Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)

Prohlášení o ochraně osobních údajů – Oddělení uživatelské podpory EURES

Toto prohlášení o ochraně soukromí obsahuje informace o zpracování a ochraně vašich osobních údajů.

Operace zpracování: 

  • Evropská síť služeb zaměstnanosti (EURES) pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnavatele
  • Evropská síť služeb zaměstnanosti (EURES) pro zaměstnance sítě EURES

Správce údajů: Evropský orgán pro pracovní záležitosti – oddělení pro informace a EURES

Referenční číslo záznamu: DPR-ELA-2022-0009 a DPR-ELA-2022-0044

1. Úvod

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (dále jen „orgán ELA“) se zavazuje chránit vaše osobní údaje a respektovat vaše soukromí. Orgán ELA shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů (a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001).

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů je objasněn důvod pro zpracování vašich osobních údajů, způsob, jímž shromažďujeme všechny poskytnuté osobní údaje, nakládáme s nimi a zajišťujeme jejich ochranu, a to, jak se tyto informace používají a jaká práva máte v souvislosti s vašimi osobními údaji. Rovněž se zde uvádí kontaktní údaje na příslušného správce údajů, u něhož můžete zajistit výkon svých práv, na pověřence pro ochranu osobních údajů a na evropského inspektora ochrany údajů.

Níže jsou uvedeny informace týkající se operace zpracování údajů „Evropská síť služeb zaměstnanosti (EURES): oddělení uživatelské podpory EURES“, kterou provozuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti, oddělení informací a EURES je uvedena níže.

2. Proč a jak zpracováváme vaše osobní údaje?

Účel operace zpracování: Oddělení pro informace a EURES shromažďuje a používá vaše osobní údaje ke zpracování dotazů/zpráv, které si mohou vyměňovat uchazeči o zaměstnání, zaměstnavatelé nebo zaměstnanci sítě EURES s oddělením uživatelské podpory (telefonicky, přes chat, Skype nebo e-mailem).

Vaše osobní údaje nebudou použity k automatizovanému rozhodování, a to ani k profilování.

3. Na jakých právních základech zpracováváme vaše osobní údaje?

Důvody zpracování vašich osobních údajů:

Pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnavatele:

V souladu s čl. 5 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2018/1725 jste udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.

Pro uživatele sítě EURES (zaměstnanci sítě EURES):

V souladu s čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/1725 je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je orgán nebo subjekt Unie pověřen. 

Právní základ:

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1149 ze dne 20. června 2019, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti.
  • Nařízení (EU) 2016/589, tzv. nařízení o síti EURES, a zejména kapitola III nařízení, definuje účely zpracování, konkrétně pak umožnění přiřazování nabídek volných pracovních míst k životopisům a profilům uchazečů o zaměstnání, a stanoví obecné podmínky zpracování.
  • Další ustanovení ohledně zpracování osobních údajů, zejména pokud jde o úlohy a povinnosti různých stran, které se zpracování účastní, jsou uvedena v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2017/1257.

Nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů, proto se nepoužije článek 10 nařízení.

4. Jaké osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme

Za účelem provedení této operace zpracování oddělení pro informace a EURES shromažďuje tyto kategorie osobních údajů:

jméno, příjmení, e-mailová adresa, upřednostňovaný jazyk, dotaz.

Pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnavatele:

Poskytování osobních údajů není povinné.

Pro uživatele sítě EURES (zaměstnanci sítě EURES):

Vaše osobní údaje jsme získali od příslušného národního koordinačního úřadu sítě EURES.

Poskytování osobních údajů je povinné, jak je zapotřebí pro správu portálu EURES, podle struktury vytvořené na základě nařízení o síti EURES (nařízení (EU) 2016/589), zejména čl. 12 odst. 4 uvedeného nařízení.

5. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Oddělení pro informace a EURES uchovává vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu shromažďování nebo dalšího zpracování, a to po dobu 2 let od poslední zprávy týkající se dané konverzace.

6. Jak vaše osobní údaje chráníme a zabezpečujeme?

Všechny osobní údaje v elektronickém formátu (e-maily, dokumenty, databáze, aktualizované soubory údajů atd.) se ukládají buď na serverech Evropského orgánu pro pracovní záležitosti, nebo na serverech jeho smluvních dodavatelů.

Smluvní dodavatelé orgánu ELA jsou vázáni zvláštní smluvní doložkou týkající se veškerých operací zpracování vašich údajů, které provádějí jménem orgánu, a povinností zachovávat mlčenlivost vyplývající z předpisů provádějících obecné nařízení o ochraně osobních údajů do práva členských států EU (tzv. „nařízení GDPR“, nařízení (EU) 2016/679).

V zájmu ochrany vašich osobních údajů zavedl orgán ELA řadu technických a organizačních opatření. Technická opatření zahrnují vhodná opatření na zajištění on-line bezpečnosti, ochrany před rizikem ztráty údajů, změnou údajů nebo neoprávněným přístupem s ohledem na rizika, která zpracování představuje, a na povahu zpracovávaných osobních údajů. K organizačním opatřením patří omezení přístupu k osobním údajům tak, aby k nim měly přístup pouze oprávněné osoby, které mají legitimní důvod je znát pro účely této operace zpracování.

7. Kdo má přístup k vašim osobním údajům a komu se sdělují?

Přístup k vašim osobním údajům mají zaměstnanci orgánu ELA odpovědní za provádění této operace zpracování a oprávnění zaměstnanci podle zásady „potřeby znát“. Tito zaměstnanci dodržují zákonné dohody a v případě potřeby další dohody o mlčenlivosti.

Mezinárodní předávání údajů

Pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnavatele:

Pokud jste s tím souhlasili, správce předá vaše osobní údaje příslušným zúčastněným stranám na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku.

Správce předá vaše osobní údaje na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně pro ŠvýcarskoI.

Pro uživatele sítě EURES (zaměstnanci sítě EURES):

Správce předá vaše osobní údaje příslušným zúčastněným stranám na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku.

Informace, které shromažďujeme, nebudou poskytnuty žádné třetí straně, s výjimkou případů, kdy nám to ukládá zákon, v příslušném rozsahu a pro daný účel.

8. Jaká máte práva a jak je můžete vykonávat?

Jako „subjekt údajů“ máte podle kapitoly III (články 14–25) nařízení (EU) 2018/1725 zvláštní práva, zejména právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu v případě, že jsou nepřesné nebo neúplné. V příslušných případech máte právo na výmaz svých osobních údajů, na omezení zpracování svých osobních údajů a na vznesení námitky proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Pro uživatele sítě EURES (zaměstnanci sítě EURES):

Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které je zákonně prováděno podle čl. 5 odst. 1 písm. a), z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.

Pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnavatele:

Souhlasili jste s poskytnutím svých osobních údajů oddělení pro informace a EURES pro tuto operaci zpracování. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat tím, že uvědomíte správce údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování provedeného před odvoláním souhlasu.

Můžete vykonávat svá práva tím, že kontaktujete správce údajů, nebo v případě sporu pověřence pro ochranu osobních údajů. Je-li to nutné, můžete se rovněž obrátit na evropského inspektora ochrany údajů. Jejich kontaktní údaje naleznete v odstavci 9 níže.

Pokud chcete vykonávat svá práva v souvislosti s jednou nebo více konkrétními operacemi zpracování, uveďte prosím ve své žádosti jejich popis (tj. číslo záznamu (čísla záznamů), jak je uvedeno v odstavci 10 níže).

9. Kontaktní údaje

Správce údajů

Pokud chcete uplatnit svá práva podle nařízení (EU) 2018/1725 nebo pokud máte připomínky, dotazy či obavy nebo pokud chcete podat stížnost týkající se shromažďování a používání vašich osobních údajů, obraťte se na správce údajů na adrese: euresatela [dot] europa [dot] eu (eures[at]ela[dot]europa[dot]eu)

Pověřenec orgánu pro ochranu osobních údajů

Pokud jde o problémy týkající se zpracování vašich osobních údajů podle nařízení (EU) 2018/1725, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů (data-protectionatela [dot] europa [dot] eu (data-protection[at]ela[dot]europa[dot]eu)).

Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ)

Máte právo se odvolat (tj. můžete podat stížnost) k evropskému inspektorovi ochrany údajů (edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)), pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva podle nařízení (EU) 2018/1725 v důsledku zpracování vašich osobních údajů správcem údajů.

10. Kde najdete podrobnější informace?

Pověřenec orgánu ELA pro ochranu osobních údajů zveřejňuje rejstřík všech operací zpracování osobních údajů, které provádí, které byly zdokumentovány a které mu byly oznámeny. Do rejstříku můžete nahlédnout prostřednictvím tohoto odkazu: https://www.ela.europa.eu/en/privacy-policy

Tato zvláštní operace zpracování je začleněna do veřejného rejstříku pověřence pro ochranu osobních údajů s tímto referenčním číslem záznamu: DPR-ELA-2022-0009 Evropská síť služeb zaměstnanosti (EURES) pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnavatele a záznam DPR-ELA-2022-0044 Evropská síť služeb zaměstnanosti (EURES) pro zaměstnance EURES.

poznámky pod čarou

I 2000/518/ES: Rozhodnutí Komise 2000/518/ES ze dne 26. července 2000 na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně osobních údajů ve Švýcarsku