Skip to main content
EURES
News article24 mars 2020European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

Framtidens arbeid: Ledere innen hotell, restaurant og handel

Kompetanseframskrivingene fra Cedefop gir oss muligheten til å forestille oss hvordan arbeidsverdenen kan se ut om 10 år ved å framskrive framtidige sysselsettingstrender. I vår nye artikkelserie ser vi på de potensielle utfordringene og endringene som visse yrker står overfor i perioden fram til 2030.

The future of work: Hospitality and retail managers
EURES

Det andre yrket under lupen er ledere innen hotell, restaurant og handel. Dette omfatter mennesker som arbeider som ledere innen hotell og restaurant, ledere innen detaljist- og grossisthandel og ledere innen andre næringer som idrett, fritid og kultur.

Hovedfunn

 • Ca. 4,2 millioner mennesker var ansatt som ledere innen hotell, restaurant og handel i 2018.
 • Yrket hadde en sysselsettingsvekst på like over 3 % mellom 2006 og 2018.
 • Kreativitet og problemløsning, selvstendighet og evnen til å yte service og betjene er de viktigste arbeidsoppgavene og ferdighetene for arbeidstakere innen dette feltet.
 • Ledere på dette feltet arbeider hovedsakelig innen grossist- og detaljisthandel (35 %) og hotell og restaurant (32 %).
 • Kvalifikasjonsprofilen for ledere innen hotell, restaurant og handel forventes ikke å endre seg vesentlig i framtiden.

Arbeidsoppgaver og kompetanser

De viktigste arbeidsoppgavene og kompetansene er oppført nedenfor i en grunnleggende rekkefølge av overordnet betydning:

 • Selvstendighet
 • Yte service og betjene
 • Kreativitet og problemløsning
 • Selge og påvirke
 • Administrere og koordinere
 • Hente inn og evaluere informasjon
 • Lese- og skriveferdigheter
 • Bruk av IKT
 • Undervise, gi opplæring og veilede
 • Rutine
 • Tallforståelse
 • Samarbeid
 • Fingerferdighet
 • Styrke
 • Bruk av maskiner

Hva er trendene for framtiden?

 • Det forventes at 3 millioner stillinger på dette feltet må fylles mellom 2018 og 2030.
 • Sysselsettingsveksten for ledere innen hotell, restaurant og handel forventes å være rundt 10 % (en økning på ca. 410 000 stillinger). Særlig sterk vekst får vi i Italia, Kypros, Storbritannia, Danmark og Ungarn.
 • Prosentandelen fagarbeidere på dette feltet med høye kvalifikasjoner forventes å øke fra 35 % i 2018 til 41 % i 2030.
 • Prosentandelen fagarbeidere på dette feltet med lave kvalifikasjoner forventes å synke fra 22 % i 2018 til 18 % i 2030.
 • Ledere innen hotell, restaurant og handel er angivelig et yrke med svært lav risiko for automatisering.

Hvilke endringsdrivere vil påvirke ferdighetene deres?

Ledere innen hotell, restaurant og handel leder vanligvis etablissementer som yter tjenester direkte til offentligheten, i organisasjoner som er for små til å ha et lederhierarkier. De trenger derfor en mer offentlig rettet kompetanse enn ledere i mer spesialiserte og tekniske sektorer. Endringsdriverne som vil forme hovedtrender innen kompetanse i yrket vil omfatte følgende:

 • En ny generasjon av arbeidstakere med andre krav og forventninger. De unge i dag har vokst opp i en nettilkoblet verden. De verdsetter derfor kombinasjonen av arbeid og privatliv. De forventer også raskere og lettere tilgjengelig kommunikasjon med høyerestående personale, som må lede på en ny, mer fleksibel måte.
 • Aldrende befolkninger i hele EU utgjør rekrutteringsutfordringer for ledere. Etter hvert som erfarne ledere trekker seg tilbake, kan det også være kompetansemangler i selve lederstillingene.
 • Teknologiske endringer i detaljistsektoren, herunder innføring av selvbetjeningskasser, har ført til at kassajobber erstattes og nye stillinger opprettes for å bistå kunder med bruken av slike maskiner. Avansert kompetanse innen databehandling, kritisk analyse, Internett og andre teknologirelaterte emner samt strategisk planlegging er underutviklet eller mangelvare i noen tilfeller, og dette vil være avgjørende for ledere i disse sektorene.
 • Økningen i driften av foretak gjennom forskjellige kanaler, f.eks. e-handel/e-bestilling og markedsføring, vil stille nye krav til ledere innen hotell, restaurant, handel og annet. De må kunne håndtere kundehenvendelser gjennom disse nye kanalene, tilby opplæring og oppkvalifisere personalet.
 • Skiftende lov- og myndighetsrammer krever at ledere har en god forståelse av lover og forskrifter (f.eks. om arbeid, matvarehygiene og omsorg), og som kan arbeide innenfor slike rammer. Økningen i midlertidige arbeidskontrakter vil kreve at ledere leder teamene sine mens de potensielt opplever en høy grad av gjennomtrekk.

Hvordan kan disse kompetansebehovene imøtekommes?

Potensielle kandidater for lederstillinger må identifiseres i en tidlig fase og tas opp i et egnet utviklingsprogram. Utvikling av grunnleggende lederkompetanse krever noen grunnleggende lederopplæring, som kan foregå internt eller eksternt. Slik kompetanse kan også læres på jobben og forbedres via et veilednings- eller jobbskyggingssystem. Foretak må også gi opplæring til ledere i relevant teknologisk utvikling i sektoren.

Vedkommende nasjonale myndigheter kan også ha en rolle i utviklingen av lederkompetanse ved å tilby finansiering for å støtte SMB-er, særlig innen områdene entreprenørskap og fremvoksende kompetansebehov. Når det gjelder den aldrende yrkesgruppen bestående av butikkeiere/-ledere bør fokus være på å tilby opplæring i overføring av lederfunksjoner og styrking av personalstyring.

Vil du vite mer om kompetanseframskrivingene og hvilke jobber vi vil ha i framtiden i Europa? Les vår oversiktsartikkel og vår artikkel om juridiske, sosiale og kulturelle yrker.

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Drop'pin@EURES

Finn EURES-rådgivere

Leve- og arbeidsvilkår i EURES-land

EURES' jobbdatabase

EURES' tjenester for arbeidsgivere

EURES' aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

EURES på Facebook

EURES på Twitter

EURES på LinkedIn

Nærmere opplysninger

Temaer
Eksterne EURES-nyheterArbeidsmarkedsnyheter/mobilitetsnyheterNyheter/rapporter/statistikkRekrutteringstrender
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.