Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο
EURES (EURopean Employment Services)
Ειδησεογραφικό άρθρο18 Οκτωβρίου 2018Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης1' χρόνος ανάγνωσης

Κοινωνική επιχείρηση: επιχειρηματικότητα με κοινωνικό αντίκτυπο

Από το 2010, η προώθηση της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» της ΕΕ για την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Social enterprise: Entrepreneurship with a social impact
Shutterstock

Όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η επιχειρηματικότητα και η αυτοαπασχόληση συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα δίνουν στους ανέργους και στα ευάλωτα άτομα την ευκαιρία να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και την οικονομία.

Οι αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 14% της συνολικής απασχόλησης, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία της ΕΕ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, 30,6 εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας 15-64 ετών στην ΕΕ ήταν αυτοαπασχολούμενοι το 2016. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ αντιστοιχούν στο 99% των εταιρειών στην ΕΕ και στα δύο τρίτα της συνολικής απασχόλησης, είναι σαφές γιατί η Επιτροπή στηρίζει αυτές τις επιχειρήσεις.

Για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης, η Επιτροπή:

 • εστιάζει στις νεοφυείς επιχειρήσεις που συστήνονται από ανέργους και άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες·

Κοινωνική επιχείρηση: επιχειρηματικότητα με ανθρώπινη διάσταση

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις κοινωνικές επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Για παράδειγμα, στην Ισπανία υπάρχουν περίπου 43 000 κοινωνικές επιχειρήσεις που είναι υπεύθυνες για πάνω από 2,2 εκατομμύρια άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με μελέτη η οποία ανατέθηκε από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, ο κύκλος εργασιών της κοινωνικής οικονομίας αντιστοιχεί στο 10% του εθνικού ΑΕΠ.

Η ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων απορρέει από την αυξανόμενη αναγνώριση του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων και στην ώθηση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. Εστιάζοντας στον άνθρωπο, προάγουν μια αίσθηση κοινωνικής συνοχής και προωθούν το κοινό καλό.

Βασικά χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων

Κοινωνικές επιχειρήσεις:

 • εξυπηρετούν το συμφέρον της κοινότητας (κοινωνικοί, κοινωνιακοί και περιβαλλοντικοί στόχοι) αντί της μεγιστοποίησης του κέρδους·
 • έχουν καινοτόμο χαρακτήρα, μέσω των αγαθών ή των υπηρεσιών που προσφέρουν, καθώς και μέσω των μεθόδων οργάνωσης ή παραγωγής που χρησιμοποιούν·
 • απασχολούν τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας (κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα), συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην κοινωνική συνοχή, την απασχόληση και τη μείωση των ανισοτήτων.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, μια κοινωνική επιχείρηση θα πρέπει να πληροί επίσης τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • να ασκεί οικονομική δραστηριότητα·
 • να επιδιώκει κάποιον ρητό και κυρίαρχο κοινωνικό στόχο·
 • να έχει όρια ως προς την κατανομή των κερδών και/ή των περιουσιακών στοιχείων·
 • να είναι ανεξάρτητη·
 • να έχει διακυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς.

Σε ορισμένα κράτη μέλη, αυτές οι επιχειρήσεις βρίσκονται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο, αλλά ήδη έχουν σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Βέλτιστες πρακτικές: Ο Klimax Plus στην Ελλάδα

Ο Klimax Plus αναπτύσσει βιώσιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα της κοινωνικής και πράσινης οικονομίας μέσω της προσαρμοσμένης εργασιακής ένταξης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και ατόμων που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό (π.χ. αστέγων, Ρομά, πρώην κρατουμένων, προσφύγων και μεταναστών). Αυτός ο κοινωνικός συνεταιρισμός, που ιδρύθηκε το 2005, παράγει έσοδα από υπηρεσίες συλλογής και ανακύκλωσης χαρτιού για εταιρείες του ιδιωτικού τομέα (π.χ. εταιρείες στον κλάδο της υγείας, νοσοκομεία, τραπεζικούς ομίλους) και για δημόσιους φορείς. Επίσης, προσφέρει υπηρεσίες τροφοδοσίας και λειτουργεί ένα εστιατόριο. Στο πολιτιστικό κέντρο Porfyra, συναντώνται άνθρωποι διαφορετικού πολιτισμικού και κοινωνικού υπόβαθρου και ανταλλάσσουν εμπειρίες και ιδέες, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνονται για τις ψυχικές ασθένειες και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Το κέντρο διατίθεται επίσης για τη διοργάνωση πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και εταιρικών εκδηλώσεων.

Ο Klimax Plus διαθέτει επίσης διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό, ο οποίος μεταδίδει εκπομπές που συνδυάζουν την ψυχαγωγία με την ενημέρωση σχετικά με τα μειονεκτούντα άτομα. Οι εργαζόμενοι μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στην κατασκευή επιτοίχιων ρολογιών. Μέχρι σήμερα, πάνω από 150 άτομα έχουν εργαστεί στον κοινωνικό συνεταιρισμό.

 

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Επιχειρηματικότητα και αυτοαπασχόληση

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Eurostat

Απασχόληση και κοινωνική καινοτομία

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Μελέτη που ανατέθηκε από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Κοινωνικός αντίκτυπος

Klimax Plus

Κοινωνικός συνεταιρισμός

 

Διαβάστε περισσότερα:

Ευρωπαϊκές ημερίδες για την απασχόληση

Drop’pin@EURES

Αναζητήστε σύμβουλο EURES

Συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στις χώρες EURES

Βάση αναζήτησης εργασίας EURES

Υπηρεσίες EURES για τους εργοδότες

Πρόγραμμα εκδηλώσεων EURES

Προσεχείς διαδικτυακές εκδηλώσεις

Το EURES στο Facebook

Το EURES στο Twitter

Το EURES στο LinkedIn

Λεπτομέρειες

Θέματα
 • Επιχειρήσεις /Επιχειρηματικότητα
 • βέλτιστη πρακτική EURES
 • Εξωτερικοί ενδιαφερόμενοι
 • Νέα για την αγορά εργασίας/ειδήσεις για την κινητικότητα
 • Ειδήσεις / αναφορές / στατιστικά στοιχεία
 • Νεολαία
Σχετικές ενότητες
Τομέας
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Αποποίηση ευθυνών

Τα άρθρα προορίζονται να παρέχουν στους χρήστες της πύλης EURES πληροφορίες για τρέχοντα θέματα και τάσεις και να ενθαρρύνουν τη συζήτηση και τη συζήτηση. Το περιεχόμενό τους δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα την άποψη της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ELA) ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, το EURES και το ELA δεν υποστηρίζουν ιστοτόπους τρίτων που αναφέρονται παραπάνω.