Prejsť na hlavný obsah
EURES
Novinový článok30. novembra 2022Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Čo robí EÚ na podporu osôb so zdravotným postihnutím

Svet si 3. decembra pripomína Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím. Poďme zistiť, ako sa EÚ stará o to, aby osoby so zdravotným postihnutím v Európe mali rovnaký prístup k vzdelávaniu, zamestnaniu, infraštruktúre, výrobkom a službám.

What the EU does to support persons with disabilities

V EÚ je približne až 87 miliónov osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sú však často cieľom nespravodlivého zaobchádzania alebo diskriminácie. Miera zamestnanosti u osôb so zdravotným postihnutím je výrazne nižšia ako priemerná miera zamestnanosti EÚ – len 50 %. Ich prístup k vzdelávaniu je tiež nízky, pričom menej než 30 % získalo vyššie vzdelanie. Navyše viac než jedna štvrtina týchto osôb je vystavená riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia.

EÚ sa usiluje riešiť tieto problémy prostredníctvom rôznych opatrení. Všetky členské štáty sa zaväzujú zlepšiť životy osôb so zdravotným postihnutím, pričom vychádzajú zoZmluvy o fungovaní EÚCharty základných práv EÚ.

Európsky pilier sociálnych práv

V 17. zásade Európskeho piliera sociálnych práv sa uvádza, že ľudia so zdravotným postihnutím majú právo na podporu príjmu, ktorý zaručuje dôstojný život, na služby, ktoré im umožnia zapojiť sa do trhu práce a života spoločnosti, a na pracovné prostredie prispôsobené ich potrebám.

Zisti viac o Európskom pilieri sociálnych práv.

Stratégia v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030

Európska komisia predstavila v marci 2021 ambicióznu stratégiu v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030. Cieľom tejto stratégie je zaistiť, aby sa osoby so zdravotným postihnutím v plnej miere zapájali do života spoločnosti, a to na rovnakom základe ako ostatní ľudia v EÚ aj mimo nej. Usmernením pre obsah tejto stratégie bol Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý podpísali všetky členské štáty.

Zisti viac o stratégii v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030.

Európsky akt o prístupnosti

Európsky akt o prístupnosti ako príspevok k tejto stratégii zaisťuje, aby mal každý prístup k celému radu každodenných výrobkov a služieb. V rámci tohto aktu musia spoločnosti do roku 2025 zosúladiť svoje služby a výrobky so spoločnými požiadavkami EÚ na prístupnosť.

Zisti viac o Európskom akte prístupnosti.

Financovanie

EÚ poskytuje viacerým európskym organizáciám zastupujúcim osoby so zdravotným postihnutím a MVO každoročné granty. Cieľom grantov je budovať kapacity týchto organizácií a uľahčiť ich účasť na procesoch na úrovni EÚ (napr. poskytovaním názorov na vývoj právnych predpisov a politík EÚ).

Zisti viac o programe Občania, rovnosť, práva a hodnoty.

Zvoľte EURES

Ak máte problémy nájsť si prácu alebo chcete zmeniť zamestnanie, obráťte sa na poradcu EURES vo svojej krajine. S viac než 3,9 milióna voľných miest uverejnených na stránke EURES môžete mať novú kariéru na dosah už po niekoľkých kliknutiach.

Navštívte túto stránkučítať viac o podpore osôb so zdravotným postihnutím zo strany EÚ.

 

Súvisiace odkazy:

Stratégia v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030

Charta základných práv EÚ

Poradca EURES vo vašej krajine

Európsky akt o prístupnosti

Európsky pilier sociálnych práv

Zisti viac o programe Občania, rovnosť, práva a hodnoty

Osoby so zdravotným postihnutím

Zmluva o fungovaní EÚ

Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Vyhľadať poradcov siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby portálu EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce online podujatia

EURES na Facebooku

EURES na Twitteri

EURES na LinkedIn

Témy
Správy z trhu práce/správy o mobiliteSprávy/reportáže/štatistikyMladosti
Súvisiace sekcie
Informácie o trhu práce
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.