Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο
EURES (EURopean Employment Services)

Δήλωση προστασίας δεδομένων – Υπηρεσία υποστήριξης του EURES

Στην παρούσα δήλωση απορρήτου παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Πράξη επεξεργασίας:

  • Ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης (EURES) για τα άτομα που αναζητούν εργασία και τους εργοδότες
  • Ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης (EURES) για το προσωπικό του EURES

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας — Τμήμα πληροφοριών και πύλης EURES

Αριθμός καταχώρισης: DPR-ELA-2022- 0009 και DPR-ELA-2022-0044

1. Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (εφεξής: «η ELA») δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και να σέβεται την ιδιωτική σας ζωή. Η ELA συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών [και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001].

Στην παρούσα δήλωση περί απορρήτου επεξηγούνται οι λόγοι επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ο τρόπος συλλογής, χειρισμού και διασφάλισης της προστασίας όλων των παρεχόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα στοιχεία αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Παρατίθενται επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων, στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, καθώς και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Παρακάτω παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με την πράξη επεξεργασίας δεδομένων «Ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης (EURES):Υπηρεσία υποστήριξης του EURES» που πραγματοποιείται από τη Μονάδα Πληροφόρησης και EURES της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας.

2. Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σκοπός της πράξης επεξεργασίας: Η Μονάδα Πληροφόρησης και EURES συλλέγει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σας για την επεξεργασία αιτημάτων επικοινωνίας/μηνυμάτων που δύνανται να ανταλλάσσονται μεταξύ ατόμων που αναζητούν εργασία, εργοδοτών ή μελών του προσωπικού του EURES και της υπηρεσίας υποστήριξης (τηλεφωνικά, με chat, μέσω Skype ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

3. Με ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, διότι:

Για τα άτομα που αναζητούν εργασία και τους εργοδότες:

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.

Για τους χρήστες του δικτύου EURES (προσωπικό EURES):

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο όργανο ή τον οργανισμό της Ένωσης.

Νομική βάση:

  • Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1149 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας.
  • Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/589, «κανονισμός EURES», και ειδικότερα το κεφάλαιο III, ορίζει τους σκοπούς της επεξεργασίας, συγκεκριμένα τη δυνατότητα αντιστοίχισης των κενών θέσεων εργασίας με τα βιογραφικά σημειώματα/προφίλ ατόμων που αναζητούν εργασία, και καθορίζει τους γενικούς όρους της επεξεργασίας.
  • Περαιτέρω διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων, ιδίως όσον αφορά τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των διαφόρων μερών που συμμετέχουν στην επεξεργασία, καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/1257 της Επιτροπής.

Δεν επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επομένως δεν εφαρμόζεται το άρθρο 10 του κανονισμού.

4. Τι είδους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω

Για τη διενέργεια της εν λόγω επεξεργασίας, η Μονάδα Πληροφόρησης και EURES συλλέγει τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προτιμώμενη γλώσσα, ερώτημα.

Για τα άτομα που αναζητούν εργασία και τους εργοδότες:

Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι υποχρεωτική.

Για τους χρήστες του δικτύου EURES (προσωπικό EURES):

Λαμβάνουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας από το οικείο εθνικό γραφείο συντονισμού EURES.

Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι υποχρεωτική, εφόσον απαιτείται για τη διαχείριση της πύλης EURES, σύμφωνα με την οργανωτική δομή που θεσπίστηκε με τον κανονισμό EURES (κανονισμός (ΕΕ) 2016/589), ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 4.

5. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Μονάδα Πληροφόρησης και EURES διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής ή της επεξεργασίας, δηλαδή για 2 έτη από το τελευταίο μήνυμα που σχετίζεται με τη συνομιλία.

6. Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όλα τα προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή (μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έγγραφα, βάσεις δεδομένων, δέσμες δεδομένων που έχουν αναφορτωθεί κ.λπ.) αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές είτε της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας είτε των εξωτερικών συνεργατών της.

Οι εξωτερικοί συνεργάτες της ELA δεσμεύονται, όσον αφορά κάθε πράξη επεξεργασίας των δεδομένων σας για λογαριασμό της ELA, από ειδική συμβατική ρήτρα, καθώς και από τις υποχρεώσεις τήρησης του απορρήτου που απορρέουν απευθείας από τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων όπως αυτός ισχύει στα κράτη μέλη της ΕΕ («ΓΚΠΔ» κανονισμός (ΕΕ) 2016/679].

Για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, η ELA εφαρμόζει διάφορα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν κατάλληλες δράσεις για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την αντιμετώπιση του κινδύνου απώλειας δεδομένων, αλλοίωσης δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, λαμβανομένου υπόψη του κινδύνου που ενέχει τόσο η επεξεργασία όσο και η φύση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν τον περιορισμό της πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν εύλογη ανάγκη γνώσης για τους σκοπούς της συγκεκριμένης πράξης επεξεργασίας.

7. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιους γνωστοποιούνται;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παρέχεται στο προσωπικό της ELA που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση αυτής της πράξης επεξεργασίας και στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με την αρχή της «ανάγκης γνώσης». Το εν λόγω προσωπικό θα συμμορφώνεται με νομικά συμφωνητικά και, όπου χρειάζεται, συμπληρωματικές συμφωνίες εμπιστευτικότητας.

Διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων

Για τα άτομα που αναζητούν εργασία και τους εργοδότες:

Εάν έχετε συναινέσει, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα διαβιβάσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας βάσει της απόφασης επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελβετία1.

Για τους χρήστες του δικτύου EURES (προσωπικό EURES):

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα διαβιβάσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν στους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε δεν διαβιβάζονται σε τρίτο μέρος, παρά μόνο στον βαθμό και για τον σκοπό που προβλέπεται από τον νόμο.

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα ως «υποκείμενο των δεδομένων» βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ (άρθρα 14-25) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας εφόσον αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή. Κατά περίπτωση, έχετε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, περιορισμού της επεξεργασίας τους, εναντίωσης στην επεξεργασία τους, καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Για τους χρήστες του δικτύου EURES (προσωπικό EURES):

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που διενεργείται νόμιμα δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας.

Για τα άτομα που αναζητούν εργασία και τους εργοδότες:

Έχετε συναινέσει στην παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας στη Μονάδα Πληροφόρησης και EURES για την παρούσα πράξη επεξεργασίας. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με κοινοποίηση στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Η απόσυρση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την απόσυρση.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή, σε περίπτωση διαφωνίας, με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους παρέχονται παρακάτω στο σημείο 9.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων πράξεων επεξεργασίας, παραθέστε στο αίτημά σας την περιγραφή τους (δηλ. τον αριθμό καταχώρισής τους, όπως προσδιορίζεται στο σημείο 10).

9. Στοιχεία επικοινωνίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ή αν έχετε παρατηρήσεις, ερωτήματα ή ανησυχίες, ή αν θέλετε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στη διεύθυνση: euresatela [dot] europa [dot] eu (eures[at]ela[dot]europa[dot]eu)

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της ELA

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (data-protectionatela [dot] europa [dot] eu (data-protection[at]ela[dot]europa[dot]eu)) σχετικά με θέματα που αφορούν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)

Αν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 έχουν παραβιαστεί λόγω της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε (δηλ. μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία) στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)).

10. Πού μπορείτε να βρείτε λεπτομερέστερες πληροφορίες;

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της ELA δημοσιεύει το μητρώο όλων των πράξεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την ELA που του έχουν κοινοποιηθεί και είναι τεκμηριωμένες. Η πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο είναι δυνατή μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://www.ela.europa.eu/en/privacy-policy

Η συγκεκριμένη πράξη επεξεργασίας έχει καταχωριστεί στο δημόσιο μητρώο του ΥΠΔ με τον ακόλουθο αριθμό καταχώρισης: DPR-ELA-2022- 0009 Ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης (EURES) για τα άτομα που αναζητούν εργασία και τους εργοδότες και DPR-ELA-2022-0044 Ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης (EURES) για το προσωπικό του EURES.

υποσημειώσεις

1 2000/518/EC: Απόφαση της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 2000, βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την επάρκεια της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχεται στην Ελβετία