Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο
EURES (EURopean Employment Services)

Διαβίωση και εργασία

Ζώντας και εργάζεστε στην Ευρώπη

Σχετικά με τη διαβίωση και την εργασία

Τα σημαντικά πρακτικά, νομικά και διοικητικά ζητήματα που πρέπει να εξετάσετε στην περίπτωση που σκέφτεστε να εγκατασταθείτε στο εξωτερικό ενδέχεται να σας προκαλέσουν σύγχυση. Οι σελίδες της πύλης EURES για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας έχουν σκοπό να σας ενημερώσουν πλήρως εκ των προτέρων και να κάνουν την εγκατάστασή σας στο εξωτερικό όσο το δυνατόν πιο ομαλή. Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε για τους τομείς που παρουσιάζουν σημαντική αναντιστοιχία ανάμεσα στις κενές θέσεις εργασίας και στους εργαζομένους, τόσο βραχυχρόνια όσο και μακροχρόνια, και να εστιάσετε ανάλογα τις προσπάθειές σας για εύρεση εργασίας.

Παρότι το δικαίωμα διαβίωσης και εργασίας σε άλλες χώρες της ΕΕ αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις κοινοτικές ελευθερίες και έχει κατοχυρωθεί ομοίως στη Νορβηγία, στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν και στην Ελβετία δυνάμει των συμφωνιών για τον ΕΟΧ και την ΕΖΕΣ, οι πολίτες κάποιων εκ των νεότερων χωρών της ΕΕ υπόκεινται σε ορισμένους μεταβατικούς κανόνες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των μεταβατικών ρυθμίσεων στις διάφορες χώρες του δικτύου EURES, συμβουλευθείτε την ενότητα «Ελεύθερη κυκλοφορία» της πύλης ή μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=466&langId=el

Εργάζεστε για περιορισμένο διάστημα σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο όπου βρίσκεται η έδρα του εργοδότη σας; Εάν ναι, τότε θεωρείστε «αποσπασμένος εργαζόμενος». Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις συνθήκες εργασίας σας στην ενότητα «Αποσπασμένοι εργαζόμενοι» της πύλης Europa.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες και βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον σύμβουλο EURES της περιοχής σας ή με κάποιον σύμβουλο EURES στη χώρα όπου θέλετε να εγκατασταθείτε.