Направо към основното съдържание
Лого
EURES
Новинарска статия12 Mай 2021 г.Европейски орган по труда, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Бъдещето на труда: Изследователи и инженери

Прогнозата за уменията на Cedefop ни дава възможност да си представим как би изглеждал светът на труда след 10 години, като се прогнозират бъдещите тенденции в областта на заетостта. В новата ни поредица от статии разглеждаме потенциалните предизвикателства и промените, пред които са изправени някои професии в периода до 2030 г.

The future of work: Researchers and engineers
Shutterstock

В настоящата статия се обръща внимание на изследователите и инженерите. Тази професия обхваща специалисти на висококвалифицирани работни места в широк диапазон от различни сектори. Тя включва лица, заети в областта на науките за живота, инженерството и електротехнологиите, или като архитекти, проектанти или статистици.

Основни факти

 • През 2018 г. като изследователи и инженери в ЕС са наети около 6,5 милиона души.
 • Между 2006 и 2018 г. заетостта в тази област се увеличава с 17%.
 • Професионалните услуги и секторът на производството са секторите с най-голям брой на заетите в тази професия, в които се намират 60 % от работните места за изследователи и инженери.
 • Най-важните задачи и умения за тази професия са събирането и оценяването на информация, творчеството, преструктурирането и автономността.
 • През 2018 г. около 80 % от изследователите и инженерите са имали високо ниво на квалификация.

Задачи и умения

Основните задачи и умения са изброени по-долу според цялостното им значение:

 • Събиране и оценка на информация
 • Креативност и способност за намиране на решения
 • Автономност
 • Използване на ИКТ
 • Грамотност
 • Математически познания
 • Работа в екип
 • Рутина
 • Продажби и влияние

Какви са тенденциите за бъдещето?

 • Между 2018 и 2030 г. равнището на заетост на изследователите и инженерите се очаква да нарасне с още 15 %
 • През това време ще бъдат създадени над 1 милион нови работни места за изследователи и инженери.
 • Нови работни места за изследователи и инженери се очаква да бъдат създадени в 23 от държавите — членки на ЕС.
 • Като се има предвид този прогнозен растеж и очакванията 3,3 милиона работници да напуснат професията по една или друга причина, ще трябва да бъдат заети около 4,3 милиона свободни работни места.
 • Тъй като работата на изследователите и инженерите включва много нови технологии, се очаква тези работници да бъдат силно търсени в повечето сектори.
 • Сред ключовите сектори, в които се очаква нарастване на търсенето, са бизнес услугите, производството, образованието и здравеопазването.

Кои фактори ще окажат влияние върху техните умения?

Следните фактори, включително различни междусекторни тенденции, е вероятно да доведат до промени в профила на уменията на изследователите и инженерите през следващите години.

 • С новите технологии, като свързаните с енергията от възобновяеми източници, се създават уникални комбинации от умения.
 • Биотехнологиите също стимулират иновациите в дейностите на изследователите и инженерите в различни сектори, включително в здравеопазването.
 • Електронните характеристики, например автоматизацията на сградите и интелигентните домове, играят все по-голяма роля, особено в строителния сектор.
 • Търсенето от страна на потребителите на по-специализирани продукти води до производствени процеси с висок технологичен интензитет, които пораждат предизвикателства за уменията на инженерите.
 • В резултат на изменението на климата се увеличава търсенето на инженери и специалистите по науките за живота в подкрепа на свързаната с това научноизследователска и развойна дейност.
 • Глобализацията прави все по-важно за изследователите и инженерите да притежават солидни умения за комуникация и интердисциплинарни умения.
 • Специфичните за секторите тенденции също ще играят роля — например интегрирането на ИКТ във фармацевтичния сектор засяга потребностите от умения в сектора.

Как могат да бъдат удовлетворени нуждите от тези умения?

Въпреки че предизвикателствата, свързани с уменията, се коренят в развитието на сектора, важна роля във всяко отношение има обучението. Това е от съществено значение не само за развитието на специфични за сектора умения, но и за преносимите умения, например бизнес умения, ръководни и управленски умения.

Партньорствата и съвместните действия между държавните органи, социалните партньори и други страни могат да обхващат решения за справяне с недостига на умения и за ускоряване на приемането на подходящи подходи за обучение в нови сектори, в които се изисква специфичен набор от умения.

Обучението на учителите и ефективното професионално ориентиране могат също да спомогнат за повишаване на привлекателността на така наречените предмети в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) за учащите в началното, средното и висшето образование. Европейската комисия и държавите членки също работят за повишаване на привлекателността на тази професия за жените.

 

Връзки по темата:

Прогноза за уменията

Изследователи и инженери: възможности и предизвикателства в областта на уменията (актуализация от 2019 г.)

 

Допълнителна информация:

Европейски дни на труда

Намерете съветници на EURES

Условия на живот и труд в страните от EURES

База данни с работни места на EURES

Услуги на EURES за работодатели

Календар на събитията на EURES

Предстоящи онлайн събития

EURES във Facebook

EURES в Twitter

EURES в LinkedIn

Теми
Новини от пазара на труда/новини за мобилносттаТенденции при набиране на персоналМладост
Сектор
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Опровержение

Статиите имат за цел да предоставят на потребителите на портала EURES информация по актуални теми и тенденции и да стимулират дискусия и дебат. Тяхното съдържание не отразява непременно гледната точка на Европейския орган по труда (ELA) или Европейската комисия. Освен това EURES и ELA не подкрепят споменатите по-горе уебсайтове на трети страни.