Skip to main content
EURES
News article1 juli 2018European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

Ungdomsgarantiordningen fem år senere: Hva har vi lært?

Den pågående økonomiske oppsvinget i EU har ført til en bedre arbeidsmarkedssituasjon for unge europeere. Ungdomsgarantiordningen bidrar på sin side ved å øke ansettelsesmulighetene.

Youth Guarantee five years on: Lessons learnt
European Commission, Europa

De nyesteEurostat-tallene viser at ungdomsarbeidsledigheten gikk ned fra 18,7 prosent i 2016 til 16,8 prosent ved utgangen av 2017. Etter toppnivået på 23,9 prosent etter finanskrisen i 2008 har ungdomsarbeidsledigheten nå falt til rett over ett prosentpoeng over nivået før 2008 (15,1 prosent), noe som viser den positive utviklingen som har blitt gjort på dette området de siste fem årene.

Ungdomsgarantiordningen har spilt en viktig rolle i denne utviklingen etter at EUs medlemsstater forpliktet seg til å innføre ordningen i en rådsrekommandasjon i april 2013. Ungdomsgarantiordningen har som mål å gi alle under 25 et godt tilbud om arbeid, videreutdanning, lære- eller praksisplass innen fire måneder etter at de blir arbeidsløse eller avslutter formell utdannelse, og har bidratt til et bedre liv for millioner av unge mennesker i Europa. Den støttes av Youth Employment-initiativet, det viktigste finansieringsprogrammet i EU som legger til rette for gjennomføringen av ordningen.

Hva har blitt oppnådd så langt?

I henhold til de nyeste dataene fra Europakommisjonen:

  • Over 5 millioner ungdommer har registrert seg i Ungdomsgarantiordningen hvert år siden 2014.
  • Over 3,5 millioner ungdommer har tatt imot tilbud om arbeid, utdanning, lære- eller praksisplass hvert år siden 2014.
  • Det finnes 2,2 millioner færre unge arbeidsledige i EU og 1,4 millioner færre unge som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring (NEET) enn i 2013.
  • Andelen av 15–24-åringer som er uten arbeid og ikke under utdanning eller opplæring, har gått ned fra 13,2 prosent i 2012 til 10,9 prosent i 2017.

God praksis

I fjor lanserte Kommisjonen en database over lovende praksis som hjelper ungdom med overgangen fra skole til arbeid. De fleste av disse ordningene mottar økonomisk støtte fra Youth Employment-initiativet og Det europeiske sosialfond.

Noen av disse praksisene ble trukket frem under fjorårets Youth Guarantee Learning Forum(læringsforum for ungdomsgarantien). Forumet ble organisert av Kommisjonen i Brussel og la til rette for gjensidig utveksling og læring mellom utøverne ved å dele informasjon om ulike tiltak som ble gjennomført i sammenheng med ungdomsgarantien.

Ungdomsmeklerne: En bulgarsk suksesshistorie

Initiativet Ungdomsmeklerne i Bulgaria var en av de inspirerende praksisene som ble framhevet under Youth Guarantee Learning Forum. Hovedmålet er å identifisere unge NEET-er som ikke er registrert ved den bulgarske arbeidsformidlingen (PES), kontakte dem og informere dem om karrieretjenester og muligheter for utdanning, arbeid og opplæring. For å kunne yte disse tjenestene, må meklerne først velges ut og læres opp i hvordan de når ut til og kommuniserer med NEET-er, samt å gi informasjon og rådgivning for aktivering.

Ungdomsmeklerne lærer også hvordan de skal forholde seg til arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner. Når opplæringen er ferdig, settes den prospektive ungdomsmekleren i kontakt med arbeidsmekleren fra den lokale arbeidsformidlingstjenesten og en representant for det lokale utdanningstilsynet for å etablere kontakt med formelle institusjoner.

Utfordringer gjenstår

Til tross for alt man har oppnådd og at EU-28-tallene fortsetter å synke, er arbeidsledigheten blant ungdom fortsatt høy i mange enkeltstater. Kommisjonen anerkjenner viktigheten av å nå ut til de regionene og ungdommene med størst behov. En viktig måte Kommisjonen planlegger å oppnå dette på, er gjennom lanseringen av Det europeiske sosialfond Plus (ESF+).

ESF+ skal gjelde fra 2021 til 2027 og vil omfatte Youth Employment-initiativet i tillegg til flere andre av Kommisjonens fond og programmer, herunder Det europeiske sosialfond. Det nye fondet er utformet for å la EU og medlemsstatene gi mer integrert og målrettet støtte til mennesker over hele Europe, også ungdommer. Denne støtten vil bidra til å utstyre mennesker med ferdighetene og erfaringen de trenger for å lykkes i et arbeidsmarked som er i kontinuerlig endring, og som ofte er utfordrende.

Det vil også bli endringer på programnivå, der EU-medlemsstatene pålegges å øremerke minst 10 prosent av ESF+-finansieringen til arbeid for ungdom og aktivisering av unge på arbeidsmarkedet. Med et foreslått totalbudsjett på 101,2 milliarder euro i programperioden, er det et stort potensial i ESF+ til å hjelpe ungdom i Europa med å lykkes.

“Europa ønsker å styrke borgerne¨,” konkluderte kommisær Marianne Thyssen da hun talte om tanken bak ESF+. “Våre nye, fleksible og forenklede sosiale fond fokuserer på å investere i mennesker: for å sikre at de har de riktige ferdighetene, at de har en moderne sosial beskyttelse som er tilpasset nye arbeidsmåter og vise solidaritet med dem som trenger det mest.”

Du finner en grundig gjennomgang av Ungdomsgarantiordningen i Ungdomsgarantien kort fortalt.

 

Relevante lenker:

Ungdomsgarantiordningen

Eurostat-tall

Rådsrekommandasjon av april 2013

Youth Employment-initiativet

Data fra Europakommisjonen

Database over lovende praksis

Det europeiske sosialfond

Læringsforumet for ungdomsgarantien

Ungdomsmeklerne

Framhevet inspirerende praksis

Videomelding

‪#youthguarantee

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Drop'pin@EURES

Finn en EURES-medarbeider

Leve- og arbeidsvilkår i Eures-landene

Eures' jobbdatabase

Eures' tjenester for arbeidsgivere

Eures' aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Nærmere opplysninger

Temaer
EU-verktøykasse for mobilitetEURES beste praksisEksterne EURES-nyheterEksterne interessenterArbeidsmarkedsnyheter/mobilitetsnyheterNyheter/rapporter/statistikkRekrutteringstrenderUngdom
Relaterte seksjon(er)
Leve- og arbeidsvilkår
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.