Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο
EURES (EURopean Employment Services)
Ειδησεογραφικό άρθρο24 Μαρτίου 2020Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης1' χρόνος ανάγνωσης

Το μέλλον της εργασίας: Διοικητικά στελέχη στον τομέα της φιλοξενίας και του λιανεμπορίου

Η Πρόβλεψη Δεξιοτήτων του Cedefop μας επιτρέπει να φανταστούμε πώς θα είναι ο κόσμος της εργασίας σε 10 χρόνια από τώρα προβλέποντας τις μελλοντικές τάσεις της απασχόλησης. Με τη νέα σειρά άρθρων μας, διερευνούμε τις δυνητικές προκλήσεις και αλλαγές που θα αντιμετωπίσουν ορισμένα επαγγέλματα από σήμερα ως το 2030.

The future of work: Hospitality and retail managers
EURES

Η δεύτερη υπό εξέταση κατηγορία εργαζομένων είναι τα διοικητικά στελέχη στον τομέα της φιλοξενίας και του λιανεμπορίου. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα διοικητικά στελέχη ξενοδοχείων και εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου και άλλων υπηρεσιών που περιλαμβάνουν αθλητικές, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές υπηρεσίες.

Βασικά δεδομένα

 • Το 2018, περίπου 4,2 εκατομμύρια άτομα απασχολούνταν ως διοικητικά στελέχη στον τομέα της φιλοξενίας και του λιανεμπορίου.
 • Η απασχόληση στο εν λόγω επάγγελμα αυξήθηκε λίγο περισσότερο από 3 % από το 2006 έως το 2018.
 • Η αυτονομία, η δημιουργικότητα, η αποφασιστικότητα, καθώς και η ικανότητα εξυπηρέτησης και παροχής φροντίδας είναι οι σημαντικότερες εργασίες και δεξιότητες για τους εργαζομένους στον τομέα αυτόν.
 • Τα διοικητικά στελέχη στον συγκεκριμένο τομέα απασχολούνται κυρίως στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο (35 %), στην κατάλυση και στην εστίαση (32 %).
 • Τα απαιτούμενα προσόντα για τα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων φιλοξενίας και λιανεμπορίου δεν αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά στο μέλλον.

Εργασίες και δεξιότητες

Κατωτέρω αναφέρονται οι βασικές εργασίες και δεξιότητες κατά σειρά σπουδαιότητας:

 • Αυτονομία
 • Παροχή εξυπηρέτησης και φροντίδας
 • Δημιουργικότητα και αποφασιστικότητα
 • Πωλήσεις και άσκηση επιρροής
 • Διαχείριση και συντονισμός
 • Συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών
 • Γραμματισμός
 • Χρήση των ΤΠΕ
 • Διδασκαλία, κατάρτιση και καθοδήγηση
 • Τήρηση καθιερωμένου προγράμματος
 • Αριθμητισμός
 • Ομαδική εργασία
 • Επιδεξιότητα
 • Αντοχή
 • Χρήση μηχανημάτων

Ποιες είναι οι τάσεις για το μέλλον;

 • Θα πρέπει να καλυφθούν 3 εκατομμύρια περίπου νέες θέσεις εργασίας οι οποίες προβλέπεται να δημιουργηθούν μεταξύ του 2018 και του 2030 στον τομέα αυτό.
 • Η αύξηση των θέσεων απασχόλησης για τα διοικητικά στελέχη φιλοξενίας και λιανεμπορίου προβλέπεται να ανέλθει στο 10 % (αύξηση κατά περίπου 410 000 θέσεις εργασίας) και αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονη στην Ιταλία, την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία και την Ουγγαρία.
 • Το ποσοστό των επαγγελματιών στον τομέα αυτόν που διαθέτουν προσόντα υψηλού επιπέδου αναμένεται να αυξηθεί από 35 % το 2018 σε 41 % το 2030.
 • Το ποσοστό των επαγγελματιών του τομέα που διαθέτουν προσόντα χαμηλού επιπέδου αναμένεται να μειωθεί από 22 % το 2018 σε 18 % το 2030.
 • Τα διοικητικά στελέχη σε υπηρεσίες φιλοξενίας και λιανεμπορίου αποτελούν μια ομάδα εργαζομένων που αντιμετωπίζει πολύ μικρό κίνδυνο από την αυτοματοποίηση.

Ποιοι παράγοντες προώθησης αλλαγών θα επηρεάσουν τις δεξιότητες;

Τα στελέχη στον τομέα της φιλοξενίας και του λιανεμπορίου διαχειρίζονται συνήθως επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες απευθείας στο κοινό και είναι πολύ μικρές για να ακολουθούν μια ιεραρχική δομή. Ως εκ τούτου, τα στελέχη στον τομέα αυτό πρέπει να διαθέτουν περισσότερες δεξιότητες επικοινωνίας με το κοινό από ό,τι τα διοικητικά στελέχη σε πιο εξειδικευμένους και τεχνικούς τομείς. Στους παράγοντες αλλαγής που θα διαμορφώσουν τις βασικές τάσεις στις δεξιότητες για το εν λόγω επάγγελμα περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Μια νέα γενιά εργαζομένων με διαφορετικές απαιτήσεις και προσδοκίες. Οι νέοι έχουν μεγαλώσει σε έναν συνδεδεμένο κόσμο και, ως εκ τούτου, εκτιμούν την αξία του συνδυασμού εργασίας και προσωπικής ζωής. Αναμένουν επίσης ταχύτερη και πιο άμεσα διαθέσιμη επικοινωνία με τους προϊσταμένους τους η οποία θα απαιτήσει μια νέα, πιο ευέλικτη προσέγγιση διαχείρισης.
 • Η γήρανση του πληθυσμού σε ολόκληρη την ΕΕ δημιουργεί προκλήσεις σχετικά με τις προσλήψεις διοικητικών στελεχών. Καθώς τα έμπειρα διοικητικά στελέχη συνταξιοδοτούνται, ενδέχεται να σημειωθούν ελλείψεις δεξιοτήτων σε διοικητικές θέσεις.
 • Οι τεχνολογικές αλλαγές στον τομέα του λιανικού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης των ταμείων αυτοεξυπηρέτησης, έχουν ως αποτέλεσμα να αντικαθίστανται οι θέσεις στα ταμεία και να δημιουργούνται νέοι ρόλοι για την εξυπηρέτηση των πελατών κατά τη χρήση των εν λόγω μηχανημάτων. Οι προηγμένες δεξιότητες στον τομέα της διαχείρισης δεδομένων, της κριτικής ανάλυσης, του διαδικτύου και άλλων συναφών τεχνολογικών τομέων καθώς και στον τομέα του στρατηγικού σχεδιασμού δεν είναι επαρκώς ανεπτυγμένες ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχει έλλειψη, και οι εν λόγω δεξιότητες θα αποδειχθούν απαραίτητες για τα διοικητικά στελέχη στους τομείς αυτούς.
 • Η αύξηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων μέσω διαφόρων διαύλων, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο/ηλεκτρονική κράτηση και η εμπορική προώθηση, θα δημιουργήσει νέες απαιτήσεις για τα διοικητικά στελέχη στους τομείς της φιλοξενίας, του λιανικού εμπορίου και άλλων υπηρεσιών. Τα διοικητικά στελέχη θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζονται τα αιτήματα των πελατών μέσω αυτών των νέων διαύλων και να παρέχουν κατάρτιση και ειδικευμένο προσωπικό.
 • Τα εξελισσόμενα νομικά και ρυθμιστικά πλαίσια απαιτούν από τα διοικητικά στελέχη να έχουν καλή κατανόηση των νόμων και των κανονισμών (π.χ. σχετικά με την υγιεινή και τη φροντίδα των εργαζομένων και των τροφίμων) και να είναι σε θέση να εργάζονται εντός αυτών των πλαισίων. Η αύξηση των συμβάσεων προσωρινής εργασίας θα απαιτήσει από τα διοικητικά στελέχη να είναι σε θέση να διευθύνουν τις ομάδες τους ενώ θα αντιμετωπίζουν ενδεχομένως υψηλό επίπεδο εναλλαγής προσωπικού.

Πώς μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες για αυτές τις δεξιότητες;

Οι δυνητικοί υποψήφιοι για διευθυντικές θέσεις πρέπει να εντοπίζονται σε πρώιμο στάδιο και να εντάσσονται σε κατάλληλο αναπτυξιακό πρόγραμμα. Η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων διοίκησης και ηγεσίας απαιτεί κάποια βασική κατάρτιση σε θέματα διαχείρισης, η οποία μπορεί να είναι εσωτερική ή εξωτερική. Οι δεξιότητες αυτές μπορούν επίσης να αποκτηθούν στη θέση εργασίας και να βελτιωθούν μέσω ενός συστήματος καθοδήγησης ή παρακολούθησης της εργασίας. Οι επιχειρήσεις πρέπει επίσης να παρέχουν κατάρτιση για τη διαχείριση των σχετικών τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα τους.

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές μπορούν επίσης να διαδραματίσουν ρόλο στην ανάπτυξη των διευθυντικών δεξιοτήτων παρέχοντας χρηματοδότηση για τη στήριξη των ΜΜΕ, ιδίως στους τομείς της επιχειρηματικότητας και των αναδυόμενων αναγκών σε δεξιότητες. Όσον αφορά τη γήρανση του εργατικού δυναμικού των ιδιοκτητών/διαχειριστών καταστημάτων, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην παροχή κατάρτισης σχετικά με τη μεταβίβαση των λειτουργιών διαχείρισης και την ενίσχυση της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις προβλέψεις δεξιοτήτων και για το τι ισχύει για τις θέσεις εργασίας στην Ευρώπη; Δείτε το άρθρο της επισκόπησής μας και το άρθρο μας για τα νομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά επαγγέλματα.

 

Διαβάστε περισσότερα:

Ευρωπαϊκές ημερίδες για την απασχόληση

Drop’pin@EURES

Αναζητήστε συμβούλους EURES

Συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στις χώρες EURES

Βάση αναζήτησης εργασίας EURES

Υπηρεσίες EURES για τους εργοδότες

Πρόγραμμα εκδηλώσεων EURES

Προσεχείς διαδικτυακές εκδηλώσεις

Το EURES στο Facebook

Το EURES στο Twitter

Το EURES στο LinkedIn

Λεπτομέρειες

Θέματα
 • Εξωτερικές ειδήσεις EURES
 • Νέα για την αγορά εργασίας/ειδήσεις για την κινητικότητα
 • Ειδήσεις / αναφορές / στατιστικά στοιχεία
 • Τάσεις προσλήψεων
Τομέας
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Αποποίηση ευθυνών

Τα άρθρα προορίζονται να παρέχουν στους χρήστες της πύλης EURES πληροφορίες για τρέχοντα θέματα και τάσεις και να ενθαρρύνουν τη συζήτηση και τη συζήτηση. Το περιεχόμενό τους δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα την άποψη της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ELA) ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, το EURES και το ELA δεν υποστηρίζουν ιστοτόπους τρίτων που αναφέρονται παραπάνω.