Направо към основното съдържание
Лого
EURES (EURopean Employment Services)
Новинарска статия30 Hоември 2022 г.Европейски орган по труда, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“Време за четене 1 мин

Действия на ЕС в подкрепа на хората с увреждания

На 3 декември светът отбелязва Международния ден на хората с увреждания. Научете какви са действията на ЕС за гарантиране на равен достъп до училища, заетост, инфраструктура, продукти и услуги, за хората с увреждания в Европа.

What the EU does to support persons with disabilities

Въпреки че в ЕС има около 87 милиона лица с увреждания, те често могат да станат обект на несправедливо отношение или дискриминация. Заетостта сред хората с увреждания е доста под средното равнище за ЕС — едва 50 %. Достъпът им до образование също е нисък, като по-малко от 30 % от тях имат висше образование. Освен това над една четвърт от тях са изложени на риск от бедност или социално изключване.

ЕС работи усилено за справяне с тези предизвикателства чрез различни мерки. Всички държави — членки на ЕС, са поели ангажимент за подобряване на живота на хората с увреждания въз основа на Договора за функционирането на ЕС и Хартата на основните права на ЕС.

Европейският стълб на социалните права

Принцип 17 от Европейския стълб на социалните права гласи, че хората с увреждания имат право на подпомагане на доходите, което им осигурява достоен живот, на услуги, които им дават възможност да участват на пазара на труда и в обществото, и на работна среда, приспособена към техните нужди.

Научете повече за Европейския стълб на социалните права.

Стратегия за правата на хората с увреждания за периода 2021—2030 г.

През март 2021 г. Европейската комисия представи също и амбициозната стратегия за правата на хората с увреждания за периода 2021—2030 г. Стратегията има за цел да осигури за хората с увреждания пълноценно участие в обществото при равни възможности с останалите хора в ЕС и извън него. Като ориентир за съдържанието на стратегията служи Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания, която е подписана от всички държави членки.

Научете повече за стратегията за правата на хората с увреждания за периода 2021—2030 г..

Европейски акт за достъпност

Като принос за стратегията, Европейският акт за достъпност осигурява за всеки човек достъп до набор от продукти и услуги от ежедневието. Според част от изискванията в този акт дружествата трябва до 2025 г. да приведат своите услуги и продукти в съответствие с общите изисквания на ЕС за достъпност.

Научете повече за Европейския акт за достъпност.

Финансиране

ЕС предоставя ежегодно безвъзмездни средства на няколко европейски организации на хора с увреждания и НПО. Целта на това безвъзмездно финансиране е да се изгради капацитетът на организациите и да се улесни участието им в процеси на равнището на ЕС (напр. предоставяне на становища при разработването на законодателство и политики на ЕС).

Научете повече за програмата „Граждани, равенство, права и ценности“.

Изберете EURES

Ако имате проблеми при намирането на работа или искате да смените работата си, свържете се със съветник на EURES във вашата страна. При обявени в EURES над 3,9 милиона свободни работни места, можете само с няколко щраквания на мишката да започнете нова работа.

Посетете тази страница за да прочетете повече за действията на ЕС в подкрепа на хората с увреждания.

 

Връзки по темата:

Стратегия за правата на хората с увреждания за периода 2021—2030 г.

Харта на основните права на ЕС

Съветник на EURES във вашата страна

Европейски акт за достъпност

Европейски стълб на социалните права

Научете повече за програмата „Граждани, равенство, права и ценности“

Хора с увреждания

Договор за функционирането на ЕС

Конвенция на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Намерете съветници на EURES

Условия на живот и труд в държавите от EURES

База с данни за работни места на EURES

Услуги на EURES за работодателите

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

Теми
 • Новини от пазара на труда/новини за мобилността
 • Новини/доклади/статистика
 • Младост
Свързан раздел(и)
Сектор
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Опровержение

Статиите имат за цел да предоставят на потребителите на портала EURES информация по актуални теми и тенденции и да стимулират дискусия и дебат. Тяхното съдържание не отразява непременно гледната точка на Европейския орган по труда (ELA) или Европейската комисия. Освен това EURES и ELA не подкрепят споменатите по-горе уебсайтове на трети страни.