Glavni sadržaj
EURES (EURopean Employment Services)

Izjava o zaštiti podataka - Bilteni EURES-a

U ovoj se izjavi o privatnosti navode informacije o obradi i zaštiti vaših osobnih podataka.

Postupak obrade:

  • Europska mreža službi za zapošljavanje (EURES) za tražitelje posla i poslodavce
  • Europska mreža službi za zapošljavanje (EURES) za osoblje EURES-a

Voditelj obrade: Europsko nadzorno tijelo za rad - Odjel za informacije i portal EURES

Referentni brojevi evidencija: DPR-ELA-2022-0009 i DPR-ELA-2022-0044

1. Uvod

Europsko nadzorno tijelo za rad (u nastavku „ELA”) brine se o zaštiti vaših osobnih podataka i poštovanju vaše privatnosti. Europsko nadzorno tijelo za rad prikuplja i potom obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725, Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka (kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 45/2001).

U ovoj izjavi o zaštiti privatnosti objašnjava se zbog kojih razloga obrađujemo vaše osobne podatke, kako ih prikupljamo i kako postupamo sa svim prikupljenim osobnim podatcima i jamčimo njihovu zaštitu, na koji se način ti podatci upotrebljavaju i koja su vaša prava u pogledu osobnih podataka. Navode se i podatci za kontakt nadležnog voditelja obrade kojem se možete obratiti da biste ostvarili svoja prava, službenika za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

U nastavku su navedene informacije o postupku obrade „Europska mreža službi za zapošljavanje (EURES): Bilteni” koji je provelo Europsko nadzorno tijelo za rad, Odjel za informacije i portal EURES.

2. Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?

Svrha postupka obrade: Odjel za informacije i portal EURES prikuplja i upotrebljava vaše osobne podatke radi slanja relevantnih vijesti o aktivnostima EURES-a putem posebnog biltena:

  • Popis primatelja Biltena EURES i vi.

Vaši osobni podatci neće se upotrebljavati za automatizirano donošenje odluka, uključujući izradu profila.

3. Na temelju koje pravne osnove obrađujemo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo zbog sljedećih razloga:

Za tražitelje posla i poslodavce:

U skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) 2018/1725 dali ste privolu za obradu vaših osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha.

Za korisnike mreže EURES (osoblje EURES-a):

U skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) 2018/1725 obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene instituciji ili tijelu Unije.

Pravna osnova:

  • Uredba (EU) 2019/1149 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad.
  • U Uredbi (EU) 2016/589 („Uredba o EURES-u”), a posebno njezinom poglavlju III., definiraju se svrhe obrade podataka, odnosno omogućavanje povezivanja slobodnih radnih mjesta sa životopisima / profilima tražitelja posla, te se utvrđuju opći uvjeti obrade.
  • Dodatne odredbe o obradi podataka, posebno one koje se odnose na uloge i odgovornosti različitih strana uključenih u obradu, utvrđene su u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2017/1257.

Za ovaj konkretan postupak obrade ne obrađujemo posebne kategorije osobnih podataka, pa se stoga ne primjenjuje članak 10. Uredbe (EU) 2018/1725.

4. Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?

Kako bi mogao provesti ovu obradu podataka, Odjel za informacije i portal EURES prikuplja sljedeće kategorije osobnih podataka:

Za samostalno registrirane korisnike i korisnike mreže EURES:

Ime, prezime, zemlja, vrsta subjekta (tražitelj posla, poslodavac, korisnik mreže) e-adresa i željeni jezik.

Za neregistrirane korisnike:

E-adresa i preferirani jezik.

Pružanje osobnih podataka nije obvezno.

Za korisnike mreže EURES (osoblje EURES-a):

Vaše osobne podatke dobili smo od posebnog nacionalnog koordinacijskog ureda EURES-a.

Pružanje osobnih podataka obvezno je, prema potrebi, za upravljanje portalom EURES, u skladu sa strukturom uspostavljenom Uredbom o EURES-u (Uredba (EU) 2016/589), a posebno člankom 12. stavkom 4.

5. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Odjel za informacije i portal EURES čuva vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjavanje svrhe prikupljanja ili daljnje obrade, odnosno dok korisnik ne otkaže pretplatu ili se izbriše nakon što nije potvrdio da želi ostati na popisu.

Ispitanici se u svakom trenutku mogu obratiti Odjelu za informacije i portalu EURES na euresatela [dot] europa [dot] eu (eures[at]ela[dot]europa[dot]eu) i zatražiti brisanje svojih podataka. U biltenu će uvijek biti dostupna mogućnost otkazivanja pretplate, a ispitanici u svakom trenutku mogu zatražiti brisanje svojih podataka.

6. Kako štitimo i čuvamo vaše osobne podatke?

Svi osobni podatci u elektroničkom obliku (e-poruke, dokumenti, baze podataka, učitani skupovi podataka itd.) pohranjuju se na poslužiteljima Europskog nadzornog tijela za rad ili njegovih vanjskih suradnika.

Vanjski suradnici Europskog nadzornog tijela za rad vezani su posebnom ugovornom odredbom pri svakoj obradi vaših podataka u ime Europskog nadzornog tijela za rad te obvezama u pogledu povjerljivosti koje proizlaze izravno iz Opće uredbe o zaštiti podataka u državama članicama EU-a („GDPR”, Uredba (EU) 2016/679).

Radi zaštite vaših osobnih podataka Europsko nadzorno tijelo za rad uvelo je brojne tehničke i organizacijske mjere. Tehničke mjere uključuju odgovarajuće radnje za rješavanje pitanja sigurnosti na internetu, sprječavanje rizika od gubitka podataka, izmjene podataka ili neovlaštenog pristupa te razmatranje rizika obrade podataka i prirode osobnih podataka koji se obrađuju. Organizacijske mjere uključuju ograničavanje pristupa osobnim podatcima isključivo na ovlaštene osobe kojima su ti podatci opravdano potrebni u izvršavanju ovog postupka obrade.

7. Tko ima pristup vašim osobnim podatcima i kome se oni otkrivaju?

Pristup vašim osobnim podatcima omogućen je osoblju Europskog nadzornog tijela za rad odgovornom za provođenje ovog postupka obrade i ovlaštenom osoblju prema načelu nužnosti pristupa podatcima. U svom se radu navedeno osoblje pridržava zakonskih sporazuma te, prema potrebi, dodatnih sporazuma o povjerljivosti.

Međunarodni prijenosi podataka:

Za tražitelje posla i poslodavce:

Ako ste se složili, voditelj obrade izvršit će prijenos vaših osobnih podataka relevantnim dionicima na Islandu, u Lihtenštajnu, Norveškoj i Švicarskoj.

Voditelj obrade izvršit će prijenos vaših osobnih podataka na temelju odluke o primjerenosti za Švicarsku koju je donijela Europska komisija1.

Za korisnike mreže EURES (osoblje EURES-a):

Voditelj obrade izvršit će prijenos vaših osobnih podataka relevantnim dionicima na Islandu, u Lihtenštajnu, Norveškoj i Švicarskoj.

Podatci koje prikupljamo neće biti dani trećoj strani, osim u mjeri u kojoj i u svrhu za koju se to može od nas zahtijevati u skladu sa zakonom.

8. Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Kao „ispitanik” imate posebna prava u skladu s poglavljem III. (člancima od 14. do 25.) Uredbe (EU) 2018/1725, i to pravo na pristup svojim osobnim podatcima i njihov ispravak u slučaju da su vaši osobni podatci netočni ili nepotpuni. Ako je primjenjivo, imate pravo izbrisati svoje osobne podatke, ograničiti obradu svojih osobnih podataka, uložiti prigovor na obradu i pravo na prenosivost podataka.

Za korisnike mreže EURES (osoblje EURES-a):

Imate pravo uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka, koja se zakonito provodi na temelju članka 5. stavka 1. točke (a), iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju.

Za tražitelje posla i poslodavce:

Dali ste privolu za pružanje osobnih podataka Odjelu za informacije i portal EURES, u svrhu ovog postupka obrade. Svoju privolu možete povući u bilo kojem trenutku obavještavanjem voditelja obrade. Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade provedene prije nego što ste povukli privolu.

Svoja prava možete ostvariti obraćanjem voditelju obrade ili, u slučaju spora, službeniku za zaštitu podataka. Po potrebi se možete obratiti i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Njihove informacije za kontakt navedene su u odjeljku 9. u nastavku.

Ako želite ostvariti svoja prava u pogledu jednog ili više konkretnih postupaka obrade, u svojem zahtjevu navedite informacije o njima (odnosno referentni broj evidencije naveden u odjeljku 10. u nastavku).

9. Informacije za kontakt

Voditelj obrade

Ako želite ostvariti svoja prava iz Uredbe (EU) 2018/1725, ako imate komentara, pitanja ili nedoumica ili ako želite podnijeti pritužbu u vezi s prikupljanjem i upotrebom svojih osobnih podataka, slobodno se obratite voditelju obrade: euresatela [dot] europa [dot] eu (eures[at]ela[dot]europa[dot]eu).

Službenik za zaštitu podataka Europskog nadzornog tijela za rad

Službeniku za zaštitu podataka (data-protectionatela [dot] europa [dot] eu (data-protection[at]ela[dot]europa[dot]eu)) možete se obratiti u pogledu pitanja povezanih s obradom vaših osobnih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725.

Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS)

Imate pravo obratiti se (odnosno podnijeti pritužbu) Europskom nadzorniku za zaštitu osobnih podataka (edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)) ako smatrate da su obradom vaših osobnih podataka koju je izvršio voditelj obrade povrijeđena vaša prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725.

10. Gdje se može pronaći više informacija?

Službenik za zaštitu podataka Europskog nadzornog tijela za rad objavljuje registar svih postupaka obrade osobnih podataka u Europskom nadzornom tijelu za rad, a koji su evidentirani i koji su mu prijavljeni. Registru možete pristupiti preko sljedeće poveznice: https://www.ela.europa.eu/en/privacy-policy

Ovaj postupak obrade upisan je u javni registar službenika za zaštitu podataka pod sljedećim referentnim brojevima evidencija: DPR-ELA-2022-0009 Europska mreža službi za zapošljavanje (EURES) za tražitelje posla i poslodavce i DPR-ELA-2022-0044 Europska mreža službi za zapošljavanje (EURES) za osoblje EURES-a.

Fusnote

1 2000/518/EZ: Odluka Komisije od 26. srpnja 2000. sukladno Direktivi 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o odgovarajućoj zaštiti osobnih podataka koja postoji u Švicarskoj