Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Novinový článok10. januára 2020Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenieOdhadovaný čas čítania: 5 min

Pripraviť sa na budúcnosť zručností

Technologické inovácie, ako je automatizácia, umelá inteligencia či robotika, majú mimoriadne veľký vplyv na dnešné i budúce pracoviská. Na meniace sa potreby v oblasti zručností reaguje EÚ a vlády jednotlivých členských štátov rôznymi iniciatívami. Ako túto situáciu však vnímajú samotní pracujúci?

Preparing for the future of skills
EURES

Spoločnosť Deloitte uskutočnila prieskum európskej pracovnej sily, aby zistila, čo si myslia ľudia o zmenách vo svete práce. Počas 15-mesačnej štúdie sa na prieskume zúčastnilo viac ako 15 000 respondentov z 10 európskych krajín. Pripravili sme pre vás prehľad výsledkov z tohto prieskumu.

Väčšina pracujúcich vníma vplyv technologických zmien pozitívne

Spoločnosť Deloitte zistila, že pracujúci majú vo všeobecnosti pozitívny postoj k vplyvu technologických zmien na zručnosti:

 • 51 % pracujúcich si myslí, že o 10 rokov sa vďaka automatizácii zlepší kvalita ich práce,
 • 50 % si myslí, že automatizácia im prinesie možnosti rozvoja nových zručností,
 • 48 % sa domnieva, že automatizáciou sa zvýši ich produktivita,
 • iba 24 % si myslí, že ich pracovné miesto sa v dôsledku automatizácie stane nadbytočné,
 • iba 26 uvádza, že automatizáciou sa zníži istota zamestnania.

Ak sa pozrieme na úroveň vzdelania, pracujúci s vyšším vzdelaním majú pozitívnejší názor na vplyv technológií, pričom pracujúci s nižším vzdelaním sa k tejto otázke stavajú skôr negatívne.

Väčšina zamestnancov sa cíti byť dobre pripravená do budúcnosti

Takmer 90 % pracujúcich sa domnieva, že na budúcnosť sú „celkom dobre pripravení“ alebo „veľmi dobre pripravení“.

Pokiaľ ide spôsobilosť v hlavných oblastiach zručností:

 • 52 % si myslí, že už má pokročilé zručnosti v oblasti IT (pričom 23 % uvádza, že by si mali zlepšiť existujúce zručnosti),
 • 45 % má technické znalosti na vysokej úrovni (pričom 20 % uvádza, že má potrebu zlepšiť si existujúce zručnosti).
 • 38 % má vzdelávacie zručnosti na vysokej úrovni (pričom 19 % uvádza, že má potrebu zlepšiť si existujúce zručnosti).

Pracujúci si o sebe myslia, že sú lepšie pripravení na vývojové trendy spojené s novými technológiami, ako ostatní aktéri na trhu práce:

 • 26 % si myslí, že sú veľmi dobre pripravení,
 • 22 % si myslí, že ich zamestnávateľ je veľmi dobre pripravený,
 • 19 % si myslí, že ich odvetvie je veľmi dobre pripravené,
 • 14 % si myslí, že ich vládne a politické orgány sú veľmi dobre pripravené.

Väčšina pracujúcich si myslí, že politické opatrenia by sa mali zamerať na vzdelávanie a odbornú prípravu

Pri otázke, ktoré opatrenia by mala prijať vláda, pripisujú pracujúci najdôležitejšiu prioritu vzdelávaniu a odbornej príprave:

 • 52 % pracujúcich si myslí, že politickými opatreniami by sa mala uprednostniť dostupnosť odborného vzdelávania,
 • 52 % si myslí, že opatrenia by sa mali zamerať na zlepšenie sekundárneho vzdelávania,
 • 46 % si myslí, že opatrenia by sa mali sústrediť na zlepšenie prístupu k novým technológiám,
 • 42 % uvádza, že opatrenia by sa mali sústrediť na zlepšenie univerzitného vzdelávania,
 • iba 21 % si myslí, že opatreniami by sa malo zabrániť využívaniu nových technológií, ktoré ohrozujú istotu zamestnania.

Ak sa zohľadní úroveň vzdelania, pracujúci s nižším vzdelaním majú sklon podporovať obmedzovanie nových technológií.

Hlavné závery a odporúčania

 • Väčšina pracujúcich je pripravená využiť potenciál nových technológií. Nezodpovedá to vžitej predstave, že pracujúci sa boja nových technológií a bránia sa zmenám. Spoločnosť Deloitte odporúča, aby politickí stratégovia hľadali riešenia, ako začleniť pracujúcich do prechodu na nové technológie a aby verejné orgány pozitívnym spôsobom prezentovali nástup digitálnej revolúcie (napríklad poukázaním na možnosti vytvorenia pracovných miest vďaka novým technológiám).
 • Menej zručným pracujúcim hrozí riziko, že budú zaostávať, ak nebudú prijaté vhodné opatrenia. Zamestnanci s vyšším vzdelaním majú optimistickejší pohľad na budúcnosť svojho zamestnania ako ich kolegovia s nižším vzdelaním. Spoločnosť Deloitte odporúča, aby vlády prijali potrebné kroky na zvýšenie všeobecnej informovanosti a pripravenosti na príchod Priemyslu 4.0, najmä formou cielených politických opatrení na pomoc tým skupinám, ktorým hrozí najväčšie riziko, že budú zaostávať.
 • Pracujúci očakávajú, že vlády pripravia súbor názorných príkladov a všeobecný rámec. Skutočnosť, že vysoký podiel pracujúcich sa cíti byť pripravený na budúcnosť, môže naznačovať, že niektorí z nich zrejme podceňujú dosah budúcich zmien a že je slabá informovanosť o potrebe prehĺbenia existujúcich zručnosti, resp. potrebe preškolenia. Spoločnosť Deloitte odporúča, aby vlády a verejné orgány poskytli pracujúcim informácie a súbor pozitívnych príkladov adaptácie na nové technológie.
 • Vlády by mali vytvoriť vhodné prostredie pre zúčastnené strany, aby mohli pracovať na doplnení chýbajúcich zručností. Hoci si pracujúci myslia, že politiky v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy majú prednosť, vedia, že je poskytovanie školení je predovšetkým záležitosťou zamestnávateľov, a nie verejných orgánov. Spoločnosť Deloitte odporúča, aby sa podniky ujali vedúcej úlohy pri prechode na nové technológie tým, že zavedú kultúru vzdelávania, a vlády budú investovať do vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj do celoživotného vzdelávania.

Viac informácií o Európskom prieskume pracovnej sily 2019 a zisteniach spoločnosti Deloiotte je k dispozícii na webovej lokalite Deloitte Insights.

 

Súvisiace odkazy:

Deloitte Insights

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať zamestnancov siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

Témy
 • Obchod / Podnikanie
 • Externé správy EURES
 • Správy z trhu práce/správy o mobilite
 • Správy/reportáže/štatistiky
 • Trendy náboru
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.