Põhisisu juurde
EURES (EURopean Employment Services)

Isikuandmete kaitse avaldus - EURESe infolehed

Selles isikuandmete kaitse avalduses esitatakse teave isikuandmete töötlemise ja kaitse kohta.

Töötlemistoiming: 

  • Euroopa tööturuasutuste võrgustik (EURES) tööotsijatele ja tööandjatele
  • Euroopa tööturuasutuste võrgustik (EURES) EURESe töötajatele

Vastutav töötleja: Euroopa Tööjõuamet – teabe ja EURESe üksus

Viitenumber: DPR-ELA-2022- 0009 ja DPR-ELA-2022-0044

1. Sissejuhatus

Euroopa Tööjõuamet (edaspidi „ELA“) on võtnud kohustuse kaitsta teie isikuandmeid ja austada teie privaatsust. ELA kogub ja töötleb isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusele (EL) 2018/1725,mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist (ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001).

Käesolevas privaatsusteates selgitatakse teie isikuandmete töötlemise põhjusi, andmete kogumist, töötlemist ja kaitset, kuidas seda teavet kasutatakse ja mis on teie õigused seoses oma isikuandmetega. Samuti esitatakse vastutava töötleja kontaktandmed, kelle poole saate oma õiguste kasutamiseks pöörduda, ning andmekaitseametniku ja Euroopa Andmekaitseinspektori kontaktandmed.

Allpool on esitatud teave seoses Euroopa Tööjõuameti teabe ja EURESe üksuse töötlemistoiminguga „Euroopa tööturuasutuste võrgustik (EURES): infolehed“.

2. Miks ja kuidas isikuandmeid töödeldakse?

Töötlemistoimingu eesmärk: Teabe ja EURESe üksus kogub ja kasutab teie isikuandmeid, et saata asjakohaseid uudiseid EURESe tegevuse kohta spetsiaalse infolehe kaudu:

  • infolehe „EURES ja sina“ postiloend.

Teie isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste tegemiseks ega profiilianalüüsiks.

3. Mis õiguslikel alustel isikuandmeid töödeldakse?

Töötleme teie isikuandmeid järgmistel alustel.

Tööotsijatele ja andmeid esitavatele tööandjatele

Määruse (EL) 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punkti d kohaselt olete andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.

EURESe võrgustiku kasutajatele (EURESe töötajad)

Määruse (EL) 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punkti a kohaselt on töötlemine vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või liidu institutsiooni või organi avaliku võimu teostamiseks.

Õiguslik alus:

  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1149 (millega asutatakse Euroopa Tööjõuamet).
  • Määruses (EL) 2016/589 (EURESe määrus) ja eelkõige selle III peatükis on määratletud töötlemise eesmärgid, nimelt võimaldada tööpakkumiste sobitamist CVde / tööotsija profiilidega, ning sätestatud andmete töötlemise üldtingimused.
  • Andmetöötluse lisasätted, eelkõige andmetöötluses osalevate eri isikute ülesanded ja kohustused, on sätestatud komisjoni rakendusotsuses (EL) 2017/1257.

Selle konkreetse töötlemistoimingu jaoks ei töötle me isikuandmete eriliike, seega ei kohaldata määruse (EL) 2018/1725 artiklit 10.

4. Mis isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse?

Selle töötlemistoimingu tegemiseks kogub teabe ja EURESe üksus järgmisi isikuandmete liike:

Iseregistreerunud kasutajatele ja EURESe võrgustiku kasutajatele:

eesnimi, perekonnanimi, riik, osaleja liik (tööotsija, tööandja, võrgustiku kasutaja), e-posti aadress ja eelistatud keel.

Registreerimata kasutajatele:

e-posti aadress ja eelistatud keel.

Isikuandmete esitamine ei ole kohustuslik.

EURESe võrgustiku kasutajatele (EURESe töötajad):

Oleme saanud teie isikuandmed konkreetselt EURESe riiklikult koordinatsioonibüroolt.

Isikuandmete esitamine on kohustuslik, kui see on vajalik EURESe portaali haldamiseks, järgides EURESe määrusega (määrus (EL) 2016/589), eelkõige artikli 12 lõikega 4 loodud struktuuri.

5. Kui kaua isikuandmeid säilitatakse?

Teabe ja EURESe üksus säilitab teie isikuandmeid üksnes nii kaua, kui on vaja andmete kogumise ja edasise töötlemise eesmärgi täitmiseks, nimelt seni, kuni kasutaja loobub tellimusest või kustutatakse pärast seda, kui ta ei ole kinnitanud, et ta soovib jääda nimekirja.

Andmesubjektid võivad igal ajal võtta ühendust teabe ja EURESe üksusega aadressil euresatela [dot] europa [dot] eu (eures[at]ela[dot]europa[dot]eu) ja taotleda oma andmete kustutamist. Infolehes on alati olemas võimalus tellimusest loobuda ja andmesubjektid võivad igal ajal nõuda oma andmete kustutamist.

6. Kuidas tagatakse isikuandmete kaitse?

Kõiki elektroonilises vormingus olevaid isikuandmeid (e-kirjad, dokumendid, andmebaasid, üleslaaditud andmed jne) säilitatakse Euroopa Tööjõuameti serverites või ameti töövõtjate serverites.

ELA töövõtjad on kohustatud järgima lepingu erisätet, mis käsitleb isikuandmete töötlemist ELA nimel, ja konfidentsiaalsuskohustusi, mis tulenevad ELi liikmesriikides otseselt isikuandmete kaitse üldmäärusest ( määrus (EL) 2016/679).

ELA on kehtestanud isikuandmete kaitseks mitmesuguseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid. Tehnilised meetmed hõlmavad asjakohaseid meetmeid, et käsitleda veebiturvet ja andmete kaotsimineku riski ning andmete muutmise või neile loata juurdepääsu riski, võttes arvesse töötlemisest ja töödeldavate isikuandmete laadist tulenevat riski. Korralduslikud meetmed hõlmavad juurdepääsu piiramist, nii et isikuandmetele saavad juurdepääsu ainult volitatud isikud, kellel on õiguspärane vajadus nendega tutvuda asjaomase töötlustoimingu sooritamiseks.

7. Kellel on juurdepääs teie isikuandmetele ja kellele neid avaldatakse?

Juurdepääs teie isikuandmetele antakse ELA töötajatele, kes vastutavad selle töötlemistoimingu eest, ja volitatud töötajatele vastavalt teadmisvajaduse põhimõttele. Asjaomased töötajad peavad järgima seadusjärgseid ja vajaduse korral ka täiendavaid konfidentsiaalsuskokkuleppeid.

Andmete rahvusvaheline edastamine

Tööotsijatele ja tööandjatele:

Kui olete andnud nõusoleku, edastab vastutav töötleja teie isikuandmed asjaomastele sidusrühmadele Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis.

Vastutav töötleja edastab teie isikuandmed Euroopa Komisjoni poolt Šveitsi kohta tehtud kaitse piisavuse otsuse alusel1.

EURESe võrgustiku kasutajatele (EURESe töötajad):

Vastutav töötleja edastab teie isikuandmed asjaomastele sidusrühmadele Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis.

Andmeid, mida kogume, ei anta kolmandatele isikutele, v.a ulatuses ja eesmärgil, mida meilt võidakse seadusega nõuda.

8. Millised on teie õigused ja kuidas neid kasutada?

Teil on määruse (EL) 2018/1725 III peatüki (artiklid 14–25) kohaselt andmesubjektina konkreetsed õigused, eelkõige õigus tutvuda oma isikuandmetega ja õigus nende parandamisele, kui teie isikuandmed on ebaõiged või mittetäielikud. Kui asjakohane, on teil õigus oma isikuandmete kustutamisele, nende töötlemise piiramisele ja töötlemisele vastuväidete esitamisele ning andmete ülekandmisele.

EURESe võrgustiku kasutajatele (EURESe töötajad):

Teil on õigus esitada konkreetse olukorraga seotud alustel vastuväiteid oma isikuandmete artikli 5 lõike 1 punkti a kohasele õiguspärasele töötlemisele.

Tööotsijatele ja andmeid esitavatele tööandjatele:

Olete nõustunud esitama oma isikuandmed teabe ja EURESe üksusele selle töötlemistoimingu teostamiseks. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, teavitades sellest vastutavat töötlejat. Tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.

Võite oma õigusi kasutada, võttes ühendust vastutava töötlejaga või konflikti korral andmekaitseametnikuga. Vajaduse korral võite pöörduda ka Euroopa Andmekaitseinspektori poole. Nende kontaktandmed on allpool punktis 9.

Kui soovite kasutada oma õigusi seoses ühe või mitme konkreetse töötlemistoiminguga, esitage taotluses nende kirjeldus (st viitenumber, nagu on täpsustatud punktis 10).

9. Kontaktandmed

Vastutav töötleja

Kui soovite kasutada oma määrusest (EL) 2018/1725 tulenevaid õigusi või kui teil on märkusi, küsimusi või probleeme või soovite esitada kaebuse seoses oma isikuandmete kogumise ja kasutamisega, võtke ühendust vastutava töötlejaga: euresatela [dot] europa [dot] eu (eures[at]ela[dot]europa[dot]eu).

ELA andmekaitseametnik

Võite võtta ühendust andmekaitseametnikuga (data-protectionatela [dot] europa [dot] eu (data-protection[at]ela[dot]europa[dot]eu)), kui teil on küsimusi seoses oma isikuandmete töötlemisega määruse (EL) 2018/1725 alusel.

Euroopa Andmekaitseinspektor

Teil on õigus pöörduda (st esitada kaebus) Euroopa Andmekaitseinspektori poole (edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)), kui leiate, et vastutav töötleja on teie isikuandmete töötlemisel rikkunud teie määrusest (EL) 2018/1725 tulenevaid õigusi.

10. Kust saada lisateavet?

ELA andmekaitseametnik avaldab registri, mis sisaldab kõiki ELA isikuandmete töötlemise toiminguid, mis on dokumenteeritud ja millest teda on teavitatud. Registriga saab tutvuda järgmise lingi kaudu: https://www.ela.europa.eu/en/privacy-policy

See konkreetne töötlemistoiming on kantud andmekaitseametniku avalikku registrisse järgmise viitenumbriga: DPR-ELA-2022-0009 „Euroopa tööturuasutuste võrgustik (EURES) tööotsijatele ja tööandjatele“ ning dokument DPR-ELA-2022-0044 „Euroopa tööturuasutuste võrgustik (EURES) EURESe töötajatele“.

Allmärkused

1 2000/518/EÜ: komisjoni 26. juuli 2000. aasta otsus vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 95/46/EÜ Šveitsis esitatavate isikuandmete piisava kaitse kohta