Preskoči na glavno vsebino
EURES (EURopean Employment Services)

Izjava o varstvu podatkov – Euresova služba za pomoč uporabnikom

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov zagotavlja informacije o obdelavi in varstvu vaših osebnih podatkov.

Dejanje obdelave:

  • Evropska mreža služb za zaposlovanje (EURES) za iskalce zaposlitve in delodajalce
  • Evropska mreža služb za zaposlovanje (EURES) za osebje mreže EURES

Upravljavec podatkov: Evropski organ za delo – Enota za izmenjavo informacij in portal EURES

Referenčna oznaka: DPR-ELA-2022-0009 in dokument DPR-ELA-2022-0044

1. Uvod

Evropski organ za delo (v nadaljnjem besedilu: ELA) je zavezan varstvu vaših osebnih podatkov in spoštovanju vaše zasebnosti. Osebne podatke zbira in nadalje obdeluje v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov (ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001).

V tej izjavi o varstvu osebnih podatkov je pojasnjeno, zakaj obdelujemo vaše osebne podatke, kako jih zbiramo in z njimi ravnamo, kako zagotavljamo varstvo vseh predloženih osebnih podatkov, kako se ti podatki uporabljajo in katere pravice imate glede svojih osebnih podatkov. V njej so navedeni tudi kontaktni podatki odgovornega upravljavca podatkov, pri katerem lahko uveljavljate svoje pravice, ter pooblaščene osebe za varstvo podatkov in evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Informacije v zvezi s postopkom obdelave podatkov „Evropska mreža služb za zaposlovanje (EURES): služba EURES za pomoč uporabnikom“, ki ga izvaja Enota za informacije in portal EURES pri Evropskem organu za delo, so predstavljene spodaj.

2. Zakaj obdelujemo vaše osebne podatke in kako?

Namen dejanja obdelave: Enota za informacije in portal EURES zbira in uporablja vaše osebne podatke za obdelavo poizvedb/sporočil, ki si jih izmenjujejo iskalci zaposlitve, delodajalci ali osebje mreže EURES s službo za pomoč uporabnikom (po telefonu, prek klepeta ali Skypa ali po e-pošti).

Vaši osebni podatki ne bodo uporabljeni za avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

3. Na kateri pravni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke obdelujemo, ker:

Za iskalce zaposlitve in delodajalce:

ste v skladu s členom 5(1)(d) Uredbe (EU) 2018/1725 dali privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov.

Za uporabnike mreže EURES (osebje mreže EURES):

je obdelava po členu 5(1)(a) Uredbe (EU) 2018/1725 potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene instituciji ali organu Unije.

Pravna podlaga:

  • Uredba (EU) 2019/1149 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o ustanovitvi Evropskega organa za delo;
  • Uredba (EU) 2016/589 (uredba o mreži EURES), zlasti njeno poglavje III, opredeljuje namen obdelave, ki zajema omogočanje povezovanja prostih delovnih mest z življenjepisi/profili iskalcev zaposlitve, ter določa splošne pogoje za obdelavo;
  • nadaljnje določbe za obdelavo podatkov, zlasti glede vlog in pristojnosti različnih strani, ki sodelujejo pri obdelavi podatkov, so določene v Izvedbenem sklepu Komisije (EU) 2017/1257.

Ker posebnih vrst osebnih podatkov ne obdelujemo, se člen 10 uredbe ne uporablja.

4. Katere osebne podatke zbiramo in jih nadalje obdelujemo?

Da bi Enota za informacije in portal EURES lahko obdelala podatke, zbira naslednje vrste osebnih podatkov:

ime, priimek, e-poštni naslov, izbrani jezik, poizvedba.

Za iskalce zaposlitve in delodajalce:

Posredovanje osebnih podatkov ni obvezno.

Za uporabnike mreže EURES (osebje mreže EURES):

Vaše osebne podatke smo pridobili od nacionalnega urada za usklajevanje mreže EURES.

Zagotavljanje osebnih podatkov je obvezno, saj je potrebno za upravljanje portala EURES v skladu s strukturo, ki jo določa Uredba EURES (Uredba (EU) 2016/589), zlasti člen 12(4).

5. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Enota za informacije in portal EURES hrani vaše osebne podatke samo toliko časa, kolikor je to potrebno za namen zbiranja ali nadaljnje obdelave, in sicer dve leti od zadnjega sporočila, povezanega s pogovorom.

6. Kako zaščitimo in varujemo vaše osebne podatke?

Vsi osebni podatki v elektronski obliki (e-sporočila, dokumenti, podatkovne zbirke, naloženi paketi podatkov itd.) so shranjeni v strežnikih Evropskega organa za delo ali njegovih zunanjih izvajalcev.

Zunanje izvajalce Evropskega organa za delo zavezuje posebna pogodbena klavzula v zvezi z vsemi dejanji obdelave vaših podatkov v imenu Evropskega organa za delo, kor tudi obveznosti glede varovanja zaupnosti, ki izhajajo neposredno iz Splošne uredbe o varstvu podatkov v državah članicah EU (SUVP, Uredba (EU) 2016/679).

Da bi Evropski organ za delo lahko zaščitil vaše osebne podatke, je sprejel več tehničnih in organizacijskih ukrepov. Tehnični ukrepi vključujejo ustrezne ukrepe za obravnavo spletne varnosti, tveganja za izgubo podatkov, njihovo spreminjanje ali nepooblaščen dostop do njih ob upoštevanju tveganja, ki ga pomenita obdelava in narava obdelovanih osebnih podatkov. Organizacijski ukrepi vključujejo omejitev dostopa do osebnih podatkov zgolj na pooblaščene osebe z legitimno potrebo po seznanitvi za namene tega postopka obdelave.

7. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in komu se razkrijejo?

Dostop do vaših osebnih podatkov je omogočen uslužbencem Evropskega organa za delo, odgovornim za izvajanje tega dejanja obdelave, in pooblaščenim uslužbencem v skladu z načelom „potrebe po seznanitvi“. Te uslužbence zavezujejo zakonsko predpisani in po potrebi dodatni sporazumi o zaupnosti.

Mednarodni prenosi podatkov:

Za iskalce zaposlitve in delodajalce:

Upravljavec podatkov lahko vaše osebne podatke posreduje ustreznim deležnikom na Islandiji, v Lihtenštajnu, na Norveškem in v Švici, če ste v to privolili.

Vaše osebne podatke bo prenesel na podlagi sklepa Evropske komisije o primernosti zaščite osebnih podatkov v Švici1.

Za uporabnike mreže EURES (osebje mreže EURES):

Upravljavec podatkov bo vaše osebne podatke posredoval ustreznim deležnikom na Islandiji, v Lihtenštajnu, na Norveškem in v Švici.

Podatki, ki jih zbiramo, ne bodo razkriti tretjim osebam, razen v obsegu in za namen, v katerem oziroma za katerega smo to morda dolžni storiti po zakonu.

8. Katere so vaše pravice in kako jih lahko uveljavljate?

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate v skladu s poglavjem III (členi 14–25) Uredbe (EU) 2018/1725 posebne pravice, zlasti pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in njihovega popravka, če so netočni ali nepopolni. Kadar je to ustrezno, imate pravico do izbrisa svojih osebnih podatkov, do omejitve njihove obdelave, do ugovora njihovi obdelavi ter pravico do prenosljivosti podatkov.

Za uporabnike mreže EURES (osebje mreže EURES):

Imate pravico do ugovora obdelavi svojih osebnih podatkov, ki se zakonito izvaja v skladu s členom 5(1)(a), na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem.

Za iskalce zaposlitve in delodajalce:

Privolili ste, da za tovrstna dejanja obdelave Enoti za informacije in portal EURES predložite svoje osebne podatke. Svojo privolitev lahko kadar koli prekličete z obvestilom upravljavcu podatkov. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave, izvedene pred preklicem privolitve.

Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da se obrnete na upravljavca podatkov ali v primeru spora na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. Po potrebi se lahko obrnete tudi na evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Njegovi kontaktni podatki so navedeni v točki 9.

Če želite uveljavljati svoje pravice v okviru enega ali več posebnih dejanj obdelave, jih v svoji zahtevi opišite (tj. navedite njihovo referenčno oznako, kot je navedeno v nadaljevanju v točki 10).

9. Kontaktni podatki

Upravljavec podatkov

Če želite uveljavljati svoje pravice v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 ali če imate pripombe, vprašanja ali kakršne koli pomisleke ali če želite vložiti pritožbo glede zbiranja in uporabe svojih osebnih podatkov, se brez zadržkov obrnite na upravljavca podatkov: euresatela [dot] europa [dot] eu (eures[at]ela[dot]europa[dot]eu)

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Evropskem organu za delo

V zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725, se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (data-protectionatela [dot] europa [dot] eu (data-protection[at]ela[dot]europa[dot]eu)).

Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP)

Pravico imate, da se obrnete na evropskega nadzornika za varstvo podatkov (edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)), (tj. da pri njem vložite pritožbo), če menite, da so vam bile zaradi obdelave vaših osebnih podatkov, ki jo je izvedel upravljavec podatkov, kršene pravice v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725.

10. Kje so na voljo podrobnejše informacije?

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Evropskem organu za delo objavlja register vseh dejanj obdelave osebnih podatkov, ki jih ta organ izvaja in ki so dokumentirana ter o katerih je ta pooblaščena oseba obveščena. Register je dostopen na naslednji povezavi: https://www.ela.europa.eu/en/privacy-policy

To konkretno dejanje obdelave je bilo v javni register pooblaščene osebe za varstvo podatkov vključeno z naslednjo referenčno oznako: DPR-ELA-2022-0009 Evropska mreža služb za zaposlovanje (EURES) za iskalce zaposlitve in delodajalce ter dokument DPR-ELA-2022-0044 Evropska mreža služb za zaposlovanje (EURES) za osebje mreže EURES.

opombe

1 2000/518/ES: Odločba Komisije z dne 26. julija 2000 v skladu z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o primernosti zaščite osebnih podatkov, ki se zagotavlja v Švici.