Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES
Alt nuachta12 Bealtaine 2021An tÚdarás Eorpach Saothair, Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Todhchaí na hoibre: Taighdeoirí agus innealtóirí

Cuirtear ar ár gcumas leis an Réamhaisnéis Scileanna ó Cedefop a shamhlú cén chuma a d’fhéadfadh a bheith ar shaol na hoibre i gceann deich mbliana trí threochtaí fostaíochta sa todhchaí a thuar.  Sa tsraith nua alt uainn, pléimid na dúshláin agus na hathruithe a bhféadfadh go mbeadh gairmeacha áirithe ag dul i ngleic leo idir seo agus an bhliain 2030.

The future of work: Researchers and engineers
Shutterstock

San alt seo, pléimid taighdeoirí agus innealtóirí.  Cumhdaítear sa ghairm seo gairmithe i bpoist ardoilte i raon leathan earnálacha difriúla.  Áirítear leo daoine atá ag obair in eolaíochtaí na beatha, san innealtóireacht agus sa leictritheicneolaíocht agus daoine atá ag obair mar ailtirí, mar dhearthóirí nó mar staitisteoirí.

Eochairfhíorais

 • Bhí thart ar 6.5 milliún duine san Aontas Eorpach á bhfostú mar thaighdeoirí agus innealtóirí sa bhliain 2018.
 • Tháinig méadú 17% idir an bhliain 2006 agus an bhliain 2018 ar an líon daoine a bhí á bhfostú sa ghairm sin.
 • Is iad seirbhísí gairmiúla agus an mhonaraíocht na hearnálacha fostaíochta is mó don ghairm seo, agus iad freagrach as 60% de phoist taighdeoirí agus innealtóirí.
 • Is iad faisnéis a bhailiú agus a mheas, cruthaitheacht, réiteach agus neamhspleáchas na cúraimí agus na scileanna is tábhachtaí le haghaidh na gairme seo.
 • Bhí cáilíochtaí ardleibhéil ag breis agus 80% de thaighdeoirí agus innealtóirí sa bhliain 2018.

Cúraimí agus scileanna

Liostaítear na príomhchúraimí agus na príomhscileanna thíos de réir a dtábhachta foriomláine:

 • Faisnéis a bhailiú agus a mheas
 • Cruthaitheacht agus réiteach
 • Neamhspleáchas
 • Úsáid a bhaint as TFC
 • Litearthacht
 • Uimhearthacht
 • Obair bhuíne
 • Gnáthamh
 • Mealladh agus tionchar a imirt

Cé na treochtaí don todhchaí?

 • Meastar go dtiocfaidh méadú 15% sa bhreis idir an bhliain 2018 agus an bhliain 2030 ar an líon taighdeoirí agus innealtóirí atá i mbun fostaíochta.
 • Le linn na tréimhse sin, cruthófar breis agus 1 mhilliún post nua do thaighdeoirí agus innealtóirí.
 • Meastar go gcruthófar poist nua do thaighdeoirí agus innealtóirí i 23 cinn de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh.
 • De bharr an fháis réamh-mheasta sin agus de bharr go meastar go n-éireoidh 3.3 milliún oibrí as an ngairm ar chúis éigin, beidh sé riachtanach 4.3 milliún folúntas a líonadh.
 • Ós rud é go bhfuil a lán teicneolaíochtaí nua i gceist le hobair na dtaighdeoirí agus na n-innealtóirí, meastar go mbeidh an-éileamh ann ar na hoibrithe sin sa chuid is mó d’earnálacha.
 • Tá seirbhísí gnó, an mhonaraíocht, an t-oideachas agus an cúram sláinte i measc na bpríomhearnálacha ina meastar go dtiocfaidh méadú ar an éileamh.

Cé na spreagthaí athruithe a rachaidh i bhfeidhm ar a gcuid scileanna?

Is dócha go mbeidh na spreagthaí seo a leanas, lena n-áirítear treochtaí trasearnála éagsúla, taobh thiar den athrú ar an bpróifíl scileanna i measc taighdeoirí agus innealtóirí sna blianta atá le teacht.

 • Bíonn teicneolaíochtaí nua amhail iad sin a bhaineann le fuinneamh inathnuaite ag cruthú tacair shainscileanna.
 • Bíonn an bhiteicneolaíocht ag brú na nuálaíochta chun cinn do thaighdeoirí agus innealtóirí in earnálacha éagsúla freisin, lena n-áirítear an cúram sláinte.
 • Bíonn ag méadú ar an ról a imríonn gnéithe leictreonacha amhail uathoibriú agus tithe cliste, go háirithe san earnáil foirgníochta.
 • Bíonn an t-éileamh i measc tomhaltóirí ar tháirgí níos speisialaithe ag cruthú níos mó próiseas táirgeachta atá dian ar theicneolaíocht, agus dúshláin nua ag teacht chun cinn d’innealtóirí dá bharr sin.
 • Bíonn an t-athrú aeráide ag méadú an éilimh ar innealtóirí agus ar eolaithe na beatha chun tacú le taighde agus forbairt sa réimse sin.
 • Bíonn an domhandú ag cur lena thábhachtaí atá sé go mbeadh sárscileanna cumarsáide agus idirdhisciplíneacha ag taighdeoirí agus innealtóirí.
 • Beidh ról le himirt ag treochtaí atá sonrach don earnáil freisin – mar shampla, bíonn comhtháthú TFC isteach san earnáil cógaisíochta ag dul i bhfeidhm ar riachtanais scileanna san earnáil.

Conas is féidir freastal ar na riachtanais scileanna sin?

Cé go mbaineann na dúshláin scileanna le forbairt na hearnála, bíonn ról tábhachtach le himirt ag an oiliúint. Is bunriachtanas é sin le haghaidh forbairt a dhéanamh ar scileanna atá sonrach don earnáil agus ar scileanna inaistrithe amhail saineolas gnó, ceannaireachta agus bainistíochta a fhorbairt.

Is féidir leas a bhaint as comhpháirtíochtaí agus as gníomhaíochtaí comhpháirteacha idir údaráis rialtais, comhpháirtithe sóisialta agus comhlachtaí eile chun dul i ngleic le ganntanais scileanna agus chun dlús a chur le cineálacha oiriúnacha cur chuige oiliúna a ghlacadh i dtionscail nua a dteastaíonn tacair shainscileanna uathu.

Is féidir oiliúint múinteoirí agus gairmthreoir éifeachtach a úsáid freisin chun ábhair eolaíochta, theicneolaíochta, innealtóireachta agus mhatamaitice (STEM) a dhéanamh níos tarraingtí do scoláirí bunoideachais, do dhaltaí meánoideachais agus do mhic léinn ardoideachais. Tá an Coimisiún Eorpach agus na Ballstáit ag obair freisin ar son an ghairm seo a dhéanamh níos tarraingtí do mhná.

 

Naisc ghaolmhara:

An Réamhaisnéis Scileanna

Taighdeoirí agus innealtóirí: deiseanna agus dúshláin scileanna (nuashonrú 2019)

 

Léigh tuilleadh:

Laethanta Fostaíochta Eorpacha

Aimsigh Comhairleoirí EURES

Dálaí maireachtála agus oibre i dtíortha EURES

Bunachar Sonraí EURES

Seirbhísí EURES le haghaidh fostóirí

Féilire Imeachtaí EURES

Imeachtaí Ar Líne atá ag teacht aníos

EURES ar Facebook

EURES ar Twitter

EURES ar LinkedIn

Ábhair
Nuacht an mhargaidh saothair/nuacht soghluaisteachtaTreochtaí earcaíochtaÓige
Earnáil
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.