Przejdź do treści głównej
EURES
Artykuł prasowy18 października 2018Europejski Urząd ds. Pracy, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego

Przedsiębiorstwo społeczne: przedsiębiorczość o oddziaływaniu społecznym

Od 2010 r. promowanie przedsiębiorczości i samozatrudnienia jest kluczowym elementem strategii UE „Europa 2020” na rzecz osiągnięcia inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Social enterprise: Entrepreneurship with a social impact
Shutterstock

Jak wskazała Komisja Europejska, przedsiębiorczość i samozatrudnienie pomagają w tworzeniu miejsc pracy, rozwijaniu umiejętności oraz dają bezrobotnym i osobom w trudnej sytuacji możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym.

Osoby pracujące na własny rachunek, stanowiące 14% całkowitego zatrudnienia, odgrywają ważną rolę w gospodarce UE. Najnowsze dane Eurostatu pokazują, że w 2016 r. 30,6 mln osób w wieku 15-64 lat w UE było samozatrudnionych. Biorąc pod uwagę, że MŚP stanowią 99% przedsiębiorstw w UE i zapewniają dwie trzecie całkowitego zatrudnienia, jasne jest, dlaczego Komisja wspiera te przedsiębiorstwa.

W celu promowania przedsiębiorczości i samozatrudnieni, Komisja:

  • skupia się na rozpoczynaniu działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne i osoby z grup społecznie wrażliwych;

Przedsiębiorstwo społeczne: biznes z ludzką twarzą

W ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie przedsiębiorstwami społecznymi w całej Europie. Na przykład według badania zleconego przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego w Hiszpanii istnieje około 43 000 przedsiębiorstw społecznych odpowiedzialnych za ponad 2,2 mln bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy. To samo sprawozdanie pokazuje, że obroty gospodarki społecznej stanowią 10% krajowej GPD.

Wzrost przedsiębiorstw społecznych napędzany jest coraz większym uznaniem roli, jaką mogą one odegrać w stawianiu czoła wyzwaniom społecznym i środowiskowym oraz stymulowaniu wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Koncentrując się na ludziach, sprzyjają one poczuciu spójności społecznej i promują dobro wspólne.

Podstawowe cechy przedsiębiorstw społecznych

Przedsiębiorstwa społeczne:

  • służą interesom społeczności (cele społeczne, społecznościowe, środowiskowe), a nie maksymalizacji zysków;
  • mają charakter innowacyjny, poprzez oferowane przez nie towary lub usługi oraz poprzez organizację lub stosowane przez nie metody produkcji;
  • zatrudniają najbardziej wrażliwych członków społeczeństwa (osoby społecznie wykluczone), przyczyniając się w ten sposób do spójności społecznej, zatrudnienia i zmniejszenia nierówności.

Według Komisji przedsiębiorstwo społeczne musi również spełniać następujące warunki:

  • angażować się w działalność gospodarczą;
  • dążyć do wyraźnego i podstawowego celu społecznego;
  • mieć ograniczenia w zakresie podziału zysków lub aktywów;
  • być niezależnym;
  • zarządzać w sposób sprzyjający włączeniu społecznemu.

W niektórych państwach członkowskich przedsiębiorstwa te są jeszcze w powijakach, ale już teraz wykazują oddziaływanie społeczne.

Najlepsze praktyki: grecki Klimax Plus

Klimax Plus rozwija zrównoważoną działalność gospodarczą w gospodarce społecznej i ekologicznej poprzez dostosowaną do potrzeb integrację zawodową osób z problemami zdrowia psychicznego i osób społecznie wykluczonych (np. bezdomnych, Romów, byłych więźniów, uchodźców i imigrantów). Ta grecka spółdzielnia społeczna, utworzona w 2005 r., generuje dochody z usług zbierania i recyklingu papieru dla przedsiębiorstw sektora prywatnego (np. instytucji opieki zdrowotnej, szpitali, grup bankowych) i organów publicznych. Oferuje również usługi gastronomiczne i prowadzi restaurację. W jej centrum kulturalnym Porfyra ludzie z różnych środowisk kulturowych i społecznych mogą spotykać się i dzielić swoimi doświadczeniami i pomysłami, a także uczyć się o chorobach psychicznych i wykluczeniu społecznym. Centrum jest również otwarte dla osób trzecich na imprezy kulturalne, szkoleniowe i firmowe.

Klimax Plus posiada również internetową stację radiową, która produkuje programy łączące rozrywkę z informacją o osobach niepełnosprawnych. Pracownicy mogą również uczestniczyć w produkcji zegarów ściennych. Do tej pory w spółdzielni społecznej zatrudniono ponad 150 osób.

 

Powiązane linki:

Przedsiębiorczość i samozatrudnienie

Komisja Europejska:

Eurostat

Zatrudnienie i innowacje społeczne

Europejski Fundusz Społeczny

Badanie zlecone przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego

Oddziaływanie społeczne

Klimax Plus

Spółdzielnia społeczna

 

Więcej informacji:

Europejskie Dni Pracy

Drop’pin@EURES

Znajdź doradcęEURES

Warunki życia i pracy w państwach EURES

Baza ofert pracy EURES

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

Informacje szczegółowe

Tematy
Biznes/PrzedsiębiorczośćNajlepsze praktyki EURESInteresariusze zewnętrzniWiadomości z rynku pracy/wiadomości dotyczące mobilnościWiadomości/raporty/statystykiMłodzież
Powiązane sekcje
Życie i praca
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zastrzeżenie

Artykuły mają na celu dostarczenie użytkownikom portalu EURES informacji na temat aktualnych tematów i trendów oraz stymulowanie dyskusji i debaty. Ich treść niekoniecznie odzwierciedla pogląd Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) lub Komisji Europejskiej. Ponadto EURES i ELA nie promują wymienionych powyżej stron internetowych osób trzecich.