkgevers

Als u hiermee hebt ingestemd, zal de controller uw persoonsgegevens overdragen aan de relevante belanghebbenden in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal uw persoonsgegevens doorgeven op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor Zwitserland1.

Wat betreft de gebruikers van het EURES-netwerk (EURES-personeel):
De verwerkingsverantwoordelijke zal uw persoonsgegevens doorgeven aan de relevante belanghebbenden in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

Wij geven geen verzamelde informatie door aan derden, tenzij en voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

Als “betrokkene” hebt u bepaalde rechten in het kader van hoofdstuk III (artikelen 14-25) van Verordening (EU) 2018/1725, met name het recht om inzage te verkrijgen in uw persoonsgegevens en deze te rectificeren indien zij onjuist of onvolledig zijn. In voorkomend geval hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen, de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bezwaar te maken tegen de verwerking en de gegevens over te dragen.

Wat betreft de gebruikers van het EURES-netwerk (EURES-personeel):

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die rechtmatig gebeurt op basis van artikel 5, lid 1, punt a), om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

Wat betreft werkzoekenden en gegevenswerkgevers:

U hebt ermee ingestemd uw persoonsgegevens aan de eenheid Informatie en EURES van de Europese Arbeidsautoriteit te verstrekken ten behoeve van de onderhavige verwerkingsactiviteit. U kunt uw toestemming elk moment intrekken door de verwerkingsverantwoordelijke daarvan in kennis te stellen. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is verricht voordat u uw toestemming introk.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke of in geval van een geschil met de functionaris voor gegevensbescherming. Indien nodig kunt u zich ook wenden tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. De contactgegevens van deze instanties vindt u onder punt 9.

ndien u uw rechten wilt uitoefenen in het kader van een of meerdere specifieke verwerkingsactiviteiten, geef er dan een beschrijving van (d.w.z. hun kenmerk(en) zoals gespecificeerd onder punt 10) in uw verzoek.

9. Contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke

Als u uw rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 wilt uitoefenen, als u opmerkingen, vragen of zorgen hebt, of als u een klacht wilt indienen over de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke: euresatela [dot] europa [dot] eu (eures[at]ela[dot]europa[dot]eu).

De functionaris voor gegevensbescherming van de ELA

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (data-protectionatela [dot] europa [dot] eu (data-protection[at]ela[dot]europa[dot]eu)) over kwesties met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725.

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)

U hebt het recht een beroep te doen op (d.w.z. een klacht in te dienen bij) de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)) als u meent dat er inbreuk is gemaakt op uw rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 ials gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke.

10. Waar vindt u gedetailleerdere informatie?

Het register van alle verwerkingsactiviteiten van de ELA met betrekking tot persoonsgegevens wordt bekendgemaakt door de functionaris voor gegevensbescherming van de ELA. Deze verwerkingsactiviteiten zijn bijgehouden en aan hem doorgegeven. U hebt toegang tot het register via de volgende link: https://www.ela.europa.eu/en/privacy-policy

Deze specifieke verwerkingsactiviteit is in het openbare register van de functionaris voor gegevensbescherming opgenomen met het volgende kenmerk: document DPR-ELA-2022 - 0009 Europees netwerk van diensten voor de arbeidsvoorziening (EURES) voor werkzoekenden en werkgevers en document DPR-ELA-2022-0044 Europees netwerk van diensten voor de arbeidsvoorziening (EURES) voor EURES-personeel.

Voetnoten

1 2000/518/EG: Besluit van de Commissie van 26 juli 2000 overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, over de passende bescherming van persoonsgegevens die in Zwitserland worden verstrekt