Prejsť na hlavný obsah
EURES
Novinový článok24. marca 2020Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Budúcnosť práce: Manažéri v oblasti pohostinstva a maloobchodu

Prognóza zručností  strediska Cedefop nám vďaka predpovedi budúcich trendov v oblasti zamestnanosti ponúka možnosť si predstaviť, ako by mohol svet práce vyzerať o 10 rokov. V našej novej sérii článkov sa sústreďujeme na potenciálne výzvy a zmeny, ktorým budú niektoré profesie čeliť odteraz až do roku 2030.

The future of work: Hospitality and retail managers
EURES

Druhým povolaním, na ktoré sa naše skúmanie zameriava, sú manažéri v oblasti pohostinstva a maloobchodu. Ide o osoby, ktoré pracujú ako manažéri hotelov a reštaurácií, manažéri v oblasti maloobchodného a veľkoobchodného predaja a manažéri v oblasti iných služieb vrátane športových, rekreačných a kultúrnych služieb.

Kľúčové fakty

 • Na pozíciách manažérov v oblasti pohostinstva a maloobchodu v roku 2018 pracovalo približne 4,2 milióna osôb.
 • Zamestnanosť v tomto povolaní od roku 2006 do roku 2018 vzrástla o niečo viac ako o 3 %.
 • Medzi najdôležitejšie úlohy a zručnosti zamestnancov v tejto sfére patria autonómia, kreativita, rozhodnosť a schopnosť poskytovať služby a venovať pozornosť zákazníkom.
 • V tejto oblasti manažéri pôsobia najmä vo sfére maloobchodu a veľkoobchodu (35 %), ako aj ubytovacích a stravovacích služieb (32 %).
 • Nepredpokladá sa, že by sa profil odbornej spôsobilosti manažérov v oblasti pohostinstva a maloobchodu v budúcnosti podstatne zmenil.

Úlohy a zručnosti

Kľúčové úlohy a zručnosti sa uvádzajú ďalej v základnom poradí celkovej dôležitosti:

 • autonómia
 • poskytovanie služieb a pozornosť
 • kreativita a rozhodnosť
 • predaj a vplyv
 • riadenie a koordinácia
 • zhromažďovanie a vyhodnotenie informácií
 • gramotnosť
 • využívanie IKT
 • učenie, odborná príprava a koučovanie
 • rutina
 • matematická gramotnosť
 • tímová práca
 • šikovnosť
 • sila
 • používanie strojov

Aké sú trendy do budúcnosti?

 • Predpokladá sa, že v tejto oblasti bude treba v rokoch 2018 až 2030 obsadiť tri milióny pracovných miest.
 • Očakáva sa, že v prípade manažérov v oblasti pohostinstva a maloobchodu sa dosiahne približne 10 % rast zamestnanosti (nárast o asi 410 000 pracovných miest), pričom k mimoriadne intenzívnemu rastu dôjde v Taliansku, na Cypre, v Spojenom kráľovstve, Dánsku a Maďarsku.
 • V tejto oblasti sa takisto predpokladá zvýšenie percentuálneho podielu odborníkov s vysokou kvalifikáciou, a to z 35 % v roku 2018 na 41 % v roku 2030.
 • Naopak, percentuálny podiel odborníkov s nízkou kvalifikáciou v tejto oblasti má klesnúť z 22 % v roku 2018 na 18 % v roku 2030.
 • V povolaní manažérov v oblasti pohostinstva a maloobchodu pritom údajne hrozí len veľmi malé riziko automatizácie.

Aké faktory zmeny ovplyvnia ich zručnosti?

Manažéri v oblasti pohostinstva a maloobchodu najčastejšie riadia zariadenia poskytujúce služby priamo verejnosti v organizáciách, ktoré sú priveľmi malé na to, aby mali hierarchické štruktúry v riadení. V dôsledku toho sa u nich vyžaduje súbor zručností, ktoré sú na vzťahy so zákazníkmi orientované vo väčšej miere, ako je tomu v prípade manažérov vo špecializovanejších a technickejších odvetviach. Ďalej uvádzame niektoré z faktorov zmeny, ktoré budú formovať kľúčové trendy v oblasti zručností v tomto povolaní:

 • Nová generácia zamestnancov s rôznymi požiadavkami a očakávaniami. Mladí ľudia vyrastali v prepojenom svete, a preto oceňujú spájanie ich pracovného a osobného života. Očakávajú tiež rýchlejšiu a jednoduchšiu komunikáciu s vedúcimi pracovníkmi, čo si bude vyžadovať nový, pružnejší prístup k riadeniu.
 • Starnúca populácia v celej EÚ stavia manažérov pri nábore pred nové výzvy. Keďže skúsení riadiaci pracovníci odchádzajú do dôchodku, nedostatky v kvalifikácii sa môžu objaviť aj na pozíciách samotných manažérov.
 • Technologické zmeny  v odvetví maloobchodu vrátane zavedenia samoobslužných pokladní viedli k tomu, že pracovné miesta pokladníkov sa nahrádzajú a vytvárajú sa nové pozície, ktoré sa zameriavajú na poskytovanie pomoci zákazníkom pri používaní týchto strojov. Pokročilé zručnosti v oblasti správy údajov, kritickej analýzy, znalostí o webe a v ďalších technických oblastiach, ako aj v strategickom plánovaní, sú v niektorých prípadoch nedostatočne rozvinuté alebo úplne chýbajú, hoci uvedené zručnosti budú pre manažérov v týchto odvetviach zásadné.
 • Zintenzívnenie činnosti firiem prostredníctvom rôznych kanálov, ako sú elektronický obchod/elektronické rezervácie a marketing, budú na manažérov v oblasti pohostinstva a maloobchodu a ďalších služieb klásť nové nároky. Budú musieť zvládnuť riadenie požiadaviek zákazníkov prostredníctvom týchto nových kanálov a zároveň poskytovať svojim zamestnancom školenia a príležitosť na rozširovanie príslušných zručností.
 • Vyvíjajúce sa právne a regulačné rámce  si vyžadujú, aby manažéri dobre poznali zákony a právne predpisy (napr. v oblasti práce, hygieny potravín a starostlivosti) a aby sa v rámci svojej činnosti dokázali týmto rámcom prispôsobiť. Rozširovanie využívania zmlúv o dočasnom zamestnaní si bude od manažérov vyžadovať, aby svoje tímy dokázali riadiť aj pri prípadnej vysokej fluktuácii zamestnancov.

Ako je možné potreby týchto zručností uspokojiť?

Je nevyhnutné identifikovať potenciálnych uchádzačov o pracovné miesta manažérov už v počiatočnej fáze a zaradiť ich do vhodného programu rozvoja. Rozvoj hlavných riadiacich a vodcovských zručností si vyžaduje základné vzdelávanie riadiacich zamestnancov, ktoré sa môže realizovať internou či externou formou. Takéto zručnosti možno nadobudnúť aj priamo v praxi a možno ich ďalej rozvíjať prostredníctvom systému mentorstva alebo pozorovania pri práci. Firmy musia tiež poskytnúť riadiacim pracovníkom odbornú prípravu zameranú na relevantný technologický rozvoj v ich odvetví.

Svoju úlohu v rozvoji manažérskych zručností môžu zohrávať aj príslušné vnútroštátne orgány formou poskytnutia finančných prostriedkov na podporu MSP, a to najmä v oblasti podnikania a potrieb, ktoré sa objavia v oblasti zručností. Pokiaľ ide o starnutie pracovnej sily v radoch majiteľov alebo manažérov obchodov, dôraz by sa klásť na poskytovanie odbornej prípravy, ktorá sa zameriava na prevod riadiacich funkcií a posilňovanie riadenia ľudských zdrojov.

Chcete sa dozvedieť viac o prognóze zručností a o tom, čo čaká budúci svet práce v Európe? Pozrite si náš článok so všeobecným prehľadom a náš článok o povolaniach v právnej, sociálnej a kultúrnej oblasti.

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať poradcov siete EURES

Životné a pracovné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce online podujatia

EURES na Facebooku

EURES na Twitteri

EURES na LinkedIn

Témy
Externé správy EURESSprávy z trhu práce/správy o mobiliteSprávy/reportáže/štatistikyTrendy náboru
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.