Направо към основното съдържание
Лого
EURES
Новинарска статия18 Oктомври 2018 г.Европейски орган по труда, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Социално предприятие: предприемачество със социално въздействие

От 2010 г. насам насърчаването на предприемачеството и самостоятелната заетост е ключов елемент на стратегията на ЕС „Европа 2020“ за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Social enterprise: Entrepreneurship with a social impact
Shutterstock

Както беше посочено от Европейската комисия, предприемачеството и самостоятелната заетост спомагат за създаването на работни места и развиването на умения и предоставят възможност на безработните и уязвимите лица да участват пълноценно в обществения и икономическия живот.

Тъй като съставляват 14% от общата заетост, самостоятелно заетите лица имат важна роля за икономиката на ЕС. Последните данни на Евростат показват, че 30,6 милиона души на възраст 15—64 години в ЕС са били самостоятелно заети лица през 2016 г. Като се има предвид, че малките и средните предприятия (МСП) съставляват 99% от дружествата в ЕС и са отговорни за две трети от общата заетост, е ясно защо Европейската комисия подкрепя тези предприятия.

С цел насърчаване на предприемачеството и самостоятелната заетост Комисията:

  • съсредоточава усилията си върху стартиране на нови предприятия от безработни лица и уязвими лица от групи в неравностойно положение;

Социално предприятие: бизнес с грижа за хората

През последните години в Европа се наблюдава нарастващ интерес към социалните предприятия. Например според проучване, възложено от Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите на Европейския парламент, в Испания има около 43 000 социални предприятия, които са отговорни за над 2,2 милиона преки и непреки работни места. В същия доклад се посочва, че оборотът на социалната икономика представлява 10% от брутния вътрешен продукт (БВП).

Задвижващ фактор за растежа на социалните предприятия е нарастващото признание на ролята, която те могат да имат за справяне с обществените и екологичните предизвикателства и насърчаване на приобщаващия растеж. Като поставят акцент върху хората, те засилват чувството на социално сближаване и насърчават общото благо.

Основни характеристики на социалните предприятия

Социалните предприятия:

  • служат по-скоро на общностния интерес (социални, обществени, екологични цели), отколкото да се стремят към максимално увеличаване на печалбата;
  • имат иновативен характер с оглед на стоките и услугите, които предлагат, както и на организационните и производствените методи, които използват;
  • осигуряват заетост за най-уязвимите членове на обществото (социално изключените лица) и по този начин допринасят за социалното сближаване, заетостта и намаляването на неравенствата.

Според Европейската комисия едно социално предприятие трябва също така да отговаря на следните условия:

  • да участва в икономическа дейност;
  • да преследва ясна и първостепенна социална цел;
  • да е въвело ограничения по отношение на разпределението на печалбата и/или активите;
  • да бъде независимо;
  • да разполага с приобщаващо управление.

В някои държави членки тези предприятия все още са в начален етап на развитие, но вече оказват социално въздействие.

Най-добра практика: Klimax Plus в Гърция

Klimax Plus развива устойчиви бизнес дейности в областта на социалната и зелената икономика чрез специално насочена работа за интеграция на лица с проблеми с психичното здраве и на социално изключени лица (например роми, бивши затворници, бежанци и имигранти). Тази гръцка социална кооперация, която беше създадена през 2005 г., генерира приходи от услуги за събиране на хартия и рециклиране за дружества от частния сектор (например здравни компании, болници, банкови групи) и публични органи. Тя също така предлага услуги за кетъринг и стопанисва ресторант. В нейния културен център, Porfyra, хора от различни културни и социални среди могат да се срещат и обменят опит и идеи и да научат за психичните заболявания и социалното изключване. Центърът също така е отворен за трети страни за културни, обучителни и корпоративни събития.

Klimax Plus също така притежава онлайн радиостанция, която продуцира шоупрограми, в които съчетава развлечение с информация относно хората в неравностойно положение. Работниците могат също така да участват в производството на стенни часовници. Понастоящем над 150 души са наети в социалната кооперация.

 

Връзки по темата:

Предприемачество и самостоятелна заетост

Европейска комисия

Евростат

Заетост и социални иновации

Европейски социален фонд

Проучване, възложено от Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите на Европейския парламент

Социално въздействие

Klimax Plus

Социална кооперация

 

Прочетете повече:

Европейски дни на труда

Drop’pin@EURES

Търсене на съветникна ЕURES

Условия на живот и труд в държавите от EURES

База данни с работни места на EURES

Услуги на EURES за работодатели

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

Теми
Бизнес /ПредприемачествоНай-добра практика на EURESВъншни заинтересовани страниНовини от пазара на труда/новини за мобилносттаНовини/доклади/статистикаМладост
Свързан раздел(и)
Условия на живот и труд
Сектор
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Опровержение

Статиите имат за цел да предоставят на потребителите на портала EURES информация по актуални теми и тенденции и да стимулират дискусия и дебат. Тяхното съдържание не отразява непременно гледната точка на Европейския орган по труда (ELA) или Европейската комисия. Освен това EURES и ELA не подкрепят споменатите по-горе уебсайтове на трети страни.